Tomanova Makanova: SNS kadruje u Nacionalnom savetu Slovaka

13 Nov 2015

Nove pretnje, ucene i pritisci u Kovačici

Predsednica Nacionalnog saveta slova?ke nacionalne manjine (NSSNM) Ana Tomanova Makanova upozorila je danas da su funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS) u Kova?ici uz ucene, pretnje i pritiske sugerisali ?lanovima NSSNM da potpišu inicijativu za njenu smenu.

Tomanova Makanova je u pismu, koje je upu?eno doma?im i me?unarodnim institucijama, medijima i civilnom sektoru, objasnila da je predsednik opštine Kova?ica Jan Husarik (SNS) sazvao sastanak Nacionalnog saveta slova?ke nacionalne manjine, na koji su se, umesto njega, pojavila dva funkcionera SNS B. Malovi? i D. Jovanovi? i predsednik politi?ke stranke Slovaci napred Pavel Surovi, koji je ujedno i ?lan NSSNM.

“B. Malovi? i D. Jovanovi? su u toku razgovora pokazali da raspolažu svim informacijama o ?lanovima NSSNM i o ?lanovima njihove najbliže porodice i ucenama, pritiscima, pretnjama i obe?anjima su sugerisali ?lanovima NSSNM da potpišu unapred pripremljena dokumenta koja im je predao Pavel Surovi. Jednim dokumentom se obezbe?uje nova ve?ina u NSSNM, koja je potrebna za smenu aktuelne predsednice, a drugi dokument je bila kandidatura gospodina Surovog za predsednika NSSNM. Na ovaj na?in je Pavel Surovi u Kova?ici, uz prljavu pomo? predstavnika neslovaka iz Srpske napredne stranke, dobio glasove tri ?lana NSSNM”, navela je Tomanova Makanova.

Ona je poru?ila da Nacionalni savet slova?ke nacionalne manjine oštro protestuje i poziva nadležne organe da ne dozvole takvu kriminalizaciju društvenog života u zemlji, jer se time, kako je ocenila, ugrožavaju osnovna ljudska i manjinska prava pripadnika slova?ke nacionalne zajednice i direktno se podrivaju osnove demokratskog društva, a u društveni život se unose elementi politi?kog totalitarizma, diktature i fašisti?kih metoda.

Predsednica NSSNM je dodala da traži i da se jasno utvrdi ko stoji iza tih pritisaka i po ?ijem nalogu se ove stvari dešavaju. Tomanova Makanova je istakla i takve metode, kojima se pokušava ste?i politi?ki uticaj nad Savetom, ne pripadaju civilizovanom i demokratskom društvu.

“Nacionalni savet slova?ke nacionalne manjine su izabrali gra?ani slova?ke nacionalnosti na direktnim demokratskim izborima. Zato je nedopustivo da se demokratski izražena volja pripadnika slova?ke nacionalne manjine nasiljem, pretnjama i uslovljavanjem menja. Još šokantnija je ?injenica da ove nasilne promene vrše ?lanovi Srpske napredne stranke koji uopšte nisu pripadnici slova?ke nacionalne manjine u Srbiji”, dodala je ona.

Ana Tomanova Makanova je navela i da o?ekuje da ?e na nastalu situaciju reagovati i me?unarodne institucije, jer ta pojava prevazilazi okvire uobi?ajenog politi?kog nadmetanja i predstavlja flagrantno mešanje u prava manjine koja je demokratskim putem izabrala svoj Nacionalni savet kao organ kulturne autonomije.

Ona je istakla i da o?ekuje da ?e svi ?lanovi Nacionalnog saveta slova?ke nacionalne manjine prilikom izvršavanja svoje funkcije mo?i slobodno da odlu?uju, da ne?e biti izloženi pritiscima, pretnjama i nasilju samo zbog toga što izražavaju svoj stav, kao i da ne?e morati da strepe za svoje radno mesto, bezbednost i zdravlje svojih porodica i dece i za njihovu budu?nost.

“Smatramo da živimo u slobodnoj i demokratskoj državi, u kojoj sve institucije rade nezavisno od politi?ke vlasti i u skladu sa Ustavom i važe?im zakonima, u državi, gde se prava nacionalnih manjina poštuju, gde se priznaju rezultati demokratskih izbora i pluralizam, kao i to da se pripadnici nacionalnih manjina smatraju ravnopravnim gra?anima Srbije”, dodala je predsednica Saveta.

Ona je navela i da želi da veruje da ?e pripadnici slova?ke nacionalne manjine nakon 270 godina života na ovim prostorima i ubudu?e biti priznata manjina, koja je lojalna ovoj državi i dalje sposobna da sama vodi Nacionalni savet, kao organ kulturne samouprave, koji se bavi pitanjima o?uvanja nacionalnog, kulturnog i jezi?kog identiteta Slovaka u Srbiji.

“Ne želimo da poverujemo da ?emo postati žrtve nezakonske i nedemokratske prakse, koja je ovih dana kulminirala u našem manjinskom životu. Ho?emo li živeti slobodno i bezbedno zajedno sa ve?inskim narodom i pripadnicima drugih nacionalnih manjina, ili ?emo biti prinu?eni da se iselimo u potrazi za bezbednijm životom i da tražimo politi?ki azil u Slova?koj i u drugim zemljama Evropske unije, kojoj naša država želi da se pridruži? Ho?emo li o?uvati pravo na sopstveni identitet, ili ?e nas progutati mrak?”, navela je Ana Tomanova Makanova.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!