Traže privremeni granični prelaz

05 Apr 2011

Iako naselje Gara iz Mađarske i Riđicu u Srbiji razdvaja udaljenost od dva i po kilometara, žitelji ova dva mesta prinuđeni su da idu obilaznicom punih 98 kilometara

Naselje Gara iz Ma?arske i Ri?icu u Srbiji razdvaja udaljenost od dva i po kilometara i državna granica. Žitelje dva mesta povezuju ne samo prijateljstva, nego i rodbinske veze, ali ukoliko se pose?uju moraju da idu obilaznicom i da prevale 98 kilometara. Nekada je ovuda išla železni?ka pruga Baja-Gara-Ri?ica-Sombor, kojoj danas više nema ni traga. Ukoliko bi funkcionisao grani?ni prelaz izme?u dva naselja, dužina puta od Beograda do Budimpešte bila bi kra?a za 60 kilometara.
Gradona?elnik Gare i Savet mesne zajednice Ri?ica ve? duže vremena pokušavaju da ishoduju otvaranje grani?nog prelaza izme?u dva naselja koji bi radio delimi?no tokom dana. Nakon na?elne dozvole bili bi spremni da iz konkursnih sredstava izgrade deonicu puta od 2,5 kilometara koja bi povezivala dva naselja.
Želeli bi, me?utim, da se i do tada me?usobno sre?u, dok ?ekaju na dozvolu. Zbog toga su  sadazatražili otvaranje privremenog grani?nog prelaza. Ri?ica je tražila dozvolu za prelazak granice izme?u 14 i 16 ?asova 22.maja, na dan sela, a Gara bi želela da granica bude otvorena izme?u 9 i 11 ?asova 12.juna, na Dan lovaca, a prelaz granice bio bi omogu?en naravno uz važe?e putne isprave.
U oba sela se nadaju da ?e dobiti neophodnu dozvolu, budu?i da je i ranije, prilikom verskih praznika, bila data mogu?nost za otvaranje privremenog grani?nog prelaza.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!