Tesla banka pred oduzimanjem dozvole za rad

24 Apr 2015

Predstavnici Hrvatske narodne banke upozorili su Upravu banke da su se stekli uslovi za njenu likvidaciju

Pokrajinski sekretarijat za finansije saopštio je danas da se Tesla banka našla pred oduzimanjem dozvole za rad od strane  Hrvatske narodne banke.

U saopštenju tog sekretarijata objašnjava se da je do toga došlo i pored pisanih obe?anja, usmenih dogovora izme?u predstavnika Srbije, Uprave Tesla štedne banke i Hrvatske narodne banke, kao  i pismenog obra?anja od strane ministra finansija Hrvatskoj narodnoj banci tokom 2013, 2014. i 2015. godine.

U saopštenju se isti?e i da su o?ekivanja svih navedenih aktera bila da ?e Srbija, kao najve?i akcionar, izvršiti dokapitalizaciju te banke.

U Sekretarijatu za finansije su objasnili da je regulatorni kapital od po?etka aprila ove godine ispod zakonskog minimuma, zbog toga što nijedna mogu?nost spasavanja Tesla banke nije zvani?no  prihva?ena od strane Republike, odnosno nisu preduzete aktivnosti na pove?anju  kapitala banke.

U saopštenju se dodaje da su zbog toga predstavnici Hrvatske narodne banke upozorili Upravu banke da su se stekli uslovi za njenu likvidaciju.

“Ovakav odnos republi?kih institucija prakti?no zna?i ne samo iskazivanje neodgovornog odnosa prema državnoj imovini, kako Republike Srbije i AP Vojvodine, ve? i neodgovoran odnos prema Srbima i povratnicima u Hrvatsku, kojima je Tesla banka trebalo da pruži pomo? po povratku i da im omogu?i da razvojem malih i srednjih preduze?a obezbede sebi uslove za život i rad i doprinesu stvaranju ambijenta koji bi omogu?io povratak ostalih”, piše u saopštenju sekretarijata.

U njemu se dodaje da je, tim povodom, svoju zabrinutost izrazio i pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman, koji je pozvao odgovorne da preduzmu odgovaraju?e korake na održanju imovine i pruže podršku Srbima u Hrvatskoj.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!