TIHOMIR NOVAK: Pobeda čista kao mulj

03 Apr 2017

Ukoliko dođe do toga da se vlast smenjuje pomoću ulice, Vučićev doprinos takvom scenariju će biti neporeciv

Aleksandar Vu?i? tvrdi da je njegova pobeda na predsedni?kim izborima ?ista ko suza. Sa ovom tvrdnjom teško bi se mogao složiti bilo koji iole nezavisan posmatra?. Pobeda ?ista ko suza zna?i da su predsedni?ki kandidati tokom kampanje uživali fer i jednake uslove, a to sa ovim izborima nikako nije bio slu?aj. Mediji su, na primer, favorizovali Vu?i?a, a demonizovali njegove protivkandidate. Osim toga, Vu?i? i njegov izborni štab su neprestano zastrašivali gra?ane nekakvim makedonskim scenarijem, a ne štab Belog Preleta?evi?a.

Vu?i?, naravno, ima pravo da se raduje, ali ne i da svoju pobedu proglašava autenti?nom manifestacijom slobodne volje bira?a, jer ona to nije. Pravo da se raduju imaju i njegovi glasa?i, koalicioni partneri, spoljno-politi?ki tutori, kao i brojni strana?ki aktivisti, me?u kojima je mnogo nezadovoljnih, onih kojima su do sada izmicale nagrade. Srbija, me?utim, nema razloga da se raduje.

Srbiju ?e Vu?i?eva pobeda još više udaljiti od demokratije i opasno približiti režimu neodgovorne li?ne vlasti. Vu?i?eva pobeda ?e dovesti do daljeg urušavanja institucija. Naro?ito onih koje su zadužene da nadziru i kontrolišu vlast. Vu?i?eva ?e pobeda zasigurno poja?ati izlaznost, ali ne na (nekim budu?im) izborima, nego na grani?nim prelazima, jer ?e svako ko može, gledati da svoju sre?u potraži negde drugde. Vu?i?eva pobeda ne?e zaustaviti socijalno raslojavanje u Srbiji, nego ?e ga podsta?i i još više produbiti.

Na ovo poslednje treba obratiti pažnju, jer se ne?e samo produbljivati jaz izme?u bogatih i siromašnih, nego ?e kod gra?ana sve više ja?ati uverenje da su izbori neupotrebljivi i da su izgubili svaki smisao. Dovedeni u situaciju u kojoj ne mogu da prepoznaju vezu izme?u izbora i svog položaja u društvu, gra?ani bi, i to dosta brzo, mogli posegnuti za nepoliti?kim na?inima rešavanja problema. Ukoliko do?e do toga da se vlast smenjuje pomo?u ulice, Vu?i?ev doprinos takvom scenariju ?e biti neporeciv.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!