TITEL: Samo 198 zaposlenih u privredi

14 Dec 2012

Nekada je u titelskoj opštini 3.400 osoba radilo u privredi, danas je ta brojka spala na 198. Zašto ova opština nije iskoristila svoj prirodni potencijal i ima li nade za to u skoroj budućnosti

U Opštini Titel se posle 12 godina promenila vlast. Majski lokalni izbori 2012. godine na vlast su doveli koaliciju SNS, SPS, SDPS i URS. Za predsednika opštine izabran je “naprednjak” Dragan Boži?, koji je po zanimanju farmaceut, ina?e od pre tri godine aktivan u politici.

Skupština opštine Titel ima ukupno 25 odbornika. Od toga je 11 odbornika SNS, po 2 odbornika iz koalicije SPS-SDPS i Srpske radikalne stranke, 4 odbornika iz URS-a, dok 6 odbornika pripada DS-u. Dakle, vladaju?a koalicija ima stabilnu ve?inu od 17 odbornika.

Biranje novog predsednika opštine, me?utim, nije išlo glatko. Konstitutivnu sednica Skupštine opštine Titel obeležile su duge rasprave, a predsedavaju?i Milorad Jovan?evi? iz SRS pokušao je da zabrani ekipi Televizije Vojvodine da isprati sednicu, ukoliko ne potpišu da se obavezuju da ?e mu biti poslate tri kopije snimljenog materijala. Televizijska ekipa je to odbila pa je Jovan?evi? stavio na glasanje predlog o tome da li televizija može snimati sednicu. Od 25 odbornika, 24 je bilo za, a jedan uzdržan. Predmet višesatne rasprave bio je i dnevni red.

Predizborna kampanja SNS za ovu opštinu ?inila su obe?anja za završetak mnogih projekata koje je prethodna vlast zapo?ela, a koje nije završila na vreme, kako kaže predsednik opštine. “U pore?enju sa okolnim opštinama, Titel je jedina koja se nije dovoljno razvijala, a ima savršene uslove za to”, smatra on.

Lepa ali neiskoriš?ena priroda

Grb Titela: Opština na margini svih dešavanja

„Devedesetih godina bilo je 3.400 zaposlenih u privredi, a danas ih ima 198. Mesto Titel leži na dve reke, a tre?a reka koja nije daleko je Dunav. Sve reke su plovne. Postoji Titelski breg, koji ima oko 8,5 hiljada hektara obradive površine prve kategorije. A opština je ostala na margini svih dešavanja, pa i politi?kih”, kaže Boži?.

On kaže da sadašnja vlast želi da preispita i privatizaciju, kao i komasaciju zemljišta u opštini. Neke od najja?ih fabrika, kao što je fabrika metalnih proizvoda „Pobeda“, više ne funkcionišu. Cilj je da se preispita zbog ?ega je ova fabrika propala, u ?emu je bio problem. Prema Boži?evim re?ima, pokušali su da do?u do vlasnika ove fabrike, ali nisu uspeli, a taj isti vlasnik ostavio je ogromne rezervoare pune amonijaka, pa su iz tog razloga kontaktirali ministarku za zaštitu životne sredine Zoranu Mihajlovi?, kako bi ovo pitanje rešili.

Da je preispitivanje privatizacije veoma teško potvr?uje i opozicija u ovoj opštini, ta?nije bivši predsednik opštine iz Demokratske stranke Milivoje Petrovi?. “Nažalost, privatizacija je ostavila veliki negativan trag u našoj opštini, iako mi tu nismo imali nikakav uticaj, a nema ni današnja vlast. Ja se slažem da oni treba da ispitaju privatizaciju, ali ne znam koliko imaju nadležnosti u tome. Ali, treba da se pozabave time jer je pitanje posla jedno od najvažnijih pitanja danas. Naša javna preduze?a su imala svoje probleme, ali ni jedno od njih nije propalo, dok su mnoga društvena preduze?a propadala, jer njihovi direktori nisu imali obavezu da podnose opštini godišnji izveštaj o radu”, naglašava Milivoje Petrovi?.

