Ubuduće zabranjeno kopiranje knjiga i udžbenika

26 Dec 2011

Fizičko lice koje u roku od 30 dana od prodaje originala dela ne obavesti o tome autora i ne plati mu iznos naknade od prodajne cene dela, kažnjava se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Kopiranje knjiga i udžbenika bi?e ubudu?e zabranjeno, osim u slu?aju da su svi primerci rasprodati dve godine ranije, predvi?eno je izmenama Zakona o autorskom i srodnim pravima koje je Skupština Srbije danas usvojila.

Izmenama je predvi?eno i da likovni umetnici budu obavešteni o preprodaji svog dela, kao i da dobiju nov?anu naknadu koja zavisi od iznosa za koji je delo prodato.

Fizi?ko lice koje u roku od 30 dana od prodaje originala dela ne obavesti o tome autora i ne plati mu iznos naknade od prodajne cene dela, kažnjava se nov?anom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Zakon zabranjuje i umnožavanje notnih zapisa muzi?kih dela, osim ukoliko se to ne ?ini ru?nim prepisivanjem.

U odre?enim situacijama, poput potrebe javne sigurnosti, školske nastave, pravosu?a i javnog informisanja, zakon dozvoljava ograni?enje autorskog prava tako što je mogu?e koriš?enje tu?eg autorskog dela bez dozvole autora i pla?anja naknade.

To ograni?enje autorskih prava ne odnosi se samo na štampu, televiziju i radio, kao do sada, ve? i na druge medije, pre svega Internet.

Kada se delo umnožava bez dozvole autora, fotokopiranjem ili snimanjem na nosa?e zvuka, slike ili teksta za li?ne nekomercijalne potrebe, autori imaju pravo na naknadu od uvoza prodaje tehni?kih ure?aja ili praznih nosa?a zvuka, slike i teksta za koje se
pretpostavlja da ?e biti koriš?eni za takvo umnožavanje.

Usvajanjem zakona, kako je navela Vlada Srbije, postiže se potpuno uskla?ivanje tog propisa sa odredbama propisa Svetske trgovinske organizacije o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, kao i direktivama Evropske unije.

Srbija se Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju obavezala da obezbedi nivo zaštite intelektualne svojine koji je sli?an nivou zaštite u Evropskoj uniji.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!