TIHOMIR NOVAK: Da li je Rene Dekart vodeći neprijatelj srBstva?

15 Aug 2017

Srce – taj tihi ubica Srba

Rene Dekart je verovao je da je od svih stvari zdrav razum najbolje raspodeljen me?u ljudima. Neki srbijanski politi?ari žive u dubokom uverenju da stvari stoje sasvim druga?ije. Po njima, u pitanju je greška evolucije, jer ljudi sasvim lepo mogu živeti i bez razuma. Dosledni tom svom uverenju, oni smatraju da je i ?uven Kantov poziv ljudima da se usude misliti svojom glavom prosvetiteljsko buncanje, ako ve? nije drska provokacija, vešto smišljena da Srbe onemogu?i da zarad Kosova, kao homogena i svake protivre?nosti lišena nacija, dele jedan te isti mozak.

Držim da se ovim re?ima na najbolji na?in može opisati suština ju?erašnjeg mitinga Marka ?uri?a i vesele, antidekartovske družine sa Kosova. Na tom mitingu ?uri? je izjavio da je Srpska lista strateški politi?ki projekat Srbije i stvar od nacionalnog zna?aja. Pored toga, Srpska lista je i instrument države Srbije, preko koga treba da se ostvari što ve?i uticaj na kosovske Srbe. Po re?ima Gorana Raki?a, zadatak Liste je da pod jedan barjak okupi sve Srbe kojima je Srbija u srcu i na prvom mestu. A šta je sa Srbima kojima je, umesto Srbije u srcu, upotreba razuma na prvom mestu? Sa njima, izjavio je Raki?, ne?emo sara?ivati.

Podru?je nacionalnih interesa je, kao što možemo videti, podru?je ?iste arbitrarnosti. Za Marka ?uri?a, Gorana Raki?a i njima sli?ne, Srpska lista i Srbija u srcu mogu biti stvari od klju?nog nacionalnog interesa. Neki drugi politi?ari mogu individualnu dobrobit, na primer, definisati kao vitalni nacionalni interes. Tre?i, opet, mogu taj famozni interes identifikovati u ne?em od pomenutog posve razli?itom. Uostalom, politi?ki pluralizam i postoji zato da bi se razlike u društvu ispoljile, ideološki artikulisale i na izborima kandidovale za podršku. U slu?aju Srpske liste, nije re? ni o kompeticiji, ni o pluralizmu, nego o tome da se predstavljanje interesa srpske zajednice na Kosovu monopolizuje od strane (Srbije potpomognute i protežirane) Srpske liste.

U pluralisti?kom društvu ne možemo unapred znati šta je to nacionalni interes, jer se do tog interesa dolazi tek naknadno i artificijelno, uz pomo? razuma, a ne srca. Za srpstvo i nacionalisti?ko buncanje srce je sasvim dovoljno. Za smislen život Srba na Kosovu, u Srbiji ili u bilo kojoj drugoj zemlji, potrebno je nešto bolje i važnije od srca. Potreban je onaj zdrav razum, u ?iju korisnost politi?ari sumnjaju. ?ovek ne mora biti Dekart da bi shvatio da je upotreba razuma uslov ne samo opstanka, nego i dobrog života. Svuda, pa i na Kosovu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!