Milivoje Petrovi?, bivši predsednik opštine: Slažem se da je potrebno preispitati privatizacije, ali lokalna samouprava tu nema nikakvih nadležnosti

S obzirom da je prethodna vlast zapo?ela rad na kanalizaciji u Titelu i vodovod u selima Vilovo i Lok, sadašnja vlast ima nameru da ove projekte i završi. Prema Boži?evim re?ima, obavljeni su razgovori sa Fondom za kapitalne investicije, gde su dobili obe?anja da ?e se što pre završiti industrijske zone koje su zapo?ete u Titelu. Njihov je cilj da se fokusiraju na industrijsku zonu od Šajkaša ka Kovilju, kako bi privukli neke investitore, a samim tim i otvorili vrata razvoju.

Idejno navodnjavanje Titelskog brega

Opština Titel je prvenstveno agrarna. Zbog toga postoji projekat koji je zapo?ela prethodna vlast, a u pitanju je navodnjavanje Titelskog brega. Bivši predsednik opštine Milivoje Petrovi? kaže da ovaj projekat nije mogao biti završen, jer je iziskivao mnogo novca, a postojali su ve?i prioriteti, poput uvo?enja kanalizacije i vodosnabdevanja mesta. “U onom momentu kada je državno zemjište zakonom preneto na upravljanje opštini Titel, mi smo tu ideju pokušali nekakako da zaukamo, ali kada je ve? na idejnom nivou ra?unica pokazala da za to treba nekih 12, 13 miliona evra, mi smo sa tim zastali, s obzirom da je to veliki novac za našu opštinu, a verujem i za samo Ministarstvo poljoprivrede. Taj projekat bi trebalo završiti, jer je on još uvek samo u fazi ideje, koliko je meni poznato. Bilo bi najbolje konkurisati u fondove Evropske unije”, kaže Petrovi?.

Aktuelni predsednik opštine isti?e da su u oktobru i novembru imali razgovore na tu temu sa ministrom poljoprivrede Goranom Kneževi?em i pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu Goranom Ješi?em. I jedan i drugi obe?ali su da ?e posetiti opštinu Titel, kako bi se taj projekat razradio. “To je velika investicija, negde oko 15 miliona evra, koja je predvi?ena u tri faze, gde svaka faza kada se završi, može zasebno da radi, što zna?i da ne mora da se ?eka kraj projekta kako bi se pustila u pogon. Ministar Ješi? je rekao da bi idu?a godina možda bila dobra da se izradi kompletan projekat, kako bi se zatražila sredstva od nekih evropskih fondova za tako nešto”, navodi Dragan Boži?.

Prema njegovim re?ima, s obzirom da su tek zapo?eli svoj mandat u ovoj opštini, nemogu?e je odmah uraditi nešto konkretno od velikih projekata, kao što je navodnjavanje Titelskog brega. Do sada su uspeli da izgrade ulicu u selu Mošorin, u dužini od 1,7 kilometara, kao i da urede neke druge manje ulice.

Bez zdrave pija?e vode

S druge strane, Milivoje Petrovi? smatra da je izgradnja te ulice u Mošorinu mogla da sa?eka i neko bolje vreme, s obzirom da je prioritet vodosnabdevanje u Loku, Vilovu i Gardinovcima. Po njegovom mišljenju, trebalo je izvršiti tehni?ki prijem objekata, završiti bunare i kona?no pustiti zdravu pija?u vodu za ova tri naseljena mesta. Kako kaže Petrovi?, za sve ovo bilo bi dovoljno oko 20 miliona dinara, isto koliko je otprilike koštalo i izgradnja tih ulica u Mošorinu. “Moglo je da se odvoji malo novca da se zakrpe rupe na putu, ali ve?i deo da se uloži u vodosnabdevanje”, smatra Petrovi?.

Dragan Boži? smatra da je jedan od prioriteta i zapošljavanje. S obzirom da je prošlo manje od pet meseci koliko su na vlasti, po ovom pitanju nije se ništa bitno u?inilo. Ali, Boži? isti?e da su lokalne vlasti pokušale da smanje troškove opštinske administracije pa tako, sem ?etiri funkcionera, nisu nikoga zapošljavali u opštini.

Dragan Boži?, predsednik opštine: Potrebna je kancelarija za lokalni razvoj, angažovali smo stru?njake

Titel nema kancelariju za lokalno-ekonomski razvoj, a Boži? kaže da je opština konkurisala kako bi je otvorila. “Mi smo ve? prekomandovali mladog stru?njaka koji bi vodio tu kancelariju, a zaposlili bismo i još dva mlada visokoobrazovana stru?njaka sa dobrim poznavanjem engleskog jezika. Oni bi pratili, pisali i u?estvovali u razli?itim fondovima, što povratnim, što nepovratnim, kako bi se ulagalo u opštinu”, isti?e Dragan Boži?.

