TEOFIL PANČIĆ: Krupne laži i sitni doušnici

16 Jan 2017

Nasuvo: Slučaj Pančevo – post-istina i pred-istina

U trendu je da se govori o „post-istini“ (post-truth) kao sve ja?e nadiru?em maniru javnog saobra?anja, kreiranom od populisti?kih politi?ara koliko i od lažljivih medija, ako se otrovan koktel tabloida i tzv. društvenih mreža uopšte još može nazivati tako. Stvar uopšte nije naivna i njeno ?e se dejstvo ose?ati globalno, a ja bogme ne znam ko je taj vrli vizionar koji joj uopšte nazire kraj, naro?ito tzv. sre?an kraj. Me?utim, gledano iz našeg dražesnog svra?ijeg zakutka, ?oveku se zna u?initi da su naši problemi s (ne)istinom banalniji i prostiji, tj. da bi se stadijum u kojem se sada nalazi naš javni diskurs pre mogao nazvati pred-istina, što je možda deprimiraju?e, a možda daje i neku nadu, u smislu „istina nam tek predstoji“; kao kad bi se ostvarila znamenita ?osi?eva floskula iz osamdesetih o potencijalnim „prednostima naše zaostalosti“…

Ali, manimo se na?elnih razglabanja; ono što želim je da vam pokažem kako na?elo pred-istinitosti, dakle, ono koje elementarne ?injenice ne priznaje i ne prepoznaje ni kao mogu?nost, izgleda u najkonkretnijoj mogu?oj praksi, a na primeru doga?aja ?iji sam u?esnik bio, i na?ina na koji su o njemu „izvestili“ megafoni vlasti.

U ?etvrtak, 12. januara u klubu Kupe u Pan?evu održana je tribina „Prava gra?ana u Srbiji na papiru i u stvarnosti“, na kojoj smo u?estvovali Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi?, kolumnistkinja Peš?anika Nadežda Milenkovi? i moja malenkost, uz moderiranje Nenada Živkovi?a. Tribinu su organizovali Gra?anska akcija Pan?evo i Novi optimizam. Iste ve?eri, me?utim, pojavio se tekst na sajtu RTV Pan?evo (nekad slavne i ?asne ku?e prodate za kikiriki režimskom kvazitajkunu) te u Informeru – možda i još negde – u kojem se kaže da je tribinu organizovala Demokratska stranka, plus dve navedene NVO. To je presna laž: DS nije bila organizator. Me?utim, bizarnije od puke laži jeste kako je ona plasirana: kao prosta, neutralna ?injenica o kojoj nije potrebno išta više re?i. Naime, s obzirom da DS nije navedena kao organizator, neko ko tvrdi da ona to ipak jeste morao bi tako i re?i, u smislu: „Iako se tvrdi druga?ije, dakle, iako se pravi organizator krije, tribinu je zapravo organizovala Demokratska stranka“, a onda i ponuditi neki dokaz za to. Ovako, laž je uba?ena kao uzgred, da se ne primeti, da se kompaktno slije s informacijom o održanom doga?aju, i postane njen sastavni deo koji se više ne problematizuje.

Potom, u vesti se tvrdi da je tribina organizovana u sklopu promocije Jankovi?eve predsedni?ke kandidature, iako je Jankovi? i najavljen isklju?ivo kao ombudsman i u sklopu tematike primerene poslu zaštitnika gra?ana, i unato? tome što se toga na samoj tribini Jankovi? strogo pridržavao, ni za trenutak ne govore?i o onome što sada nije, nego ?e tek biti (a na šta ima puno pravo, pošto uživa aktivna i pasivna bira?ka prava kao i svaki gra?anin). Laž je ponovo uba?ena nehajno, kao podrazumevani, vrednosno neutralni podatak, kao da se govorilo o meteorološkim prilikama te ve?eri u Pan?evu.

Kreirana je, dakle, paralelna stvarnost u kojoj Jankovi? figurira kao uzurpator; da to tako nije bilo, pouzdano zna samo onih oko 150 ljudi koji su bili u Kupeu, a ostalima je na volju da veruju u ta?nu informaciju ili u toksi?nu neistinu; tako se smisao pouzdanosti ?injenica u javnom prostoru smišljeno destruira.

