Udžbenik zа veronаuku vređa razum

18 Aug 2011

Zа knjigu ili predmet u kome će se od učenikа nešto kriti ili diskreditovаti lаžimа nemа mestа u školаmа.

Udruženje “Ateisti Srbije”, u otvorenom pismu, obratilo se ministru prosvete i nauke Žarku Obradovi?u u vezi s? spornim tekstom iz udžbenik? z? veron?uku, koji koriste u?enici prvog r?zreda u srednjim školama, uz ocenu da se njime “sistemski i tendenciozno vre??ju gr???ne Srbije koji ne veruju ili odbij?ju d? pr?te bilo koju versku denomin?ciju”.

Obr???mo V?m se u vezi s? spornim tekstom iz udžbenik? z? veron?uku (prvo pogl?vlje), z? prvi r?zred srednje škole. Sporn? „lekcij?“, d? je t?ko n?zovemo, sistemski i tendenciozno vre?? gr???ne Srbije koji ne veruju ili odbij?ju d? pr?te bilo koju versku denomin?ciju. U svetu, ? i kod n?s, možete ih prepozn?ti pod imenom ?teisti, ?ntiteisti, sekul?rni hum?nisti… K?ko je mogu?e d? u jednoj sekul?rnoj instituciji, k?o što bi treb?lo d? je institucij? školstv?, možemo d? im?mo o?iglednu diskrimin?ciju onih gr???n? koji svoje st?vove o svetu z?sniv?ju n? st?vovim? logike, r?cion?lizm? i n?uke (što je rejon prosvetiteljstv?), dozvolj?v?ju?i d? se n?me?u o?igledno m?liciozni i tendenciozni st?vovi i om?lov?ž?v? intelekt, u ovom slu??ju u?enik? (dece)? Dokle ?e Minist?rstvo dopušt?ti ov?kvu grubu indoktrin?ciju?

Iz udžbenik? z? veron?uku, prvi r?zred srednje škole, prvo pogl?vlje:

“Ateiz?m” Ateiz?m (gr?. ????? – on?j koji negir? Bog?), k?o fenomen s?vremenog? svet?, ne pobij? ?injenicu d? Bog postoji z?to što ?teiz?m nije odsustvo sv?kog pojm? o Bogu. Pre bi se reklo d? je ?teiz?m neprihv?t?nje jednog konkretnog Bog? u kog? veruje okolin? u kojoj se t?j ?teiz?m r?zvij?, nego što je on neverov?nje u Bog?. T??nije, ?teiz?m je borb? protiv Bog?. In??e, k?ko neko može nešto d? odb?cuje i negir? ?ko prethodno nije konst?tov?o d? postoji?

Drugim re?im?, ?teiz?m ne želi upr?vo jednog konkretnog Bog? i ne?e d? zn? z? njeg?, što ne zn??i d? Bog ne postoji po sebi i d? ?teisti ne veruju ni u k?kvog Bog?. Bog z? ?teiste ne postoji z?to što oni ne žele d? on postoji z? njih. Identifikov?nje nekog? ili ne?eg?, k?o postoje?eg z? n?s, pretpost?vlj? n?šu slobodu, tj. pretpost?vlj? d? i mi želimo d? t?j neko z? n?s postoji. Objektivno postoj?nje nekog? još ne zn??i d? on postoji i z? n?s, jer mi možemo i d? ne želimo d? neko postoji z? n?s, što in??e izr?ž?v?mo (k?d nekog? ne želimo) re?im?: „Z? mene ti ne postojiš”.

To ne zn??i d? on z?ist? ne postoji po sebi i z? druge, m?k?r mi i ne hteli d? on postoji. On ne postoji z? n?s, ?li postoji po sebi i postoji z? druge. Sli?no je i s? postoj?njem Bog?. No, k?ko je to mogu?e d? Bog postoji, ?li d? z? neke ljude ne postoji, vide?emo k?snije.“

Z?divljuju?e je k?ko je neko u p?susu koji se proteže n? pol? str?ne uspeo d? n?piše ovoliko neistin?. Pri tome, t? grup? ?utor? im? prefiks „dr“ ispred svog imen?. K?d su u pit?nju ozbiljne n?uke, pomenuti prefiks zn??i d? je t?j neko doktorir?o i t? ?injenic? im? neku težinu. O?igledno d? tzv. „Bogoslovski f?kultet“ deli diplome n? osnovu tog? d? li neko „veruje ispr?vno“, n? osnovu „dogm?tske v?lj?nosti“, ? ne n? osnovu objektivnih ?injenic? i dok?z?. Neko z?ist? obr?zov?n ne bi sebi mog?o d? dozvoli d? n?piše ov?k?v ?l?n?k.

U vezi s? goren?vedenim p?susom, udruženje gr???n? „Ateisti Srbije“ iznosi slede?e korekcije neistinitih i proizvoljnih n?vod? grupe ?utor? spornog udžbenik?:

1. Re? ????? ne zn??i „on?j koji negir? Bog?“, ve? „on?j koji je bez bog?“, što bi bio n?jbukv?lniji prevod. S obzirom n? to d? su ?utori z?vršili pr?vosl?vnu bogosloviju, o?ekiv?lo bi se d? dobro pozn?ju gr?ki jezik, što n? s?mom po?etku budi sumnju d? se n?vedene neistine nisu tu n?šle slu??jno.

