Temerin kao lakmus-papir za incidente

12 Jun 2012

Nikovic: Mađarska ima iskustva s tim „kako jedna velika država postaje mala i kako nekada većina postaje manjina”

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas da zabrinjava to što se pojave nasilja, rasizma i zagovaranja etni?ke netrpeljivosti pokušavaju prikazati kao incidenti i ?esto se kažnjavaju samo kao prekršaji.

Egereši je na konferenciji ”Temerin-Sadašnjost ili budu?nost Vojvodine” rekao da takva dela moraju da se kvalifikuju kao krivi?no delo i kao zlo?ini iz mržnje.

Prema njegovim re?ima, to je jedan od preduslova da netrpeljivost, netolerancija, isklju?ivost i propagiranje nasilja ne postanu prihvatljiv obrazac ponašanja.

Ambasador Ma?arske u Srbiji Oskar Nikovic rekao je da se u celoj Evropi pažljivo prate doga?aji u Temerinu i oni se doživljavaju kao jedan od primera za položaj manjina u Srbiji.

On je ocenio da je problem u tome što je u pojedinim opštinama u Vojvodini u znatnoj meri promenjena nacionalna struktura stanovništva.

„Ma?arskoj je jasno da lokalne netrpeljivosti dobijaju municiju iz zamagljene prošlosti i stoga smatramo da je veoma bitno da zajedno raš?istimo mitove iz prošlosti”, poru?io je Nikovic.

Dodao je da Ma?arska razume probleme koje Srbija ima zbog situacija sa Kosovom, jer je i Ma?arska imala iskustva sa tim „kako jedna velika država postaje mala i kako nekada ve?ina postaje manjina”.

Ma?arska ja nakon poraza Austrougarske Monarhije u Prvom svetskom ratu ostala bez dve tre?ine teritorije.

Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja-Hajnrih kazala je da je potreban konstantan rad na lokalnom nivou u Temerinu i u sli?nim sredinama, kako bi se smanjila etni?ka distanca i predupredila eskalacija me?uetni?kih tenzija.

Ocenila je da bi uvo?enje dvojezi?ne nastave na srpskom i na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini doprinelo smanjenju komunikacijskih barijera, te da bi se samim tim pove?ao i stepen uzajamnog razumevanja i poštovanja gra?ana.

Direktorica Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji Jadranka Jelin?i? kazala je da je „interkulturalnost mnogo više od multikulturalnosti”.

„Ipak, verujem da ?emo prestati da živimo jedni pored drugih i po?eti da živimo jedni sa drugima”, poru?ila je Jadranka Jelin?i?.

Predsednik Upravnog odbora Centra za razvoj civilnog društva (CRCD) Vladimir Ili? ocenio je da je Ustav Srbije generator problema i izvor diskriminacije u Srbiji.

„U svojoj preambuli, Ustav deli gra?ane i to je stalni izvor diskriminacije. U pitanju je, kako bi stru?njaci rekli, ustavni nacionalizam koji institucionalizuje diskriminaciju”, kazao je Ili?.

Ocenio je da je Vojvodina danas „kulturno izmenjena i osiromašena” i razlikuje se od ostatka Srbije samo po institucionalnoj zaštiti nacionalnih manjina.

Na konferenciji je predstavljena i studija na srpskom, ma?arskom i engleskom jeziku „Temerin: sadašnjost ili budu?nost Vojvodine”, koju je izradio CRCD, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i u partnerstvu sa Skupštinom Vojvodine.

CRCD je sproveo istraživanje me?unacionalnih odnosa u Temerinu i u studiji ocenio da ovu opštinu u južnoj Ba?koj karakterišu delikatni odnosi izme?u apsolutne srpske etni?ke ve?ine i brojne ma?arske manjine, koji su tokom poslednje decenije ?esto kulminirali u gotovo kontinuiranim me?uetni?kim incidentima.

„Temerin je svojevrsni lakmus za prošle, sadašnje i budu?e me?uetni?ke odnose i etni?ke sukobe u Vojvodini”, navodi se u studiji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!