Traži se nafta u Banatu

24 Sep 2011

Projekat geofizičkih ispitivanja na površini od 282 kvadratna kilometra će obuhvatiti grad Zrenjanin i područja mesta Aradac, Klek, Taraš, Melenci, Jankov Most i Mihajlovo.

Uskoro po?inju seizmi?ka ispitivanja na podru?ju srednjeg Banata u cilju otkrivanja potencijalnih lokaliteta za bušenje nafte, najavili su predstavnici Naftne industrije Srbije (NIS), ?iji je ve?inski vlasnik ruska kompanija “Gaspromnjeft”.
Projekat geofizi?kih ispitivanja na površini od 282 kvadratna kilometra ?e obuhvatiti grad Zrenjanin i podru?ja mesta Aradac, Klek, Taraš, Melenci, Jankov Most i Mihajlovo.
Radove ?e, u ime NIS, izvoditi kompanija Geofizikal servis (Geophysical Services Ltd. – GES) iz Budimpešte, a geofizi?ka ispitivanja, prema projektu, po?inju 15. oktobra i traja?e do 1. marta 2012. godine.
Prilikom izvo?enja radova neminovno ?e biti pri?injene odre?ene štete na usevima, pa je zbog toga potrebno da se gra?ani, na ?ijim je parcelama šteta pri?injena, jave svojim mesnim zajednicama radi zapisnika o nastaloj šteti koju ?e nadoknaditi izvo?a? radova i to najkasnije u roku od 30 dana.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!