U 2016. povećan broj napada, pretnji i pritisaka na novinare

27 Dec 2016

Nastavljen je trend pogoršanja slobode izražavanja, kao i novinarskih i medijskih sloboda

U 2016. godini u Srbiji je nastavljen trend pogoršanja slobode izražavanja, kao i novinarskih i medijskih sloboda, a pove?an je broj fizi?kih i verbalnih napada, pretnji i pritisaka na novinare, zaklju?eno je danas u Beogradu u diskusiji o medijskim slobodama Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS).

Generalni sekretar NUNS-a Svetozar Rakovi? je u diskusiji “Ipak, nije u?injen nikakav napredak”, rekao da su se tokom godine novinari u Srbiji suo?avali sa brojnim problemima – od radno-pravnih i profesionalnih do egzistencijalnih.

On je rekao da je u ovoj godini ukupno bilo 69 fizi?kih napada i pritisaka na novinare što je porast u odnosu na prošlu godinu u kojoj je bilo 57, da su u?estalija javna omalovažavanja novinara neretko od predstavnika vlasti, dok je ekonomski položaj novinara poražavaju?i.

Rakovi? je kazao da se u Srbiji u medijima stvara “atmosfera lin?a” i da je broj kršenja Kodeksa novinara Srbije ove godine porastao za 1.000 nego prethodne godine.

“Kriti?i nastrojeni mediji stavljaju se na stub strama… Prave se spiskovi novinara i urednika i stranih pla?enika”, rekao je Rakovi? i istakao da je i dalje problemati?no konkursno sufinansiranje medija i privatizacija, dok je “ohrabruju?e” to što sve više medija pomo? traži na sudu.

Predstavnik Medijskog odeljenja Misije OEBS u Srbiji Miroslav Jankovi? istakao je da su mogu?nosti za ugrožavanje novinara u Srbiji “jako velike”, dok su mehanizmi za zaštitu novinara ograni?eni.

“Kada se iznose ocene o bezbednosti novinara ?esto se misli samo na razli?ite vrste fizi?kih i verbalnih napada, a dijapazon mogu?ih ugrožavanja bezbednosti novinara je širi i obuhvata – proizvoljna pra?enja i hapšenja, nezakonita prikupljanja informacija o novinarima i njihovim porodicama, javno vre?anje, medijske kampanje protiv novinara, neosnovane optužbe, oduzimanje opreme za rad i upadanje u redakciju, onemogu?avanje pristupa informacijama od javnog zna?aja …”, istakao je Jankovi?.

On je podsetio da po izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u 2016. godini, kada je re? o slobodi izražavanja, Srbija nije napredovala.

Istakao je da su pitanja napada i pretnji novinarima i dalje razlog za brigu, a da ukupno medijsko okruženje ne pogoduje slobodi izražavanja.

Jankovi? je rekao i da se Srbija u izveštajima Reportera bez granica i ogranizacije “Freedom house” ocenjuje kao država u kojoj su mediji delimi?no slobodni.

Predstavnica pravne službe NUNS-a Marija Vukasovi? rekla je da je da je Servis besplatne pravne pomo?i NUNS-a ove godine primio je 36 pitanja, a da se ve?ina odnosila na projektno finansiranje, na pretnje i napade na novinare, kao i na pitanja iz oblasti radnog prava.

?lanica Komisije Saveta za štampu Tamara Skrozza rekla je da je od po?etka godine do kraja novembra Savet dobio 110 žalbi na medijske sadržaje od kojih su 32 odba?ene.

Ona je rekla da je Komisija razmatrala 78 žalbi od kojih je 10 rešeno dogovorom, da je za 50 slu?ajeva odlu?eno da je prekršen prekršen Kodeks novinara Srbije, da je u 10 slu?ajeva utvr?eno da nije bilo kršenja profesionalne etike, a za 18 žalbi Komisija nije mogla da donese odluku.

Prema njenim re?ima, od 78 razmatranih žalbi gra?ani i gra?anke su podneli 39, predstavnici nevladinih organizacija 16, ?lanovi i ?lanice Komisije za žalbe devet, mediji su podneli devet, firme tri, a politi?ke stranke dve.

“Najviše su kršenje odredbe koje se ti?u istinitosti izveštavanja i imali smo veliki broj slu?ajeva koji se ti?u narušavanja privatnosti… Imamo 26 takvih odluka, koje pokazuju da su gra?ani i gra?anke sve svesniji svog prava na privatnost”, rekla je ona.

Dodala da je novinarska pažnja prekršena u 22 slu?aja, dok je diskriminacija prime?ena u 11 slu?ajeva, a da je zabeleženo samo jedno kršenje kulture javne re?i.

Kako je rekla, dnevno pra?enje osam nacionalnih listova (Alo, Blic, Ve?ernje novosti, Informer, Kurir, Politika, i Srpski telegraf) pokazalo da ove godine od marta do kraja novembra ima 4.881 tekst u kojem se krši jedna ili više ta?aka Kodeksa novinara Srbije.

“Bio je 4.881 tekst u koje je naj?eš?e u pitanju kršenje više ta?aka Kodeksa novinara Srbije”, rekla je ona i dodala da je prošle godine od aprila do decembra bilo 3.357 tekstova u kojem je kodeks prekršen.

Tamara Skrozza je rekla da su dnevni listovi – Informer i Srpski telegraf šampioni sa tekstovima u kojima se krši Kodeks novinara.

“U aprilu prošle godine imali smo 312 slu?ajeva kršenja Kodeksa, a u aprilu ove godine 616”, istakla je ona i dodala da je broj kršenja Kodeksa tokom aprila takav zbog tekstova o ubistvu peva?ice Jelene Marjanovi?.

Advokat advokatske kacelarije “Vukovi? i Partners” Sr?an Gligo, rekao je da je cilj “Vodi?a za pokretanje upravnih sporova u oblasti sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju”, da pomogne u pokretanju upravnih sporova zbog nepravilnosti koje se javljaju u praksi konkursnog sufinansiranja projekata.

Vodi? je pripremio NUNS u saradnji s advokatskom kancelarijom “Vukovi? i Partners”, medijima i organizacijama civilnog društva.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!