Teofilović: Izveštaju ombudsmana ne pridaje se pažnja

24 Sep 2008

Vojvo?anski

Vojvo?anski ombudsman Petar Teofilovi? izjavio je danas da se godišnjem izveštaju ombudsmana u Vojvodini ne pridaje pažnja kakvu bi takav dokument trebalo da zaslužuje. Na konferenciji za novinare povodom pete godišnjice rada Kancelarije pokrajnskog ombudsmana, Teofilovi? je rekao da ?e Skupštini Vojvodine predložiti da izmeni Poslovnik o radu, kako bi se obezbedilo da vlasti pruže odgovore na preporuke iz godišnjeg izveštaja ombudsmana.
Skupština Vojvodine je na ju?erašnjem zasedanju bez rasprave usvojila godišnji izveštaj ombudsmana za 2007. godinu, koji je bio poslednja ta?ka dnevnog reda. Teofilovi? je kazao da u pojedinim zemljama, poput Slovenije, nakon što ombudsman podnese izveštaj i donese preporuke, vlada odgovara na kritike iz izvešstaja i na preporuke. “Smatram da se kod nas godišnjem izveštaju ombudsmana ne poklanja dovoljna pažnja”, rekao je Teofilovi?.
Prema njegovim re?ima, još postoje situacije u kojima ombudsman ne može da obezbedi nužnu samostalnost i nezavisnost u radu. Teofilovi? je rekao da gra?ani sve bolje razumeju kakva je zapravo uloga ombudsmana u društvu. On je naveo da je institucija vojvo?anskog ombudsmana za proteklih pet godina rada pokrenula 2.300 predmeta i imala više od 8.000 obra?anja gra?ana. Precizirao je da se gra?ani naj?eš?e žale na rad inspekcijskih službi, a posebno gra?evinske i komunalne.
U oblasti zaštite prava nacionalnih manjina najviše pritužbi je bilo na rad organa vlasti po pitanju službene upotrebe jezika i pisama, naj?eš?e na štetu pripadnika nacionalnih manjina, naveo je Teofilovi?. Dodao je da u oblasti de?jih prava pritužbe naj?eš?e stižu zbog siromaštva i socijalnog statusa dece, kao i zbog vršnja?kog nasilja. Prema njegovim re?ima, u oblasti rodne ravnopravnosti pritužbe naj?eš?e stižu od žena zbog problema u vezi sa radnim odnosom, kao i zbog nasilja u porodici.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!