Uprkos propisima, stari lekovi najčešće završe u smeću

03 Sep 2017

U većini apoteka građane sa donetim lekovima vraćaju kući

Procenjuje se da se godišnje u Srbiji sakupi 50.000 tona farmaceutskog otpada, a da svako doma?instvo od po ?etiri ?lana ima 500 grama neupotrebljivih lekova.

Zakon o upravljanju otpadom predvi?a da su apoteke obavezne da takve lekove prikupljaju, dok troškove njihovog uništavanja treba da snose proizvo?a?i lekova. Uprkos propisima takvi lekovi naj?eš?e završe u sme?u.

Opasni i rizi?ni po zdravlje i životnu sredinu – lekovi sa isteklim rokom trajanja zbog toga bi trebalo da završe u kontejnerima namenjenim za njihovo prikupljanje. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom propisuje da u njih treba smeštati i lekove od  gra?ana. Ipak, u ve?ini apoteka gra?ane sa donetim lekovima vra?aju ku?i.

Apoteke su dužne da bez ikakve naknade preuzimaju neupotrebljive lekove od gra?ana. Ve?ina državnih i privatnih apoteka ne ispunjava svoju obavezu jer se pitaju ko ?e to da plati.

“Za uništavanje lekova vi onda morate da platite. Sad zamislite ljude koji ovde prolaze, a koji su iz unutrašnjosti, kada do?u ovde da se kontrolišu donesu te lekove kojima je protekao rok, kolika bi ta sredstva trebalo odvojiti za uništavanje tih lekova. Definitivno
nama nije u ra?un”, kaže Dragutin Rajevac, iz Udruženja privatnih apoteka Srbije.

Pojedine apoteke u osam srpskih gradova – Subotici, Požarevcu, Nišu, Novom Sadu, ?a?ku, Beogradu, Kruševcu i Trsteniku troškove snose same. Drugima je na?in izbora operatera kao i na?in regulisanja finansijskih obaveza u?esnika ovog procesa, razlog što ve? sedam godina ne ispunjavaju svoju obavezu.

“Apoteka „Beograd“ je u procesu pripreme svih neophodnih aktivnosti kako bi se otpo?elo sa kontinuiranim preuzimanjem lek
ova od gra?ana. Nakon definisanja na?ina sprovo?enja ovih postupaka i usvajanja Pravilnika o upravljanju farmaceutskim
otpadom spremni smo da u najkra?em roku otpo?nemo navedene aktivnosti o ?emu ?e gra?ani i javnost biti blagovremeno obavešteni”, kaže Desanka Nikoli?, stru?ni saradnik u Sektoru za kvalitet Apoteke “Beograd“.

Pravilnik o upravljanju farmaceutskom otpadu je u fazi izrade, a iz Ministarstva za zaštitu životne sredine najavljuju da ?e biti usvojen do kraja godine. To ?e razjasniiti ko i šta radi, a ko sve to finansira.

“Dakle, operateri koji imaju dozvolu treba da u?u u apoteku, da do?u do kontejnera i da u prisustvu farmaceuta preuzmu farmaceutski otpad od gra?ana, da to odnesu na svoje skladište, da ga razvrstaju, upakuju, pribave dozvolu i izvezu. E dakle finansiranje svih tih aktivnosti propisano je Zakonom, kako smo mi rekli, od strane proizvo?a?a i uvoznika. Kako i na koji na?in je nešto što treba da bude ure?eno Pravilnikom o upravljanju farmaceutskim otpadom”, kaže Radmila Šerovi?, na?elnica Odeljenja za upravljanje otpadom.

Istraživanje studenata Beogradske politehnike iz 2015. godine pokazuje da 77,3 odsto stanovništva lekove baca u kanalizaciju ili sme?e, a 15,2 odsto ih ?uva kod ku?e. Dok se sistem ne uspostavi i dok se apoteke ne prilagode novom Pravilniku, iz Ministarstva za zaštitu životne sredine poru?uju – ?uvajte otpad.

(N1)

Podelite ovu stranicu!