U Vojvodini život najskuplji, a zarada mala

15 Sep 2011

Po kojoj formuli zvanične statistike žive Vojvođani?

Doma?instva u Srbiji u proseku su u drugom kvartalu 2011. godine imala mese?ne prihode od 51.467 dinara. Vojvo?ani, me?utim, nisu ni tom sumom raspolagali – prose?no ovdašnje doma?instvo uspelo je da namakne tek 50.037 dinara. Istovremeno, stanovnici prestonice su srpski prosek premašili za deset hiljada dinara – imali su na raspolaganju 61.071 dinara.

Lane u ova doba Vojvo?ani su tako?e stajali loše u odnosu na prose?na ukupno raspoloživa sredstva po doma?instvu u Srbiji. Kada se uporede lanjski i sadašnji podaci zvani?ne statistike vidljivo je da su prihodi doma?instava ujedna?eno rasli na republi?kom nivou, vojvo?anskom i prestoni?kom, ali su ovdašnji izdaci bili ve?i. U drugom kvartalu 2010. godine doma?instva u Srbiji u proseku su raspolagala sa 46.156 dinara, beogradska sa 56.767 dinara, a vojvo?anska sa 45.669 dinara. Ali, istovremeno, izdaci doma?instva u Vojvodini rasli su brže i od prose?nih republi?kih i od beogradskih. Vojvo?anska doma?instva su u drugom kvartalu 2011. imala su izdatke za li?nu potrošnju za 9.451 dinara ve?e nego u istom periodu prošle godine, dok su beogradski pove?ani za 5.123 dinara, a prose?ni za 6.444 dinara. Ukupno, izdaci doma?instva u Vojvodini ove godine iznosili su 51.631 dinar.

Paradoksalno, ali državna statistika je tako izra?unala – samo su Vojvo?ani trošili više nego što su imali na raspolaganju. Po kojoj su formuli živeli, valjda je jasno samo Republi?kom zavodu. Doma?instva u Vojvodini najviše su, prema zvani?noj statistici, trošila na hranu – 20.394 dinara, ali po tome se nisu odvajala od onih u drugim delovima zemlje jer smo, s obzirom da za trpezu damo preko 40 odsto crkavice koju zaradimo, evropski šampioni. To je ve? dovoljan pokazatelj životnog standarda, a da smo na najnižim granama jasno je ako se ima u vidu da prose?ni izdaci za hranu u EU u li?noj potrošnji doma?instava ?ine 16 odsto. Pomenimo, taj procenat u Velikoj Britaniji iznosi 11 odsto, u Luksemburgu i Nema?koj 12, u Rumuniji 37…

Spram republi?kog proseka vojvo?anska doma?instva trošila su više na stanovanje (8.287 dinara), transport (4.939 dinara)… Pomenimo, Republi?ki zavod za statistiku ju?e je je saopštio da su od ukupno raspoloživih sredstava, 94,4 odsto bili prihodi u novcu, a 5,6 odsto u naturi. Najve?i udeo u nov?anim prihodima imali su prihodi iz redovnog radnog odnosa – 48,2 odsto, i penzije – 34,2 odsto. Izdaci za li?nu potrošnju doma?instava iznosili su 46.500 dinara, od ?ega je najve?i udeo izdataka za hranu i bezalkoholna pi?a, 44,3 procenta. Doma?instva u beogradskom regionu imala su najve?i deo prihoda u novcu -51 odsto, zatim u Vojvodini – 42,5 odsto, Šumadiji i zapadnoj Srbiji – 44,5 odsto. Najve?i deo prihoda u naturu imala su doma?instva u Šumadiji i zapadnoj Srbiji – 8,9 odsto, južnoj i isto?noj Srbiji – 8,6 odsto i Vojvodini -4,6 odsto.

Podaci su dobijeni anketom o potrošnji doma?instava o prihodima, rashodima i potrošnji doma?instava, odnosno o osnovnim elementima li?ne potrošnje. Tom anketom se prikupljaju i podaci o nekim važnijim pokazateljima životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdevenost trajnim potrošnim dobrima), kao i osnovni podaci o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama doma?instava. Od ukupnog broja od 1.200 doma?instava predvi?enih za anketiranje u drugom kvartalu, anketirano je 1.153 doma?instva, odnosno 96 odsto.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!