Tehnički problemi, ili zlonamernost i lenjost?

11 Mar 2011

Zamenica vojvođanskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinović rekla je da građani kojima u matičnim knjigama lično ime upisano prema pravopisu mađarskog jezika, i pored obaveze državnih organa da se drže pravopisa u ispisivanju imena, često nailaze probleme u organima poput poreske uprave ili katastarskog ureda koji se pozivaju na tehničke probleme. Savetnica za pitanja službene upotrebe jezika Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Katinka Beretka kaže da je Nacionalni savet izradio poseban Vodič za upotrebu maternjeg jezika, koji bi uskoro trebalo da bude štampan.

Kada je u mati?nim knjigama li?no ime upisano prema pravopisu ma?arskog jezika, onda je docnije obaveza svakog državnog organa da se drži tog pravopisa u ispisivanju imena, a ukoliko ipak do?e do povrede ovog ustavnog prava, to ne treba pre?utati nego valja  uložiti žalbu, upozorila je zamenica za zaštitu prava nacionalnih manjina Pokrajinskog ombudsmana Eva Vukašinovi?. Prema njenim re?ima, naj?eš?e su to vojvo?anske ispostave republi?kih organa me?u onima koji pokušavaju da zaobi?u manjinska prava na upotrebu jezika, odnosno prava u vezi sa ispisivanjem li?nog imena, kao što su poreska uprava ili katastarski ured, a pozivaju se naj?eš?e na „tehni?ke probleme“ u sprovo?enju ovog ustavnog prava. Vukašinovi? je za „Ma?ar so“ rekla i da „ne veruje da je u pozadini takvih grešaka i povreda prava slu?ajna nesmotrenost“, budu?i da se radi o pravima sadržanim u Ustavu, koja su regulisana i zakonima i da zato nijedan organ ne može da se opravdava pozivaju?i se na neobaveštenost.
„Kršenje prava niko ne može da objašnjava neinformisanoš?u o datoj oblasti i to se posebno odnosi na državne organe. Iza pomenutih kršenja prava naj?eš?e prepoznajem zlonamernost ili lenjost. Svima koji se suo?e sa bilo kakvim sli?nim kršenjem prava savetujem da se obrate kancelariji ombudsmana“, poru?ila je Eva Vukašinovi?, dodaju?i da je velika odgovornost i na manjinskim nacionalnim savetima da obaveste ljude o njihovim pravima u ovoj oblasti, jer mnogi ih i ne poznaju, niti znaju kome treba da prijave njihovo kršenje.
Savetnica za pitanja službene upotrebe jezika Nacionalnog saveta ma?arske nacionalne manjine Katinka Beretka kaže da su i sami spoznali da mnogi gra?ani nisu upoznati sa svojim pravima u oblasti službene upotrebe jezika, kao i ispisivanja li?nog imena i navodi da je upravo zbog toga ovaj nacionalni savet izradio poseban Vodi? za upotrebu maternjeg jezika, koji bi uskoro trebalo da bude štampan. Ona je dodala i da gra?ani kojima je povre?eno pravo u oblasti upotrebe maternjeg jezika, ili su im  u ispisivanju li?nog imena prekršena pravila pravopisa maternjeg jezika mogu da se obrate i nacionalnom savetu koji, u slu?aju da ga gra?ani za to ovlaste, može u njihovo ime da pokrene i odgovaraju?i postupak.

(Ma?ar So)

Podelite ovu stranicu!