U rezoluciji EP o Srbiji pominju se i Vojvodina i manjinska prava

08 Feb 2013

Uneto je i pozivanje na autonomiju Vojvodine

Predlog rezolucije o Srbiji koji je ju?e usvojen u Strazburu od strane Spoljnopoliti?kog odbora Evropskog parlamenta (EP) govori i o brojnim aktuelnim problemima koji se ti?u i vojvo?anske Ma?are – javila je agencija MTI.

Poslanici iz Ma?arske ?er? Šeflin (Schöpflin György) i Kinga Gal (Gál Kinga) smatraju prelomnim doga?ajem da su njihovi zajedni?ki amandmani velikom ve?inom prihva?eni na sednici odbora, tako da su mnogobrojni aktuelni problemi vojvo?anskih Ma?ara navedeni u dokumentu. Zahvaljuju?i predlozima, koji su izra?eni zajedno sa Savezom vojvo?anskih Ma?ara, u dokumentu je posebno navedena regija Vojvodina i uneto je i pozivanje na autonomiju Vojvodine i na rezove u budžetu pokrajine, do kojih je došlo na osnovu Vladinih intervencija. Predlog rezolucije o Srbiji predstavlja putokaz u pravcu demokratske Srbije zajedno sa neizostavnim uslovima o ostvarivanju manjinskih prava – naglašeno je nakon glasanja u spoljnopoliti?kom odboru EP.

(Vajdasag Ma) 

Podelite ovu stranicu!