Treća Srbija Trećoj Srbiji plaća objave sahrana

05 Dec 2014

DRI utvrdila neregularnosti u poslovanju novosadskog Lisja

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je nepravilnosti u poslovanju novosadskog JKP Lisje u prošloj godini, a jedna od njih u vezi je sa dogovorenim poslom izme?u tog preduze?a i novosadskog “Feedback consulting & new media production”.

Kako se navodi u izveštaju DRI, koji je danas objavljen, Lisje, ?iji je direktor kadar Tre?e Srbije, je sa privatnom firmom “Feedback consulting & new media production”, koju tako?e vodi ?lan Tre?e Srbije, sklopilo posao.

Naime, ugovorom je predvi?eno da “Feedback consulting & new media production” tokom godinu dana prati rad JKP „Lisja“ i informiše javnost o rasporedu sahrana na grobljima kojima upravlja JKP „Lisje“ na svom portalu. Period važenja ugovora je od po?etka aprila prošle do istog datuma ove godine.

Za te usluge, kako navodi DRI, Lisje se obavezalo da ?e toj firmi upla?ivati 60 hiljada dinara mese?no.

Me?utim, “Feedback consulting & new media production” se istim ugovorom obavezalo i da ?e dostavljati izveštaj o realizaciji na mese?nom nivou, ali, kako navodi DRI, uz tri fakture nema dokaza da je usluga stvarno izvršena.

“Feedback consulting & new media production” iz Novog Sada zainteresovana je za kupovinu medija u nekoliko gradova i opština u Vojvodini, pokazali su podaci do kojih je došlo Nezavisno udruženje novinara Srbije na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog zna?aja.

Tre?a Srbija demantovala je da je direktor te firme Danijel Kula?in ?lan te partije, me?utim, podaci Skupštine grada Novog Sada pokazuju da je Kula?in ?lan upravo Tre?e Srbije, u ?ije ime se i nalazi u Gradskoj izbornoj komisiji.

DRI je u svojem izveštaju navela i da je JKP Lisje u bilansu stanja na dan 31.12.2013. godine iskazalo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 37,4 miliona dinara, što zna?i da je to preduze?e izgubilo ceo sopstveni kapital.

U izveštaju DRI se upozorava da se Lisje nalazi u poziciji prezaduženosti, da su planirani ukupni prihodi u prošloj godini u iznosu od oko 800 miliona dinara, a ostvareni u iznosu od oko 585 miliona dinara, ali da je to preduze?e u prošloj godini, uprkos svemu, zaposlilo 44 nova lica.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!