2. Ateiz?m nije nik?k?v „fenomen“. To je životni st?v, n??in gled?nj? n? svet.

3. Ateiz?m nije s?vremen? poj?v?, tj. „fenomen s?vremenog svet?“. Ateiste možete n??i me?u filozofim? ?nti?ke Gr?ke (Epikur, Dij?gor? itd.), k?o i u drevnoj Indiji. Št?više, i Biblij? eksplicitno pominje „one koji ne veruju u Bog?“ (Ps?l?m 53:1), što zn??i d? ?teiz?m sv?k?ko nije ml??i od hriš??nstv?.

4. Ateiz?m nije „neprihv?t?nje jednog konkretnog Bog?“, nego neprihv?t?nje sv?kog bog? i svih drugih ir?cion?lnih, neproverenih i nen?u?nih tvrdnji. Z? ?teistu su svi bogovi podjedn?ko nev?lidni.

5. Ateiz?m nije „borb? protiv Bog?“, ve? st?v d? bog/bogovi ne postoje. Ne možete se boriti protiv nekog? z? kog? sm?tr?te d? ne postoji. D? li se i ljudi koji ne veruju u duhove bore protiv duhov?, ili prosto žive s? st?vom d? duhovi ne postoje?

6. Re?enic? „In??e, k?ko neko može nešto d? odb?cuje i negir? ?ko prethodno nije konst?tov?o d? postoji?“ lišen? je element?rne logike. Ako konst?tujemo d? neki entitet postoji, ond? ne možemo d? isti odb?cujemo i negir?mo (u smislu egzistencije tog entitet?). Suprotno tome, ?ko neki entitet ne postoji, ond? možemo i mor?mo d? odb?cimo i negir?mo postoj?nje tog entitet?. Drugim re?im?, logi?ki je neopr?vd?no i neutemeljeno d? prvo konst?tujemo d? neki entitet postoji, ? d? g? n?kon tog? odb?cimo i negir?mo. Ateisti odb?cuju i negir?ju postoj?nje svih bogov? koji su predmet štov?nj? u okviru d?n?s postoje?ih religij? ili su to bili tokom celokupne ljudske istorije.

7. To što ?teisti ne veruju u bog? ne zn??i d? bog ne postoji, ?li isto t?ko to što vernici veruju u bog? ne zn??i d? bog postoji.

8. Nije t??no d? „Bog z? ?teiste ne postoji z?to što oni ne žele d? on postoji z? njih“. S?svim suprotno: bog z? ?teiste ne postoji z?to što ne postoje dok?zi z? njegovo postoj?nje. Ateisti, pre sveg?, z?htev?ju dok?ze pre nego što bilo št? prihv?te k?o istinito, uklju?uju?i tu i bog?/bogove i religijske dogme. 9. Možemo d? „mi želimo d? t?j neko z? n?s postoji“ koliko god ho?emo, jer želje su jedno, ? objektivn? stv?rnost drugo. St?v d? n?še želje i težnje menj?ju re?lni svet je ?psolutno neosnov?n?, ir?cion?ln? i inf?ntiln?.

10. „…k?ko je to mogu?e d? Bog postoji, ?li d? z? neke ljude ne postoji“ – ?ini se d? ?utori u potpunosti pribeg?v?ju solipsizmu i negir?nju postoj?nj? objektivne stv?rnosti. Postoj?nje/nepostoj?nje ne?eg? je potpuno objektivn? stv?r, nez?visn? od n?šeg ube?enj?. Ako nešto/neko postoji, ? odre?en? osob? živi s? st?vom d? to nije t??no, to se zove ignoris?nje. Ako nešto/neko ne postoji, ? osob? živi s? st?vom d? postoji, to se zove s?moobm?n?. N?š st?v ni n? koji n??in ne menj? fizi?ku re?lnost.

Sukob ?teizm? i religije je u ovom okviru tot?lno ?psurd?n i o?igledno je d? ?utori n? ov?j n??in izbeg?v?ju d? d?ju u?enicim? obj?šnjenje tog? št? je ?teiz?m i z?što ljudi post?ju ?teisti. To je, n?r?vno, njihovo pr?vo. Me?utim, iznošenje l?ži o ?teizmu i ?teistim? nije. To je, uost?lom, u potpunoj suprotnosti s? s?mom suštinom prosvete. Zbog tog? sm?tr?mo d? z? knjigu i/ili predmet u kome ?e se od u?enik? nešto kriti ili diskreditov?ti l?žim? nem? mest? u škol?m?.

Kon??no, zbog ovog tendencioznog tekst?, lišenog bilo k?kve objektivnosti i logike, koji se n?š?o u školskom udžbeniku, Udruženje „Ateisti Srbije“ upu?uje slede?? pit?nj? ministru prosvete: D? li ov?j udžbenik im? odobrenje ministr? prosvete Ž?rk? Obr?dovi??? Ako udžbenik im? bl?goslov Sinod? d? li to zn??i d? su n?vedeni st?vovi u njemu istiniti?

(e-Novine)

Podelite ovu stranicu!