Tomanova Makanova: Brutalni pritisci SNS-a i Pavela Surovog na Nacionalni savet

04 Jul 2017

"Iza svega stoji težnja SNS-a da sve, pa čak i nacionalni saveti, bude pod njihovom kontrolom"

Predsednica Nacionalnog saveta Slovaka Ana Tomanova Makanova optužila je danas Srpsku naprednu stranku (SNS), kao i predsednika stranke “Slovaci napred” Pavela Surovog da na brutalne na?ine zastrašuju i vrše pritisak na ?lanove tog saveta, s ciljem da preuzmu ve?inu u njemu i ocenila da na taj na?in “narušavaju vekovno dobre me?unacionalne odnose”.

Ana Tomanova Makanova je u saopštenju za javnost navela da sednica Nacionalnog saveta Slovaka, koja je trebalo da se 1. jula održi u mestu Lug u Vojvodini nije održana zbog nedostatka kvoruma, a kvoruma nije bilo zbog, kako je navela, pritisaka koje su ?lanovi saveta dobijali od predstavnika SNS-a i Pavela Surovog.

“Nacionalni savet slova?ke nacionalne manjine sa velikom zabrinutoš?u upozorava nadležne republi?ke, pokrajinske i lokalne organe vlasti, me?unarodne institucije, nevladine institucije, najširu javnost i medije o doga?anjima uo?i održavanja sednice Nacionalnog saveta Slovaka. Nemili doga?aji koji su se desili u više slova?kih mesta govore u prilog ?injenici da se nastavlja pritisak na ?lanove saveta, kako bi se promenila izborna volja pripadnika slova?ke nacionalne manjine i degradirao rad Nacionalnog saveta”, navela je Ana Tomanova Makanova.

Ona je podsetila da je Nacionalni savet Slovaka izabran na direktnim demokratskim izborima, u skladu sa važe?im zakonima, te samim tim predstavlja legitiman organ kulturne autonomije pripadnika slova?ke nacionalne manjine u Srbiji.

Navela je da su u Kova?ici najviši predstavnici opštinske uprave i SNS-a vršenjem pritisaka, dolaskom u privatne domove pojedinih ?lanova saveta, neprekidnim telefonskim pozivima, zastrašivanjem, i pretnjama da ?e ostati bez zaposlenja, “zabranili” ?lanovima Nacionalnog saveta da do?u na sednicu, kao i da traže zaštitu i da prijave verbalne pritiske i pretnje.

U Staroj Pazovi je istim metodama, pritiskom predstavnika SNS-a, spre?en dolazak ?lanova Saveta u Lug, a u Ba?kom Petrovcu su na ?lanove Nacionalog saveta vršeni pritisci od strane visokih funkcionera opštinske uprave i SNS-a da ne do?u na sednicu Saveta, navela je Ana Tomanova Makanova.

“U Ba?kom Petrovcu, putem ucenjivanja, pretnji, telefonskog uznemiravanja, njima se pridružuje i predsednik slova?ke politi?ke stranke ‘Slovaci napred’ i ?lan Nacionalnog saveta Pavel Surovi, koji je iskoristio sve metode pritiska dolaze?i na radno mesto ?lanova Nacionalnog saveta i u njihove privatne ku?e, ne libe?i se da zloupotrebljava ?ak i maloletnu decu zaustavljaju?i ih na ulici i daju?i im novine sa njegovim likom i zahtevom da ih preda roditeljima”, navela je Ana Tomanova Makanova.

Dodala je da je Surovi na dan održavanja sednice izazvao incident pokušavaju?i da zloupotrebi Festival meda i gostoprimstvo meštana Luga i brojnih gostiju da na glavnoj ulici izloži plakate protiv nje, na šta su organizatori festivala burno reagovali, pozvali policiju i Surovog udaljili sa mesta doga?aja i spre?ili ga u njegovoj nameri izazivanja skandala.

Ana Tomanova Makanova je ocenila da se na taj na?in u rad nacionalnih saveta uvodi strana?ka borba, politi?ko rivalstvo, a pre svega težnja SNS-a da sve, pa ?ak i nacionalni saveti, bude pod njihovom kontrolom.

Prema njenim re?ima, na taj na?in se stvara ose?aj ugroženosti, nesigurnosti i straha za budu?nost i perspektivu slova?ke nacionalne zajednice u Srbiji.

“Još šokantnija je ?injenica da se ove nasilne metode dešavaju u vreme aktivnog donošenja novih zakona – Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Srbiji, kada se u okviru pregovora o pristupanju Srbije EU intenzivno pišu izveštaji o sprovo?enju Akcionog plana za nacionalne manjine u okviru poglavlja 23 u kome se, izme?u ostalog, govori o ljudskim pravima, demokratiji i pravnoj državi, koji su garant svih ljudskih prava. Sva ova prava su, na žalost, ovim nemilim doga?ajima ozbiljno ugrožena”, navela je Ana Tomanova Makanova.

Podsetila je da je Nacionalni savet Slovaka sli?nu situaciju ve? doživeo 10. novembra 2015. godine u Kova?ici, kada je nasilnim putem pripremana nova ve?ina u Nacionalnom savetu istim nedemokratskim i necivilizacijskim metodama, gde je tako?e glavni akter bio Pavel Surovi uz svesrdnu podršku ?lanova i funkcionera SNS-a.

“Nacionalni savet slova?ke nacionalne manjine smatra da nadležni državni organi moraju da stvore uslove za normalan redovan rad Nacionalnog saveta i da zaustave svaki oblik pritisaka, pretnji i nasilja na sve ?lanove Saveta i ?lanove njihovih porodica, jer svako ima pravo da izrazi svoju nacionalnu i versku pripadnost, svoj stav i mišljenje, da se slobodno kre?e u slobodnoj državi i da ne mora da strepi i brine za svoje radno mesto, bezbednost i zdravlje svoje, svojih porodica, dece i njihovu budu?nost”, poru?ila je Ana Tomanova Makanova.

Ona je upitala da li ?e Slovaci u Srbiji živeti slobodno i bezbedno, zajedno sa ve?inskim narodom i pripadnicima drugih nacionalnih manjina, ili ?e biti prinu?eni da traže drugo mesto za slobodan i bezbedan život.

“Ho?emo li o?uvati pravo na sopstveni identitet, ili ?e nas progutati politi?ki mrak?”, kazala je Ana Tomanova Makanova.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!