On navodi da se opština brine i o mladima. “Naši u?enici imali su subvencionisane autobuske karte sa po 15 odsto od opštine, a za studente smo otpla?ivali 80 odsto, i to za sve studente prve godine, a za ostale godine ukoliko su na budžetu. To je velika pomo? roditeljima u opštini, ako uzmete u obzir da je karta od Titela do Novog Sad oko 11-12 hiljada dinara na mese?nom nivou. Za ?ake u srednjoj i osnovnoj školi koji putuju na teritoriji opštine Titel subvencionišemo 50 odsto. Za srednjoškolce koji putuju ka Novom Sadu i ka Zrenjaninu subvencionišemo 20 odsto”, navodi Boži?.

Jedan od bitnijih projekata jeste i završetak kanalizacije u Titelu, kao i izrada kanalizacione mreže u Šajkašu. Ovo je projekat koji podržavaju i vlast i opozicija, kao jedan od prioritetnih. Kako kaže Dragan Boži?, to je jedna od ve?ih investicija za koju su dobili podršku od pokrajinskog fonda u vrednosti od 400 miliona dinara, i taj projekat je napravljen. Tako?e je ura?en osam miliona dinara vredan projekat izgradnje kružnog toka na glavnoj raskrsnici u Šajkašu, ?ija izgradnja treba da po?ne u martu slede?e godine.

Oficijelni sajt opštine Titel, ne postoje klasi?ni mediji

Opština Titel broji oko 7.000 stanovnika, a sastoji se iz šest naseljenih mesta: Titel, Šajkaš, Lok, Vilovo, Gardinovci i Mošorin. U ovoj opštini ne postoji nijedan mediji, a meštani neke informacije mogu saznati na sajtu opštine. Ovaj sajt pruža aktuelne vesti o razli?itim tribinama, praznicima, nagradama, i naravno o servisnim informacijama poput nestanka struje. Izme?u ostalog ovaj sajt ima i virtuelnog mati?ara gde meštani putem interneta mogu da naru?e i na ku?nu adresu preuzmu naru?ene izvode ili uverenja mati?ne službe iz Titela. Tako?e postoji opcija da mogu da se preuzmu obrasci za pisanje razli?itih projekata ili manifestacije koja mogu da organizuju razli?ita udruženja gra?ana. Tako?e postoji i opcija “Pitajte predsednika” gde se može postaviti bilo koje pitanje predsedniku opštine na koje ?e on odgovoriti. Isto tako, tu se može na?i i Komunikacioni centar-sistem 48 gde se putem poziva, interneta ili sms poruke može prijaviti komunalni problem, a u roku od 48 sati dobi?e se odgovor o statusu rešavanja odre?enog problema. I pored ovih dobrih opcija na sajtu opštine postoji problem ažuriranja sajta.

U opštini Titel postoje tri javna preduze?a. Najstarije javno preduze?e je Javno komunalno preduze?e “Komunalac”. Od dolaska nove vlasti, direktor „Komunalca“ je Pera Duki? iz SPS-a. Pre njega direktor je bio Radovan Rošulj iz DS-a. Smena direktora desila se i u Javnom preduze?u “Prostor”, kao i u “Titelskom bregu”.

Predsednik opštine Dragan Boži? kaže da se opštinska struktura nije mnogo menjala, iako je tamo preko 90 odsto zaposleno u vreme vladavine DS-a. Bivši predsednik opštine Milivoje Petrovi? kaže da to samo potvr?uje koliko je taj kadar profesionalan, pa nema nema potrebe da se menja.

Dunja Popov (Autonomija)

Želite više informacija?

(Tekst je napisan u okviru projekta „Mediji i lokalne samouprave“, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine realizuje uz podršku Rockefeller Brothers fondacije. Više informacija o gradovima i opštinama Vojvodine možete na?i na našem sajtu www.najgradonacelnik.org. Cilj nam je da gra?ani na jednom mestu dobiju informacije i analize rada vojvo?anskih lokalnih samouprava.)

Podelite ovu stranicu!