TAMARA KALITERNA: Posrbljavanje i izumiranje

28 Dec 2012

Šta popis stanovnišzva pokazuje i potkazuje

Horski, po tarabama i fasadama, uo?i ratova od 1991. škrabalo se „Srbija Srbima“. Sada su to potpisali i državni demografi, a na osnovu rezultata popisa stanovništva u Srbiji 2011. Srbija, bez Kosova ima 7.120.666 stanovnika, što je 377.000 manje nego 2002. godine. Od toga su 83,3 odsto Srbi. Godine 2002. Srbi su ?inili 82,9 odsto stanovništva Srbije. Izme?u dva popisa je umrlo 3,6 odsto onih koji su se izjasnili kao Srbi, ali je broj Srba pove?an za više od ?etiri odsto u ukupnom stanovništu. Na popisu 1981. Srba je bilo samo 66,3 odsto.

Podaci su objavljeni izme?u Dana republike SFRJ i dana ujedinjenja u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Podaci o posrbljavanju Srbije trebalo je da budu objavljeni u septembru.

U junu 2012. izaslanik UN za migracije Piter Suterlend (Peter Sutherland) preporu?io je EU “da u?ini sve što može da potkopa homogenost država ?lanica“, dodavši da ?e ?lanice EU brže napredovati kao multikulturalne. U inostranstvu je ro?eno 13 odsto Amerikanaca. Imigranti ili njihova deca osnovali su 40 odsto firmi koje su na listi „Fortune 500“, najboljih ameri?kih kompanija.

Bugarska, Holandija, Nema?ka i Rusija su u Evropi nacionalno šarenije od Srbije, a u Velikoj Britaniji se nacije dele na 85,5 odsto pripadnika bele rase svih naroda i narodnosti i ostale. Institut Montenj (Montaigne) razbrojao je da u Francuskoj živi 85 odsto belaca, deset odsto severnoafrikanaca, 3,5 odsto crnaca i 1,5 odsto Azijata. U Francuskoj stotinama godina zakon ne dozvoljava iskazivanje nacionalnosti i ?eprkanje po porodi?nom stablu. „Ja sam nužno ?ovek, Francuz tek slu?ajno“, rekao je Monteskje (Montesquieu), grof Prosvetiteljstva, sin milionerke i aristokrate.

Švajcarsku nastanjuju ?etiri naroda od kojih ni jedan nije Švajcarac i 22 odsto stranaca. Prema popisu Sarajlija austrougarske uprave iz 1910. „bosanskohercegova?ke zemaljske pripadnike“ ?inilo je 33.573 ljudi, još 8.595 Austrijanaca, 8.191 Ugara, a stranaca 1.560.

Srbija Afrikancima

Ljudska bi?a koja su se pre 70.000 godina razbežala iz Afrike na ostale tri strane sveta bili su anacionalni crnci. Okolina ih je etni?ki obojila. Pre 36.000 godina po?ela je podela ?ove?anstva na rase i etnicitiete. Herodot, po Ciceronu „otac istorije“ je prvi opisao etni?ki identitet: ista krv, jezik, kultovi, obi?aji i navike. Taj isti Herodot, koga su mla?i Rimljani prozvali „ocem laži“ je evro-azijske narode podelio na dva: Grke i varvare. Sam Herodot je bio Doranin, a stvorio je vešta?ki jonski jezik i govorio „šarenom jonštinom“.

„Moram da pripovedam ono što se propoveda, ali u to nikako ne moram da verujem, i ovo neka vredi za svaku moju pripovest“, kaže dvostruki otac.

Herodotovi Dorani su doprli na gr?ke prostore s Podunavlja u dvanaestom stole?u pre Hrista. Starosedeoce tog isklju?ivo srpsko-hrvatskog Podunavlja Homer prezire, jer su narod koji “nikad ne pere noge, a spava na goloj zemlji“ (“Ilijada“, XVl 234.).

Osim Srbije homogena društva su Kina sa 91,5 odsto Han Kineza koji svi ne razumeju svojih 19 dijalekata i 55 kineskih etni?kih grupa; Japan sa 98,5 odsto Japanaca i plemena Zulu, Joruba, Amhara i Afar.

Vlastiti Ustav definiše Srbiju kao državu sa jakom tradicijom etni?kog nacionalizma jer klasifikuje nacionalnost prema jus sanguinis (zakon krvi), dok ga gra?anske zemlje definišu sa jus soli (zakon tla, mesta ro?enja).

Beogradski pašaluk

“U istoriji je normalna pojava da pojedini narodi nestaju. Ne mogu da prona?u svoje mesto u datom svetu, beže u zatvorenost i nestaju”, kazala je istori?arka Latinka Perovi? za Ma?ar so (Magyar Szó).

