TS: Zabrinjavajući trend rasta funkcionerske kampanje

12 Apr 2017

"Ovogodišnja kampanja biće zapamćena i po korišćenju resursa javnih preduzeća i po pritiscima da zaposleni u javnom sektoru prisustvuju stranačkim skupovima"

Transparetnost Srbija (TS) upozorila je danas na zabrinjavaju?i trend rasta zloupotrebe ‘funkcionerske kampanje’ i javnih resursa u izbornoj kampanji i ocenila da je nepohodno da Skupština Srbije što hitnije na tom polju postavi ?vrš?a zakonska ograni?enja.

“Monitoring ‘funkcionerske kampanje’ kao vida zloupotrebe javnih resursa, koji je TS sprovela pokazuje nastavak trenda da javni funkcioneri intenziviraju u izbornoj kampanji aktivnosti, obezbe?uju?i na taj na?in prisustvo u udarnim terminima i stranicama medija koje vredi više od bilo kojeg pla?enog oglasa”, navodi TS koja je ?lanica Transparensi Interešnal.

“Budu?i da je u Srbiji gotovo svaka godina izborna, postavljanje ?vrš?ih zakonskih ograni?enja za zloupotrebu javnih resursa i za vo?enje funkcionerske kampanje, kao i formiranje ili ja?anje nezavisnosti tela koja bi mogla da suzbiju ovu pojavu treba da bude prioritet Narodne skupštine ?im se završi aktuelni period autosuspenzije njenog rada”, navodi TS i dodaje da su takvu “funkcionersku kampanju” koristili svi politi?ari na vlasti od 1990. godine.

Transparentnost ocenjuje da je najsporniji doga?aj ovogodišnje “funkcionerske kampanje” otvaranje atletskog stadiona u Novom Pazaru – doga?aj u organizaciji Vlade Srbije na koji su autobusima dovoženi gra?ani iz drugih mesta, pri ?emu su govori i izjave funkcionera, a ne doga?aj, zauzeli udarne minute informativnih emisija.

Kako se dodaje u saopšetnju zabrinjavaju?e je to što prema nalazima istraživanja koja je Transparentnost sprovodila od 2012. godine, takav oblik zloupotrebe javnih resursa i prilika za promociju ne jenjava.
Posete fabrikama, školama, otvaranje objekata, “presecanje vrpci” nisu neodložni poslovi državnih funkcionera, niti je re? o doga?ajima u kojima su visoki zvani?nici dužni da prisustvuju, navodi se u saopštenju.

“Pre pet godina, tadašnji predsednik i premijer Boris Tadi? i Mirko Cvetkovi?, su imali 3,3, odnosno 2 promotivne aktivnosti po nedelji kampanje, nekoliko puta više nego u neizbornom periodu… u izbornim procesima narednih godina aktuelni premijer i budu?i predsednik Vu?i? imao je 3,5 (2014), 4,5 (2016) i 5,5 (2017) takvih aktivnosti u svakoj nedelji kampanje”, navodi Transparentnost Srbija.

Transparentnost navodi da je bitno da se naglasi da funkcionersku kampanju isto tako intenzivno vode i oni koja nisu kandidati na izborima, u ?emu su 2017. bili najzapaženiji ministri Mladen Šar?evi? i Vanja Udovi?i? i dodaje da ta pojava, “osim što škodi javnim resursima, bitno pove?ava i neravnotežu u predstavljanju kandidata na izborima”.

Prema navodima TS, ovogodišnja kampanja bi?e zapam?ena i po tome što su se u javnosti pojavili snimci koriš?enja resursa javnih preduze?a na strana?kim skupovima, ali i javna svedo?enja o pritiscima da zaposleni u javnom sektoru prisustvuju strana?kim skupovima.

TS upozorava da su aktivnosti ministara i premijera ponovo vezivane sa strana?kim skupovima u istim gradovima i da su pojedini ministri za odlazak na mitinge koristili službena vozila iako nisu obuhva?eni Uredbom o odre?ivanju poslova bezbednosne zaštite.

“U vezi sa pravom ministara na koriš?enje službenih vozila, postoji i sporno mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije iz jula 2016. Pošto bi to mišljenje ministri mogli krivo tuma?iti, Transparentnost Srbija je uputila dopis Agenciji sa predlogom da donese novo mišljenje i da obavesti i javnost i funkcionere o pravilima”, navodi TS.

TS dodaje da ministri prema Uredbi Vlade, imaju pravo na koriš?enje službenih vozila 24 sata dnevno, ali samo za službene potrebe a ne i za u?eš?e u kampanji ili obavljanje drugih privatnih poslova, ali i da su od tog pravila izuzeti samo ministri spoljnjih i unutrašnjih poslova i odbrane, i oni kojima je bezbednost, prema proceni BIA, ugrožena.

“Sve drugo, po našem ?vrstom uverenju, predstavlja zloupotrebu javnih resursa i kršenje pravila iz ?lana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Ta pravila bi ina?e trebalo dopuniti, za šta smo dali i konkretan predlog tokom izrade novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije”, navodi TS.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!