Dalje, u vesti se kaže da su „Pan?evci sa?ekali Jankovi?a transparentom ‘Jankovi?u, kad ?eš da odgovaraš za ubistvo?’“. Ta?no je da se taj transparent pojavio na jednom balkonu stambene zgrade nedaleko od kluba. Videli smo ga svojim o?ima. Šta, me?utim, zna?i odvažno uopštavaju?a tvrdnja da su „Pan?evci sa?ekali“ Jankovi?a tim transparentom? Koji Pan?evci? Po poslednjem popisu, Pan?evo bez okolnih naselja ima blizu osamdeset hiljada stanovnika. Onaj transparent na balkonu ne?ijeg privatnog stana mogao je da postavi i jedan jedini ?ovek, ili grupica ljudi povezanih izvesnim, hm, recimo partijskim interesom. Za to vam nisu potrebni nikakvi „Pan?evci“ da bilo koga „sa?ekuju“. Na drugoj strani, ne manje od 150 ljudi (brojao sam ih li?no i svojeo?no sa „pozornice“), pretpostavljam mahom Pan?evaca i Pan?evki, došlo je da ?uje Jankovi?a i ostale u?esnike tribine, i nisu ga pitali „Jankovi?u, kad ?eš da odgovaraš za ubistvo“, mada su, eto, baš imali zgodnu priliku da mu to saspu u lice. Nego su nas pitali neke sasvim druge stvari, koje ni RTV Pan?evu ni Informeru nekim ?udom uopšte nisu bile interesantne za prenošenje. Valjda što nisu profesionalci pa ne umeju da pitaju prave stvari, kanda je u tome problem.

Doduše, nije da nikoga od prisutnih ono pitanje s transparenta nije zanimalo. Takvo mu je pitanje iz publike ipak postavila jedna mla?a gra?anka, koja se na insistiranje prisutnih posle kra?eg ne?kanja ipak predstavila kao Jovana (prezimenom nas nije po?astila), novinarka RTV Pan?evo, prisutna po zadatku. I Jankovi? joj je odgovorio, naravno. Ni?ega od tog odgovora nema u vesti sa sajta RTV Pan?evo (a ja naivno mislio da kad novinar nešto pita, to ?ini jer želi da prenese sagovornikov odgovor svojoj publici) osim re?i da je to „veoma, veoma ozbiljna optužba“, što je baš „simpati?no“ krivotvorenje i naglava?ke izvrtanje izre?enog, kao kad biste iz re?enice „Napolju je ledeno, ali ja sedim unutra u toplom“ izbacili drugi deo, pa bi neko zaklju?io kako se govornik smrzava negde na ulici.

Jankovi?a, dakle, nema, ali zato ima ne?ega drugog, tj. „Kalimero“ žalopojke kako „novinarki regionalne RTV Pan?evo nije bilo dozvoljeno da postavi pitanje Teofilu Pan?i?u, kako to da sada podržava kandidata DS-a za predsednika Sašu Jankovi?a, odnosno stranke za koju je nedavno izjavio da je infantilna i narcisoidna partija“. Hajde na stranu ganutljiva nepismenost i konfuznost ove re?enice, ploda mukotrpnog znojenja nekoga ko o?igledno ulaže nat?ove?anski, ali ipak uzaludan napor da od po?etka do kraja isprati i iskontroliše sopstvenu re?enicu, a da mu ova ne zabasa u šipražje nebuloznosti. Važnije je nešto drugo: iznova sitna, toksi?na podlost udružena s krupnom laži izre?enom kao da je samorazumljiva ?injenica.

Naime, nikakva „novinarka regionalne RTV Pan?evo“ nije izrekla nikakvo, pa ni onakvo, „pitanje Teofilu Pan?i?u“, a meni je sada jako žao što nije, jer je urnebesno i sigurno bi dodatno razgalilo prisutne. Ali – nije. Samim tim, nije mogla biti ni uskra?ena za odgovor. Desilo se nešto drugo: u jednom je trenutku, negde ve? pred kraj tribine, marljiva novinarka Jovana X iznova digla ruku zaustivši da nekoga nešto pita, ali joj moderator Nenad Živkovi? nije dao re? jer je u istom trenutku bilo još nekoliko ruku u vazduhu: ruku ljudi koji do tada nisu imali prilike da pitaju bilo šta, za razliku od Jovane X, koja je na tribini ve? postavila pitanje. To što je (hm?) novinarka nije joj moglo obezbediti „protekciju“ jer je doga?aj kojem je prisustvovala javna tribina za gra?anstvo, a ne konferencija za štampu. Me?utim, ?italac „vesti“ o tome stekao bi sasvim druga?iji dojam, što je i cilj ?itave lažovske, pardon, pred-istinske rabote.

Ima tih laži još: ni kra?e „vesti“, ni ve?eg ?ubreta. Ali, ne mogu više da prekapam po tome, i ovo je previše, i tera na povra?anje. Važno je razumeti da ovo nije, na žalost, „incident“ nego modus operandi polusveta koji je zajašio Srbiju. Oni su odavno prevazišli laganje u samoodbrani: oni lažu ofanzivno, unapred, na kredit, za svaki slu?aj, globalno i lokalno, u celini i u pojedinostima, uvek i u svakoj prilici. ?ak i kad (retko, ali omakne se) izgovore nešto što je formalno ta?no, oni slažu. I trenutno, da, ubiru slatke plodove sistematskog laganja o svima i svemu (o sebi ponajviše!) sve vreme, beslovesni i lakomi, pokušavaju?i da ne misle o tome kako pre ili kasnije do?e vreme kada od tog cukrenog ki?a sistemske laži po?nu da trnu zubi. A njihova je najve?a nesre?a u tome što o njima uopšte ne moraš da lažeš: nema im gore kazne nego da ih opišeš onim što jesu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!