Uprkos napretku, korupcija na Balkanu i dalje rak rana

28 Jan 2016

Od balkanskih zemalja korupcija je najrasprostranjenija na Kosovu koje je na 103. mjestu, a najmanje u Hrvatskoj koja je rangirana kao 50. Slijede Crna Gora na 61, Makedonija na 66, Srbija na 71, dok je BiH na 76. mjestu

Crna Gora je postigla najve?i napredak u borbi protiv korupcije u pore?enju sa ostalim balkanskim zemljama koje su ostvarile izvjestan pomak, izuzev Bosne i Hercegovine koja je nazadovala za dva mjesta, navedeno je u izvještaju Transparensi Internešnela (TI) za 2015. godinu.

Drugu godinu zaredom Danska je zemlja sa najnižom korupcijom na svijetu. Od 168 država koliko je obuhva?eno izvještajem, najkorumpiranije su Sjeverna Koreja i Somalija.

Na Balkanu u borbi protiv ovog problema najviše je napredovala Crna Gora i to za 15 mjesta (2014. bila je 76.), zatim Hrvatska za 11 mjesta (2014. – 61.), Srbija za sedam (2014. – 78. pozicija).

Za sedam mjesta napredovalo je Kosovo i sada je 103. (2014. – 110 pozicija).

Jedino u Bosni i Hercegovini nema napretka u borbi protiv ovog problema. U posljednje ?etiri godine korupcija je još ve?a, a država je zbog toga nazadovala za dva mjesta u odnosu na izvještaj od 2014 i sada je na 76. mjestu.

Crna Gora: Bez suštinskog napretka uprkos skoku od 15 mesta

?lan Odbora Skupštine Crne Gore za antikorupciju i opozicioni nezavisni poslanik, Zoran Miljani?, konstatuje da se radi o po?etnom napretku koji u narednom periodu mora biti mnogo ve?i.

“Podatak se, o?igledno, zasniva na ovim najnovijim dešavanjima, odnosno, hapšenjima gradona?elnika Budve i Bara. Naravno, uti?e i hapšenje visokog funkcionera DPS-a, Svetozara Marovi?a. To su po?etni rezultati specijalnog državnog tužilaštva koji su Crnu Goru odveli nekoliko mjesta naprijed. Me?utim, tu se ne smije stati. Korupcija je rasprostranjena u kompletnom bi?u ove vlasti, tako da se specijalni državni tužilac mora pozabaviti drugim slu?ajevima, drugim gradovima i vrhom vlasti. Siguran sam da ?e onda taj rezultat biti mnogo bolji”, navodi Miljani?.

U NVO MANS citiraju objašnjenje TI da se bolja pozicija Crne Gore na listi Transparnsi Internešnela ne može smatrati suštinskom u percepciji korupcije u javnom sektoru, jer je rezultat Crne Gore pove?an za samo dva poena od 2014. što je, po MANS-u, još uvijek u okviru statisti?ke greške.

“Napredak je uo?en u samo jednom od ?etiri izvještaja koji su koriš?eni da bi se izra?unao ovogodišnji indeks percepcije korupcije. Taj izvještaj se zasnivao na dva pitanja: kako se država odnosi prema borbi protiv korupcije i kako država tretira visoke funkcionere koji su optuženi za korupciju. Ono što možemo da vidimo u javnosti je da postoji odre?ena slika da se Crna Gora bori protiv korupcije, ali kada se u to u?e malo dublje, može se re?i da su rezultati Tužilaštva i dalje u velikoj mjeri limitirani”, naveo je Dejan Milovac, zamjenik direktora MANS-a.

I ogranak Transparensi Internešenela sa sedištem u Berlinu saopštava da nije re? o suštinskom napretku u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori.

“Rezultat Indeksa transformacije Fondacije Bertelsmann za 2016. koji se koristi u Indeksu percepcije korupcije zasniva se na samo dva pitanja na koje eksperti daju odgovore – u kojoj mjeri se kažnjavaju javni namještenici koji zloupotrebljavaju svoje pozicije i u kojoj mjeri se Vlada uspješno bori protiv korupcije.

Kompletan BTI šifrarnik ?e biti objavljen u februaru 2016, ali je Bertelsmann fondacija pristala da podijeli neobra?ene podatke sa TI, kako bi najnoviji CPI rezultat bio što aktuelniji.

Mora se razumjeti da je Indeks percepcije korupcije (CPI) rezultat Crne Gore dobio samo dva poena od 2014, što je još uvijek u okviru statisti?ke greške ovogodišnjeg indeksa. Zbog toga se ova promjena ne može smatrati suštinskom u percepciji korupcije u javnom sektoru”, saopštava Transparensi Internešenel.

Kosovo najkorumpiranije u regionu

Iako je Kosovo napredovalo u borbi protiv korupcije u odnosu na prošlogodišnji izvještaj, ova država je u 2015. najkorumpiranija u regionu. Korupciji na Kosovu se ne sudi zato što nema politi?ke volje, kažu rukovodioci institucija koji se bave ovim problemom.

