U strahu od „nečasnih namera”

24 Sep 2008

Zašto

Zašto je predloženi Statut APV neprihvatljiv za opozicione stranke u Pokrajini?
Opozicija u Skupštini Vojvodine jedinstvena je u negativnoj oceni prednacrta novog statuta APV koji je predložila koalicija vladaju?a u Pokrajini – DS, G17 plus, SVM, LSV i SPS. Iako ovi stavovi opozicione Srspske radikalne stranke, njenih odbeglih poslanika okupljenih u klubu „Napred, Srbijo!“, te Koalicije DSS–NS-a ne?e imati odlu?uju?u težinu na usvajnje ovog akta, pošto vladaju?e stranke imaju dvotre?insku ve?inu, njihove veoma oštre kritike na njegov ra?un imaju odre?nog odjeka u delu javnosti.

Ipak, nije izvesno da li ?e se na sednici pokrajinskog parlamenta 14. oktobra na?i još neki predlog statuta APV, iako su neki opozicioni predstavnici najvili da ?e i sami ponuditi tekst najvišeg pravnog akta Vojvodine.

To je ju?e ponovio i šef poslani?ke grupe SRS-a u Skupštini Vojvodine Milorad Mir?i?, koji je izjavio da taj radikalski predlog statuta ne?e biti prezentovan vladaju?im strankama u Skupštini, ve? samo javnosti. On je ocenio da objavljeni nacrt novog statuta APV predstavlja dokument koji definiše „novu federalnu jedinicu Vojvodinu koja ?e se u po?etku nalaziti u Srbiji“.
– S obzirom na pojedine odredbe ovog nacrta koji sadrži obrise državnosti, jasno je da ?e ta federalna jedinica pokušati i da se osamostaljuje, tako što ?e do?i do internacionalizacije vojvo?anskog pitanja. A to ?e biti pra?eno transferom odre?enih para kako bi se ostvario efekat prividnog pove?anja standarda u Vojvodini, što ?e biti povod i za medijsku propagandu kako bi se stekao utisak da se ljudi koji žive u Vojvodini razliku i po standardu i po drugom stvarima od onih koji žive u ostatku Srbije, a onda smo ve? korak do scenarija koji je primenjen i u Crnoj Gori – kazao je Mir?i?.

Dodao je da je Vojvo?anska akademija nauka pandan Dukljanskoj akademiji, te da se vrlo brzo može o?ekivati i pokušaj formiranja autokefalne crkve u Vojvodini.
– Ništa novo i ništa druga?ije od onog što smo videli kad se raspadala SFRJ, odnosno SCG, gde se odrednica o geografskoj pripadnosti pretvorila u stvaranje nove nacije – istakao je Mir?i?.
On je kazao i da predloženim statutom ve?inski srpski narod u Pokrajini pokušava da se pretvori u nacionalnu zajednicu time što se kroz formiranje nacionalnog saveta pri Skupštini APV, predvi?a da ?e ve?inska zajednica imati 50 odsto predstavnika tog tela, a ostatak druge nacionalne zajednice.

– To je diskriminisanje ve?inskog naroda u Vojvodini, jer po poslednjem popisu, Srba u Vojvodini ima 65 odsto – rekao je Mir?i?.
NJegov doskorašnji strana?ki kolega i šef novoformirane poslani?ke grupe „Napred Srbijo!“ u Skupštini Vojvodine Igor Mirovi? tako?e je objavljeni nacrt statuta APV koji je sa?inila koalicija vladaju?a u Pokrajini ocenio neprihvatljivim.
– Novi statut je krajnje loš dokument, a posebno je problemati?na njegova odredba kojom se predvi?a kategorija referenduma za izjašnjavanje o promeni teritorije AP Vojvodine. I na tom primeru se vidi kakve sve opasnosti krije predloženi statut Pokrajine – istakao je on.

Dodao je da je najve?a opasnost u tome što takva odredba može da se zloupotrebi, te da se „kroz formulisanje odre?enog referendumskog pitanja u Vojvodini sprovede nešto ne?asno“.
– U ponu?enom statutu ima mnogo takvih primera, na šta ?emo ukazivati i u javnoj raspravi i zbog ?ega ?emo na sednici 14. oktobra glasati protiv tog statuta – rekao je Mirovi?.
Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Borko Ili? najvio je ju?e da ?e lider te stranke Vojislav Koštunica za nekoliko dana održati konferenciju za novinare posve?enu nacrtu statuta Vojvodine i tom prilikom predstaviti DSS-ov predlog najvišeg pravnog akta Pokrajine.

On je ocenio da dokument koji je pripremila, usaglasila i dala na javnu raspravu vladaju?a ve?ina u Pokrajinskoj skupštini „neozbiljan i u mnogim odredbama neuskla?en s Ustavom Srbije“.
Tvorci novog statuta Vojvodine dali su „Pokrajini odre?ene elemente državnosti“, uvode?i pojedine institucije koje Ustavom nisu predvi?ene, kao što je, na primer, Vojvo?anska akademija nauka.
– Novim statutom se zadire u mnoge oblasti za koje je isklju?ivo nadležna država, pa je tako predvi?eno finansiranje Pokrajine ubiranjem poreza, dok po Ustavu i zakonima jedino država Srbija ima fiskalni suverenitet. Tako?e se tim dokumentom „na mala vrata“ uvodi sudska nadležnost Pokrajine tako što bi Vojvodina predlagala ?lana Ustavnog suda, Visokog saveta pravosu?a ili državnog ve?a tužilaca, a Vojvodina nema te nadležnosti, niti su doneti prate?i zakoni koji tu materiju regulišu – rekao je Ili?.

DSS: Pravne rupe

– ?itav proces oko donošenja Statuta izmešten je iz institucija Pokrajine. U mnogim odredbama Satut nije u skladu s Ustavom i Vojvodini daje elemente državnosti – kazao je potpredsednik DSS i predsednik novosadskog odbora Borko Ili?. On je ocenio da ubiranje poreza, predlozi sudija i sli?na rešenja jesu državni atributi i dodao da je Statut „prepun pravnih rupa“. Ili? je najavio da ?e pravni tim DSS dati ocenu Statuta, ali i da ?e ova stranaka predložiti svoju verziju Statuta pokrajine.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!