Tribunal po drugi put oslobodio Haradinaja

29 Nov 2012

Zajedno s Haradinajem, tadašnjim zapovednikom albanske paravojske u području Dečana, oslobođeni su i njemu tada potčinjeni Idriz Baljaj i Ljah Brahimaj

Haški Tribunal jutros je po drugi put oslobodio bivšeg vo?u OVK Ramuša Haradinaja krivice za zlo?ine nad civilima na zapadu Kosova 1998. godine.

Zajedno s Haradinajem, tadašnjim zapovednikom albanske paravojske u podru?ju De?ana, oslobo?eni su i njemu tada pot?injeni Idriz Baljaj i Ljah Brahimaj.

Haradinaj (44), Baljaj (41) i Brahimaj (42) bili su optuženi za ubistva, okrutno postupanje i nehumane postupke, kao kršenje zakona i obi?aja ratovanja u improvizovanom zarobljeni?kom logoru OVK u selu Jablanica kod De?ana.

Baljaj je u to vreme predvodio specijalnu jedinicu te paravojske, a Brahimaj je komandovao logorom u Jablanici.

Na teret im je bilo stavljano zlostavljanje i mu?enje 16 zarobljenika u Jablanici, kao I ubistvo najmanje osmorice zarobljenih, od kojih su dvojica bili Srbi, a ostali Romi I Albanci. Ti zlo?ini, po optužnici, po?injeni su u okviru udruženog zlo?ina?kog poduhvata.

Obrazlažu?i presudu, predsedavaju?i sudija Bakone Moloto iz Južne Afrike rekao je da je utvr?eno da “ne postoje verodostojni dokazi da je Ramuš Haradinaj znao za zlo?ine u Jablanici”, niti da ih je nare?ivao ili podsticao.

Pretresno ve?e utvrdilo je da je ve?ina od 16 zarobljenika u Jablanici bila prebijana I mu?ena, i da je jedan – Albanac Skender Ku?i – umro od posledica prebijanja, ali da ne postoje dokazi o odgovornosti optuženih.

Tre?eoptuženi Brahimaj je za prebijanje i mu?enje zarobljenika u Jablanici bio proglašen krivim posle prvog su?enja i odslužio je kaznu od šest godina zatvora.

Dokazi koje je tokom su?enja prezentiralo tužilaštvo, po presudi, nisu bili dovoljni za utvr?ivanje da su u rukama OVK bili ubijeni srpski policajac Nenad Remištar, zatim Ivan Zari? i Romi, Burim Bejta i Agron Beriša, te Albanci Uka Redžepaj, Nesret Aljaj i Pal Krasni?i.

Njih niko – pošto su ih odveli pripadnici OVK – nije više video žive, a Krasni?ijevo telo s ranama od metaka bilo je prona?eno u septembru 1998. u kanalu kod Radonji?kog jezera, nedaleko od Jablanice i Haradinajevog štaba u selu Glo?ane.

Kao nedokazan, sudije su odbile i navod optužnice da su Haradinaj, Baljaj i Brahimaj bili protagonisti udruženog zlo?ina?kog poduhvata ?iji je cilj bilo uklanjanje nealbanskih civila i Albanaca koje je OVK smatrala nelojalnim.

“Naprotiv, dokazima je utvr?eno da je Haradinaj, kada je saznao za pritvaranje i zlostavljanje Skendera Ku?ija, otišao u Jablanicu i sa Nazmijem Brahimajem razgovarao o njegovom osloba?anju, rekavši da se ‘takve stvari ne smeju dešavati više zato što štete našoj stvari'”, rekao je sudija Moloto.

Nazmi Brahimaj je ro?eni brat Ljaha i, prema presudi, zajedno su u?estvovali u prebijanju i mu?enju zarobljenika. Ku?i je kasnije prenet u bolnicu gde je umro, utvr?eno je presudom.

U presudi je navedeno i da je Haradinaj oslobodio svedoka optužbe koga je prethodno oteo Ljah Brahimaj, koji je ina?e ujak Haradinaja.

Za drugooptuženog Baljaja, ve?e je, tako?e, utvrdilo da nije dokazano ni da je bio u Jablanici, niti da je znao za zlo?ine.

Iskaz jedinog svedoka koji je tvrdio da je bio o?evidac kada su Baljaj i Brahimaj u prisustvu Haradinaja u Jablanici mu?ili i zlostavljali Zari?a, Bejtu i Berišu, sudije su odbacile kao nepouzdan, naglasivši da je on više puta menjao iskaz i protivre?io sam sebi i drugim svedocima.

