“Tiha noć” – Pesma za mir u svetu

28 Dec 2012

„Tiha noć“ je najomiljenija božićna pesma. Ipak, manje je poznato da toj pesmi nedostaje polovina od ukupno šest prethodno napisanih strofa. Udruženje "Stille Nacht" se zalaže za to da "Tiha noć" postane "pesma mira"

„Tiha no?“ (Stille Nacht) je do sada prevedena na više od 300 jezika i dijalekata. Originalan tekst „Tihe no?i” napisao je sveštenik Jozef Mor, a pesmu je, dve godine kasnije, 1818. u austrijskom Oberndorfu (pored Salcburga) komponovao seoski u?itelj i orguljaš u tamošnjoj crkvi Franc Ksaver Gruber. Pri?a kaže da su zapravo miševi krivi za to da je ta pesma uopšte nastala. Naime, miševi su – kako se navodi – bili gladni i oštetili su mehove crkvenih orgulja tako da su one jednostavno zanemele. Badnje ve?e se približavalo. Jozef Mor je po svaku cenu želeo da za pono?ku ima novu pesmu u crkvi. Pozvao je hitno Franca Ksavera Grubera i onda su note „Tihe no?i“ bile prire?ene uz gitaru.

„Tiha no?“ je krenula na dugi put

Mihael Nojrajter, predsednik Udruženja „Tiha no?“, sumnja u takozvanu „legendu o miševima“. On smatra da je u Oberndorfu tada bilo uobi?ajeno da se za vreme boži?nih praznika koristi i gitara. U me?uvremenu je sasvim sigurno da je sveštenik Jozef Mor pesmu napisao dve godine ranije nego što je ona komponovana. 1818, kada je pesma nastala, Evropa se našla u teškim vremenima, upravo su bili završeni Napoleonovi ratovi, tako da su, pre svega, u ?etvrtoj strofi „Tihe no?i“, re?i bile posve?ene ?ežnjama ka miru – re?i koje ina?e nisu upisane u zbirke crkvenih pesama. Sli?ne re?i su se našle i u petoj strofi pesme.

Nakon što su orgulje u Oberndorfu popravljene, uz pomo? tamošnjeg eksperta Karla Maurahera, pesma je preko njega dospela u ruke u to doba poznate austrijske porodice Štraser sa kojom je krenula na daleki put. Prvi put je van Austrije izvedena 1832. i to u Lajpcigu. 1839. godine “Tiha no?” se ?ula u Nujorku: “Silent night, holy night…”

Pesma za mir u svetu

Pesma je u Nema?koj postala poznata, pre svega, zahvaljuju?i osniva?u Hamburške ?akonije Johanu Hinrihu Vihernu (1808-1881). “Stille Nacht” se u njegovoj knjizi pesama našla u skra?enoj verziji: naime, tre?a, ?etvrta i peta strofa su precrtane, a šesta je bila postavljena izme?u prve i druge strofe. „Stille Nacht“ je, ina?e, prvi put 1866. uvrštena u jednu zbirku crkvenih pesama u Salcburgu. Udruženje “Stille Nacht” se danas zalaže za to da se u pesmu upiše svih šest strofa, jer je ona – kako se navodi – “Pesma za mir u svetu”.

“Stille Nacht” je u martu 2011. godine u Austriji upisana u nacionalnu listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a.

(Senad Tanovi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!