TEOFIL PANČIĆ: In memoriam – Biljana Kovačević Vučo

20 Apr 2010

Formalno

Teofil Pan?i? i Žužana Seren?ešFormalno gledano, pravnik je svako ko je završio pravni fakultet, a advokat, sudija ili tužilac može biti svako ko je položio pravosudni ispit. Forma je, na neki neobi?an na?in, pravniku bliska i važna koliko i umetniku, jer ono „kako“ na razne na?ine odre?uje i ono „šta“. Pa ipak, uveren sam da bi Biljana Kova?evi? Vu?o rekla da ispunjavanje formalnih uslova jeste samo pretekst, potvrda da bi neko mogao da bude pravnik. A da bi to zaista i bio, potrebno je nešto mnogo više: posve?enost pravdi i pravu, onome pravu koje svaki ?ovek ima ve? samim tim što je ro?en me?u ljudima. Takva posve?enost i takav angažman nisu „politi?ki“ u nekom konvencionalnom smislu, ali ih politi?kim posledi?no ?ini neophodnost suprotstavljanja politikama koje do sistemskog i sistematskog kršenja prava nužno dovode.

Na uverenju da zakon i pravni poredak nisu i ne smeju biti tek alatke za ograni?avanje ljudskih prava – osim „prava“ na ugrožavanje drugih – Biljana Kova?evi? Vu?o zasnovala je svoj angažman na odbrani onih kojima je odbrana potrebna, a to nisu samo po?inioci – kao što je to u opisu „klasi?nog advokatskog posla“ – nego prevashodno žrtve: žrtve državne represije, sumanutiuh velikodržavnih politi?kih projekata, i koje?ega tome srodnog što je poharalo zemlju u kojoj smo ro?eni i koju smo držali svojim jedinim domom. Biljana je bila me?u onima koji su neodustajno smatrali da imaju neotu?ivo pravo, ali i moralnu obavezu, da u?ine sve što mogu da ta zemlja zaista bude „zemlja za nas, za sve naše ljude“. U zlim vremenima i vremenima institucionalizovanog zla, ovakav angažman ?oveku nužno donosi mnogo više neprijatelja nego prijatelja. Ili možda i nije tako, nego su neprijatelji naprosto agresivni, bu?ni i sveprisutni, dok su poštovaoci ?eš?e tihi, povu?eni, uplašeni. Zato je ova hrabra žena uvek bila glas onih koji ?ute ili tek mrmljaju sebi u bradu; zato je govorila ono što drugi tek misle – ako se i to usu?uju – ali se trude da im se to ne primeti…

I zato je ova pravnica po vokaciji, a ne tek po profesiji, sasvim svesno navukla na sebe omrazu mnogih, bivaju?i svesnom da neko to mora da preuzme na sebe, ako ho?emo kao društvo da uopšte imamo neke šanse da ne budemo ozna?eni kao mesto trajne sramote i posvemašnjeg moralnog brodoloma, mesto gde su svi ?utali – ako ve? ne i glasno odobravali – dok su letele glave, dok su goreli gradovi, dok su ljudi zlostavljani samo zbog toga što jesu, ili što neko misli da jesu baš to.

Sr?ana i borbena, ponekad i polemi?ki zadrta, ali bez mržnje prema onima koji misle druga?ije; lepa i elegantna, iza kulisa javne scene razbarušena i duhovita, Biljana Kova?evi? Vu?o bila je jedno od prepoznatljivih lica jedne bolje Srbije, i stvarne i mogu?e; takvu je Srbiju pokušavala da gradi onim sredstvima koja su joj bila bliska i primerena, i od toga se napora nikada nije umorila, ne obaziru?i se na prepreke i obeshrabruju?a ve?na vra?anja istog, gospodski ne haju?i za isfabrikovanu omrazu skudoumnih i Niš?ih.

Jedna od najbolje ?uvanih tajni zemlje Srbije jeste to da su Biljana Kova?evi? Vu?o i njeni saborci u aktivnom, konstruktivnom traganju za boljom Srbijom bili i ostali poslednje, plemenite patriote u svetu u kojem su taj i sli?ne termine za dugo, dugo vreme opoganili oni koji ih nisu vadili iz usta. Svemu uprkos, Biljana je pobednik: njena Srbija ?e ipak nadvladati; Srbija kao zemlja za nas, za svu našu decu.

(Radio Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!