TIHOMIR NOVAK: Bezočne laži radikalskog jurišnika

06 May 2017

Vučić – autoritarni manipulant koji krivotvori svoju prošlost i politički identitet

Kao predsednik vlade i izabrani predsednik Republike, Vu?i? ima jednu prednost – ne mora (uvek) da odgovara na napade, kritike i primedbe koje mu se upu?uju sa raznih strana. U njegovom okruženju ima dovoljno klijenata i servilnih figura koje ?e taj posao obaviti umesto njega.

Uzmimo, kao primer, nedavno izre?enu primedbu Zorana Zaeva, šefa SDSM, da u Srbiji postoji nacionalisti?ko rukovodstvo gospodina Vu?i?a. Odmah su se oglasile dve ideološke povijuše – Aleksandar Vulin i Ivica Da?i?. Prvi je bio brutalan, drugi se trudio da u reakciji bude diplomatski svilen. Vulin je izjavu Zaeva okarakterisao kao napad na Vu?i?a i postavio retori?ko pitanje da li je Zaev napad smislio sam, ili su mu suflirali Rama, Ta?i i Džaferi. Da?i?u, opet, nije bilo jasno zašto je Zaev napao Vu?i?a, a ne Ramu i Ta?ija. Da?i? ne smatra Zaeva naivnim, a Vulin ga drži za neautonomnu, nesamostalnu politi?ku figuru i jednu vrstu tupog instrumenta albanske politike u Makedoniji.

I Da?i?, i Vulin, ministri su u vladi koja ?e morati, ako želi stabilnost i napredak u regionu, da sara?uje sa makedonskom vladom na ?ijem ?e ?elu biti, sva je prilika, Zaev. Da li ?e se prilikom prvog susreta Vu?i? izvinjavati Zaevu zbog Vulinovih uvreda? Ne?e. Te uvrede i nisu bile izgovorena zato da bi Zaevu pri?inile politi?ku ili moralnu štetu, nego da bi zadovoljile ovdašnju javnost. A ovdašnja javnost nije jedinstveni i homogeni entitet, nego složena i pluralizovana struktura. Arogantno osporavaju?i šefu SDSM politi?ki integritet Vulin se ne obra?a racionalnom, kriti?kom i liberalnim vrednostima privrženom delu javnosti, nego onom prosta?kom, primitivnom i emocionaliziranju sklonom njenom delu. Sli?na stvar je i sa Srbima za koje Da?i? kaže da su najve?i i najbolji prijatelji Makedonaca? Koji to Srbi? Jel oni što makedonski jezik smatraju dijalektom srpskog jezika, Makedonce Srbima, a Makedoniju Južnom Srbijom? Možda oni što žale da proces denacionalizacije i srbizacije Makedonaca, zapo?et u Kraljevini Srbiji, nikad nije priveden kraju? Uspešno, naravno.

Najinteresantnija je, me?utim, izjava samog Vu?i?a. On je ju?e, i ne pominju?i Zaeva, izjavio da nikada nije vodio nacionalisti?ku politiku. Taj prilog za vreme, ta sitna re? nikad oduzima Vu?i?evoj izjavi ozbiljnost, a njega samog svodi na autoritarnog manipulanta, spremnog da krivotvori svoju prošlost i politi?ki identitet. Oni sa samo malo dužim pam?enjem se?aju ga se kao mladog radikalskog jurišnika, aktivnog ?lana jedne ?vrstorukaške, desne, šovinisti?ke stranke i slepog etni?kog patriote, koji je Narodnu skupštinu proglašavao sigurnom ku?om ?oveka optuženog za najteže zlo?ine. Kao ostraš?eni radikal, Vu?i? je svoje politi?ke protivnike olako optuživao za nacionalnu izdaju, a danas iste optužbe stižu i na njegovu adresu. On nije postao naprednjak zato što je nekadašnji zajapureni radikal, zahvaljuju?i kriti?kom prispitivanju, ideološki evoluirao, nego zato što mu je dojadilo da bude gubitnik. Zato je okrenuo le?a svom u Hagu zabravljenom politi?kom ocu, napustio stranku u kojoj se socijalizovao, prisvojio delove programa ideoloških protivnika, demagoški podilazio svetini, a svoju retoriku i ponašanje vešto prilago?avao politi?koj kulturi i o?ekivanjima svetskih sila. Njega ne treba napadati zato što je potpisao Brisleski sporazum ili tako što. Treba ga napadati i kritikovati zato što izme?u ostalog i bezo?no laže.

(Autonomija, karikatura: STUPS)

Podelite ovu stranicu!