“Ve? tri godine u borbi protiv korupcije nema napretka, nema progresa. Glavne institucije Kosova nikako da borbu protiv korupcije stave na prvo mesto liste prioriteta. Uvek nalaze neke druge prioritete politi?ke prirode”, izjavio je za Hasan Preteni, šef kosovske Agencije za borbu protiv korupcije.

Bez pritiska javnosti, dodaje Preteni uspjeha ne?e ni biti. O tome se govori prilikom objave me?unarodnih izvještaja i to traje tri dana.

Korupcija destabilizuje BiH

U Transparensi Internešnelu BiH kažu da je korupcija u posljednje ?etiri godine još ve?a, te da prijeti da potpuno destabilizuje državu u kojoj borba protiv korupcije apsolutno ne postoji.

Prema navedenom izvještaju ocijenjeno je da vrh vlasti u Bosni i Hercegovini korupciju promovira kao na?in funkcionisanja države, navodi Sr?an Blagov?anin, predsjedavaju?i Odbora direktora Transparensija u BiH.

”Vidjeli smo u proteklom periodu da je korupcija zapravo postala osnovni na?in funkcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti. Otvoreno se trguje podrškom vladi, otvoreno se trguje podrškom zakonodavnim projektima unutar zakonodavne vlasti. U takvoj situaciji ne možete o?ekivati da postoji elementarna stvar kao što je podjela vlasti. Mo? je izmještena iz institucija i nalazi se u rukama nekoliko ljudi, politi?kih lidera koji suvereno, paralelnim strukturama uticaja, kontrolišu sve institucije u zemlji. Zato imamo ovoliki nivo korupcije u Bosni i Hercegovini”, naveo je Blagov?anin.

Jedini na?in da se pokrene borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini je, kako smatra Blagov?anin, pritisak Brisela, odnosno preporuke Evropske unije da se ovo pitanje me?u prvima mora rješavati u procesu pridruživanja.

Srbija: Stagnacija od 2003.

Predsjednik Transparentnost Srbija, Vladimir Goati, podsetio je da je u Srbiji, poslije napretka 2002-2003. godine, nastupila stagnacija.

Goati je ukazao na to da mjere protiv korupcije nemaju instant efekte ni u jednoj zemlji, pa ni u Srbiji, te da je, iako politi?ari nesmotreno govore da ?e u ovoj godini rešiti to zlo, neophodno više od godinu dana, jednog mandata, jer borba protiv korupcije traje ?itavu jednu generaciju.

“Mislim da je taj žar politi?ara da brzo reše problem rezultirao nekim masovnim, velikim akcijama, me?utim, borba protiv korupcije je jedna sistematska, uporna, dugoro?na borba; to nije akt, to nije ?in, to nije doga?aj. To sve ?ini mi se da bi trebalo dedramatizovati i i?i na jednu sistematsku, upornu, borbu, bez o?ekivanja da ?ete sutra u?i u finale i završiti posao. To je jedna hroni?na boljka kod koje nema lake pobede”, ukazao je Goati.

“Ovakav rezultat teško može biti iznena?enje kada se ni osnovni strateški dokumenti za suzbijanje korupcije – Nacionalna strategija i Akcioni plan iz 2013. godine – ne sprovode dosledno, a nema odgovornosti za kršenje propisanih rokova i obaveza”, navodi Transparentnost Srbija.

Kao faktori navode se i netransparentnost u donošenju odluka, odbijanje vlasti da objelodani dokumente koje traže predstavnici javnosti, izuzeci u sprovo?enju procedura poput ugovora bez nadmetanja, partijski uticaj na javni sektor, nepotpun pravni okvir, kao i nepotrebne procedure i državne intervencije koje pove?avaju mogu?nosti za korupciju.

Danska najmanje korumpirana, Avganistan najviše

Najmanje korumpirane zemlje u 2015. prema izvještaju TI su: Danska, Finska, Švedska, Novi Zeland, Holandija, Norveška, Švajcarska, Singapur, Kanada, Njema?ka i Velika Britanija.

S druge strane, zemlje sa visokom korupcijom su: Haiti, Venecuela, Irak, Libija, Angola, Južni Sudan, Sudan, Avganistan.

U posljedne ?etiri godine veliki pad zabilježile su Libija, Australija, Brazil, Španija i Turska, dok su izvjestan napredak ostvarile Gr?ka, Senegal i Velika Britanija.

Korupcija se mjeri pokazateljima kao što su sloboda medija, transparentnost javne potrošnje, koncentracija vlasti, zatim da li je pravosu?e nezavisno i pravi li razliku izme?u bogatih i siromašnih.

Dalje se navodi da korupciju podsti?u rat, slaba vlada i javne institucije prije svega policija i pravosu?e, mito i njegovo nekažnjavanje.

U izvještaju se navodi da je jedan od na?ina borbe protiv korupcije otvorenija vlada sa politi?arima odgovornim javnom mnjenju za svoje postupke.

Indeks percepcije korupcije baziran je na mišljenjima eksperata koji prou?avaju ovaj problem problem.

(Milena Mitrovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!