?itava Srbija, izuzev Beograda, beleži pad stanovništva. Od 8.846 tražilaca novembarskog azila u zemljama EU, 1.306 su iz Srbije. U Nema?koj je za deset meseci azil tražilo 6.829 državljana Srbije, a po 4.400 iz Iraka i Sirije.

Gradovi Srbije ne odumiru istim tempom kao ruralna naselja. Prema popisnom trendu, Romi sa više od deset odsto u?estvuju u stanovništvu desetak, a do pet odsto u svim opštinama Srbije. Osim Roma, gradsko stanovništvo Srbije pune manjine: tri ?etvrtine Crnogoraca popisanih u Srbiji živi u gradovima. Urbani na?in života sledi 64 odsto Hrvata i 60 odsto Roma. Romi su i najmla?i deo stanovništva Srbije sa prose?nih 28 godina. Prose?an stanovnik Srbije je stariji od 42 godine, pa na Romima Srbija ostaje.

Demografski pad kod manjinskih zajednica je u proseku 14 odsto, ?etiri puta ve?i nego kod vladaju?eg naroda. Najve?i pad beleže Jugosloveni, ?itavih 71 odsto, a na drugom mestu su Crnogorci sa padom od 44 odsto. U Srbiji živi pedeset hiljada Jugoslovena koliko i opština Kula ima žitelja, a 1991, kada se Jugoslavija krvavo raspadala – bilo ih je 323.555. Toliko je bilo Sarajlija, na nišanu izopa?enog jugoslovenstva. Tako je podivljala fraza Dobrice ?osi?a krajem 20. veka da Srbija mora biti 19-vekovni „Pijemont jugoslovenstva“.

Najviše Crnogoraca i Jugoslovena živelo je u Vojvodini i u Beogradu. Broj Ma?ara u Srbiji smanjio se za devet godina za blizu 40.000. Sada od oko 254.000 Ma?ara godišnje 500 napusti Vojvodinu. Tokom osmo?asovnog konzularnog dana u Vojvodini se preda od 120 do 150 molbi za prijem u državljanstvo Ma?arske. Traži se nova država, jer Srbija nije i država „svih gra?ana koji u njoj žive“.

Osim negativnog prirodnog priraštaja i iseljavanja, manjinske populacije se tope zbog etni?kog prerušavanja i asimilacije. Jedini porast pokazuju bošnja?ka i romska populacija; 6,7 odsto, odnosno 36 odsto. Bošnjaci su uverili mnoge nekadašnje Muslimane da se izjasne kao Bošnjaci. U Srbiji živi 145.278 Bošnjaka, koji su jedan od tri „konstitutivna“ naroda Bosne i Hercegovine. Jugoslovenstvo je postalo degutantno pribežište, iako je „Bošnjak“ nacionalno ime tek od septembra 1993, kada se Bosna našla u unakrsnoj hrvatsko-srpskoj agresiji.

Sa Kosovom, a bez Albanaca

Prohujao je zanos jugoslovenstva, kada se u uvodniku lista Jugoslovenske muslimanske organizacije (JMO) 1920. godine savetovalo muslimanima da se izjašnjavaju da su iz onog naroda koji im nudi najbolje. Od Fehima i Mustafe, bra?e Mehmeda Spahe, predsednika JMO, jedan se izjašnjavao kao Hrvat, drugi kao Srbin, dok se Mehmed izjašnjavao kao Jugosloven.

Prema popisu 81.740 gra?ana Srbije se rugalo nacionalnoj klasifikaciji, izjašnjavaju?i se kao anemi?ni, vilenjaci, kuvari, magarci, princeze, zmajevi, ljubitelji belog luka, „partizanovci“… Toliko stanovnika ima Azov u Ruskoj federaciji, na uš?u reke Don po kome je Azovsko more dobilo ime. O nacionalnoj pripadnosti se nije izjasnilo 160.000 ljudi. Toliko je ljudi za tri godine napustilo Jermeniju, koja se kao i Srbija upinje da bude ?lanica EU. Regionalnu pripadnost kao nacionalnost prijavilo je 30.771, od toga ?ak 28.567 u Vojvodini. Toliko ljudi je na ovogodišnjoj paradi u Hanoju obeležavalo progres Vijetnama u poslednjih 1.000 godina.

U Srbiji je registrovana 21 etni?ka zajednica. To su one sa više od 2.000 pripadnika. Nema Nemaca, Slovenaca, Rusa, Jevreja, ?eha, Aškalija, Egip?ana. Prethodno je bilo 30 etni?kih zajednica. Godine 1884. u Srbiji je bilo i Italijana i Slovenaca i Cincara. U Srbiji Ima 0,08 odsto Albanaca, preostalih od uljeza u kolevku, ustavnu odredbu, srce, zavet, ognjište, DNK, krst, dušu, Jerusalim, specijalnog suseda, kleptomana…

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!