Toliko Srba – koliko i manjinaca

09 Mar 2011

SO Zrenjanin izmenila odluku o sastavu Saveta za međunacionalne odnose, pa će tako kadrovska komisija u to telo ubuduće delegirati tri predstavnika srpske nacionalnosti, pored tri predstavnika manjinskih nacionalnih zajednica. Prema mišljenju zrenjaninskog zamenika zaštitnika građana Trajana Pankarićana, lokalni parlament je najnovijom odlukom diskriminisao manjine u korist predstavnika većinske nacije.

Skupština grada Zrenjanina izmenila je svoju odluku o sastavu svog Saveta za me?unacionalne odnose, pa ?e tako kadrovska komisija u to telo ubudu?e delegirati tri predstavnika srpske nacionalnosti, pored tri predstavnika manjinskih nacionalnih zajednica. O novonastaloj situaciji mišljenja su razli?ita. Ranije su, naime, u sastavu Saveta za me?unacionalne odnose, pored predstavnika srpske nacionalnoti, bili predstavnici tri ovdašnje manjinske zajednice koji imaju formiran manjinski nacionalni savet, a to su Ma?ari, Rumuni i Slovaci, a osim njih mogli su u tom telu da budu predstavljene i manjinske zajednice koje nisu formirale nacionalni savet, ali one bez prava glasa.
Prema mišljenju zrenjaninskog  zamenika zaštitnika gra?ana Trajana Pankari?ana, lokalni parlament je najnovijom odlukom diskriminisao manjine u korist predstavnika ve?inske nacije. On smatra da je pravljenje tolike razlike nepotrebno, tim pre jer i Savet za me?unacionalne odnose svoje odluke donosi konsenzusom. Zamenik zaštitnika gra?ana je zbog toga lokalnoj skupštini preporu?io da izmeni ovu odluku, na na?in da svaka manjinska zajednica može da ima onoliko predstavnika koliko i srpska.
Predsednik gradske skupštine Aleksandra Marton je u svom odgovoru podsetio na pokrajinsku odluku o savetima za me?unacionalne odnose, prema kojoj polovina ?lanova tog tela treba da bude iz redova ve?inske, srpske nacije, a da drugu polovinu treba da ?ine predstavnici manjinskih zajednica. Marton smatra da lokalni parlament nije prekršio zakon i da nema diskriminacije na štetu manjina. I on se poziva na donošenje odluka u savetu putem konsenzusa, odnosno na ?injenicu da savet ne može da donese nijednu odluku ukoliko sa njom nisu saglasni svi ?lanovi, bez obzira na nacionalnost. Marton, nadalje, kao primer navodi i sastav Saveta za me?unacionalne odnose u Novom Sadu, u kojem je pet predstavnika srpkog naroda i pet iz redova manjinskih zajednica, a podse?a i na uputstvo republi?kog zaštitnika gra?ana, prema kojem sastavom saveta za me?unacionalne odnose treba osigurati ravnotežu izme?u lokalne ve?inske i manjinskih zajednica, kako nijedna grupa ne bi mogla da bude u prednosti.

(Ma?ar So)

Podelite ovu stranicu!