Na kraju ponovljenog su?enja Haradinaju, Baljaju i Brahimaju, u junu ove godine, tužioci su zatražili da svim optuženima bude izre?ena kazna od “najmanje” 20 godina zatvora. Odbrane su zatražile da oni budu oslobo?eni.

Prvi put, Haradinaj je bio oslobo?en u prole?e 2008, zajedno sa Baljajem, a Brahimaj je zbog zlo?ina u Jablanici osudjen na šest godina zatvora.

Dve godine kasnije, žalbeno ve?e Tribunala naložilo je da su?enje bude ponovljeno po znatno užoj optužnici zbog toga što na prvom procesu nisu bila saslušana dvojica svedoka koja su odbila da daju iskaz, a koje je tužilaštvo smatralo klju?nim.

Ponovljeno su?enje Haradinaju i saoptuženima po?elo je u avgustu 2011., a poslednji svedok optužbe saslušan je u aprilu ove godine u potpunoj tajnosti.

Tužioci su tog zašti?enog svedoka, pod pseudonimom PW-80, zajedno sa Šef?etom Kabašijem, smatrali klju?nim. Njihovo odbijanje da svedo?e na prvom su?enju Haradinaju 2007. bilo je osnovni razlog za ponavljanje procesa.

Kabaši je, me?utim, ponovo odbio da svedo?i na po?etku novog su?enja u avgustu prošle godine. I Kabaši i PW-80 bivši su pripadnici OVK koji su u vreme obuhva?eno optužnicom bili u logoru Jablanica.

Jedini svedok optužbe koji je tvrdio da je bio o?evidac zlostavljanja i ubistva zarobljenika u prisustvu Haradinaja i saoptuženih, u sudnici je više puta menjao iskaz, protivre?no opisuju?i doga?aj.

Tokom ponovljenog su?enja, tužioci su pred sudije izveli 12 svedoka, a još 44 izjava svedoka su u spis uveli u pisanom obliku. Nijedan od optuženih nije izvodio dokaze odbrane, pošto, po re?ima Haradinajevog branioca, nisu imali od ?ega da se brane, uvereni da tužioci nisu dokazali njihovu krivicu.

Na kraju prvog su?enja po mnogo široj optužnici, Haradinaj i Baljaj su 2008. bili oslobo?eni krivice, a Brahimaj je osu?en na šest godina zatvora i tu kaznu je, u me?uvremenu, izdržao.

Usvojivši žalbu tužilaštva na prvostepenu presudu, apelaciono ve?e Tribunala naložilo je, krajem jula 2010, da su?enje bude ponovljeno po šest od 37 ta?aka prvobitne optužnice, ograni?enih na zlo?ine u Jablanici.

Haradinaj je bio uhapšen u Prištini, 20. jula 2010. i preba?en u pritvor Tribunala. Drugooptuženi Baljaj je u Sheveningen preba?en iz zatvora na Kosovu, gde je služio kaznu na koju je osu?en pred lokalnim sudom.

Delimi?no ponavljanje su?enja, žalbeno ve?e Tribunala naložilo je zato što na prvom procesu nisu bila saslušana dva klju?na svedoka, PW-80 i Šef?et Kabaši, koji su odbili da svedo?e zato što su bili “uznemiravani” i “zastrašeni”.

Na zastrašivanje i uznemiravanje svedoka na Kosovu, ukazalo je i raspravno ve?e u prvostepenoj presudi u kojoj je nazna?eno i da su po?injeni zlo?ini nad nealbancima i Albancima koje je OVK smatrala nelojalnim, ali da nije dokazana krivica Haradinaja I Baljaja.

Haradinaj se, uo?i prvog procesa, u prole?e 2005. bio dobrovoljno predao Tribunalu, odmah pošto je podneo ostavku na dužnost premijera Kosova, na koju je bio izabran kao lider Alijanse za budu?nost Kosova. U junu te godine, Tribunal ga je pustio na privremenu slobodu i omogu?io mu da “u ograni?enoj meri” javno nastupa kao politi?ar.

Prvo su?enje Haradinaju i saoptuženima je po?elo 5. marta 2007., a prvostepena presuda izre?ena je 3. aprila 2008. godine. Tužioci su pred sudsko ve?e tokom procesa izveli 81 svedoka, a dvojica su odbila da svedo?e uprkos obavezuju?em nalogu suda.

Optuženi se ni tada nisu branili.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!