U Srbiji milion nepismenih

09 Sep 2011

Više od 250.000 ljudi ne znaju ni da se potpišu, mnogo više njih meša ćirilicu i latinicu, a neki koriste i nepostojeća slova.

U Srbiji je oko milion nepismenih stanovnika, bez ikakve škole ili sa samo nekoliko razreda osnovne, do?ekalo i ovogodišnji Me?unarodni dan pismenosti.

Podatak da 20 odsto starijih od 15 godina nije završilo osnovnu školu upozorava da se država i društvo obrazovanju moraju posvetiti daleko više nego prethodnih decenija.

U Srbiji ima više od 250.000 ljudi koji ne znaju ni da se potpišu, mnogo više gradjana ?esto meša ?irilicu i latinicu, dok mnogi upotrebljavaju ?ak i nepostoje?a slova.

Ovo odavno nikoga ne ?udi, jer prema poslednjem popisu iz 2002. me?u stanovništvom je skoro 50 odsto odraslih koji su završili samo osnovnu školu, ali su funkcionalno nepismeni.

U Ministarstvu prosvete ve? desetak godina obe?avaju da ?e poboljšati kvalitet obrazovanja, a kao jedan od novih poteza organizovana je akcija “Druga šansa” kroz koju bi stariji od 15 godina trebalo da dobiju osnovno i stru?no obrazovanje.

Aleksandra Kokanovi?, iz projekta „Druga šansa“, rekla je za naš program da ?e osnovnu školu tako završiti 4.000 ljudi.

„Projekat je interesantan zbog toga što je po prvi put napravljen plan i program koji je prilago?en odraslima. I ranije su oni mogli da idu u ve?ernje škole, ali to je bio program za decu koji je samo malo usaglašen. Sada razvijamo sistemsko rešenje koje ?e po završetku projekta u?i u redovan sistem obrazovanja Srbije i kao takvo ostati.“ 

Veliki je broj onih koji u Srbiji napuštaju školovanje izme?u 10. i 15. godine, dok je medju obrazovanima najviše onih sa a srednjom školom, a sa fakultetom samo 6,5 odsto gra?ana.

Zatvoreno društvo

Sociolog Ratko Božovi? kaže da podaci o velikom broju nepismenih jasno pokazuju da proteklih decenija nije postojala strategija obrazovanja.

„To govori da smo dugo bili zatvoreno društvo i da smo to još i sada. Mislim da se zaboravljalo i zapostavljalo zbivanje u samom stanovništvu i da je sve bilo važnije od same pismenosti i kulture. Kultura je bila na samoj margini, i ako je to bilo tako onda je ovo samo logi?an sled stvari. Ali je dramati?an, šokantan, i gotovo krajnje neverovatan.“

Nepismenost u Srbiji o?igledna je svuda, ?ak i na javnim mestima, greši se u pisanju velikog slova, interpunkciji, sastavljenom ili rastavljenom pisanju re?i, pa ?ak i njihovoj upotrebi.

Me?utim,  kaže Aleksandra Kokanovi?, ozbiljan problem za svakodnevni život je funkcionalna nepismenost.

„Prvi stepen je elementarna pismenost, kada ljudi nau?e da ?itaju i pišu, a funkcionalna pismenost je da znaju da upotrebe to svoje znanje. Na primer, da popune formular, da pro?itaju i razumeju uputstvo za lekove, da popune uplatnicu i sli?ne stvari…“

Gra?ani Srbije kažu da znaju da ima puno nepismenih, a oni sa kojima smo razgovarali u Beogradu uglavnom tvrde da nisu me?u njima.

(Radio Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!