Tabloidni spisak ‘Soroševih plaćenika’: Novo buđenje balkanskih špijuna

17 Aug 2016

Toliko papira potrošeno, da bi se otkrilo – ništa

Da je tabloidna Srbija dotakla samo dno, pokazuje i poslednji spisak, duga?ak ?ak pet strana, koji je objavio “Informer”, od mnogih percipiran kao Vu?i?eva batina za neistomišljenike, a onda prenosili i drugi režimski mediji. Na korici stoji naslov da je “Soroš za haos u Srbiji” od 2011. platio blizu 400 miliona dinara.

Ovaj tabloid se hvali ekskluzivnoš?u spiska, kako piše, “svih pla?enika ameri?kog tajkuna”, a na indedsu su nevladine organizacije, mediji, manjinska i LGBT udruženja, fakulteti, sudije, tužioci.

Sagovornici RSE kažu da su sva sredstva koja Soroševa fondacija odobrava za projekte i legalna i transparentna i da ovakvi spiskovi služe vlasti za obra?un sa kriti?kom javnoš?u.

Spisak “Soroševih pla?enika”, tvrdi “Informer”, otkriven je posle hakerskog obljavljivanja više od 2.500 dokumenata fondacije koju vodi Džordž Soroš.”

Toliko papira potrošeno, da bi se otkrilo – ništa.

Apsolutno je svima dostupna informacija da je Džordž Soroš, poslovni magnat ma?arsko-jevrejskog porekla, ?elnik Fondacije Otvoreno društvo, od sedamdesetih godina prošlog veka do pre nekoliko godina donirao više od 11 milijardi dolara u razne filantropske projekte. Igrao je zna?ajnu ulogu u tranziciji isto?noevropskih država od staljinizma ka demokratskim društvima.

Grantovi Fondacije Otvoreno društvo, kao uostalom i oni koji stižu iz drugih ameri?kih i evropskih fondova – kako za projekte nevladinog, tako i vladinog sektora, kako u Srbiji, tako i u ostatku sveta, potpuno su javni i baš svako ih može videti, pa tako ovaj tabloid nije imao ništa ekskluzivno da otkrije.

Nedodirljivi ruski grantovi

Ni slu?ajno se, kad smo ve? kod vidljivosti, to ne može re?i za novac koji se sliva u proruske partije, organizacije i medije u Srbiji, gde je apsolutno sve prekriveno mrakom, ali te grantove ovaj antizapadni tabloid ne pipa.

U Srbiji se ve? mesecima medijski razvla?e ovakva i sli?na, “otkrivanja”, obi?no u formi spiskova onih koji primaju zapadne grantove.

Svi podaci o projektima koje je radio novosadski Centar za regionalizam javno su plasirani, pa se nije imalo šta otkriti, kaže za RSE Aleksandar Popov, ?elnik te organizacije, koja se tako?e našla na pomenutom tabloidnom spisku “Soroševih pla?enika”. Nije, me?utim, iznena?en nastavkom prakse ovakve prakse.

“Nije to ni prvi ni poslednji put da se u raznim medijima pokušavaju nevladine organizacije žigosati kao izdajni?ke ili pla?eni?ke, to smo imali devedesetih godina, prema tome – to je stara praksa”, komentariše Popov.

Da nikakvih zakulisnih i skrivenih radnji nema u dodeli sredstava za projekte, potvr?uje i Vukašin Obradovi?, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

“Nema potreba govoriti o tome da su sva ova ulaganja Soroš fondacije potpuno legalna i potpuno vidljiva, kao i da me?u korisnicima ima najrazli?itijih organizacija, od kojih su neke ?ak i prema kriterijumima koje zagovara sam ’Informer’ vrlo poželjne”, kaže Obradovi?.

Pani?an strah vladaju?e nomenklature

Pri?a o nekakvim “Soroševim pla?enicima” ne drži vodu i to ?e videti svako ko je pro?ita, kaže Aleksandar Popov:

“Kad pogledate spisak, vidite organizacije koje su maksimalno doprinele – bar ve?ina njih – demokratizaciji Srbije, popravljanju njenih odnosa sa susedima itd, tako da mislim da je to jedna apsurdna pri?a koju ne vredi ni komentarisati”, zaklju?uje Popov.

To što se ve? mesecima u Srbiji objavljuju spiskovi takozvanih pla?enika i izdajnika prema sudu Vukašina Obradovi?a ima samo jedan cilj:

“Cilj je da se suzbije glas javnosti koji je kriti?ki raspoložen prema ovom režimu. Tu nema govora o rušenju ili destabilizaciji Srbije ve? samo o u?vrš?ivanju pozicije vladaju?e nomenklature koja ima pani?an strah od razli?itog mišljenja i od javne kritike.”

Da Džordž Soroš kojim slu?ajem ima nameru da finansira projekte kojima se ruši vlast u Srbiji, ne bi to valjda radio tako javno i transparentno.

Nadalje, da li odobravanje sredstava za projekte koji doprinose demokratizaciji društva, borbi protiv korupcije, unapre?enju manjinskih prava, inkluziji Roma, pravima pacijenata u zdravstvenom sistemu, osposobljavanju opština za e-upravu, izradi strategija za kvalitetnije obrazovanje, podršku razvoju porodi?nog biznisa, obuci gra?ana za borbu protiv korupcije, zaštiti konkurencije i suzbijanju monopola, gra?anskom nadzoru javnih nabavki, monitoringu implementacije dogovora izme?u Prištine i Beograda u oblasti slobode kretanja ljudi i roba, umrežavanju mladih iz ruralnih opština sa lokalnim institucijama u cilju suzbijanja trgovine ljudima radi radne eksploatacije…, da li, dakle, ovaki projekti predstavljaju platformu za izazivanje haosa i rušenje vlasti u Srbiji?

Donirane i “Kosmetske žrtve”

Ovo je samo kratak spisak aktivnosti nevladinih organizacija u Srbiji – od lokala do republi?kog nivoa, za koje dobile sredstva od Soroševe fondacije.

Ali, našlo se me?u dobitnicima iz Soroševih fondova i Udruženje porodica stradalih na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2000. godine “Kosmetske žrtve”.

Posmislio bi elementarno obavešten ?ovek da pomenuti projekti ne služe za urušavanje Srbije ve? za njenu traziciju u demokratsku i zemlju vladavine prava. A upravo to je izabrala aktuelna vlast nastavljaju?i put ka Evropskoj uniji. Takav cilj, koliko je poznato, zvani?no nije napustila. Ili možda “Informer” zna bolje.

Uostalom, država Srbija, sve njene dosadašnje vlade, uklju?uju?i i aktuelnu, od ministarstava do lokalnih nivoa vlasti, ubedljivo su najve?i primaoci zapadnih donacija. Milijarde evra – i to bespovratno – Srbiji su došle iz Evropske unije i njenih pojedina?nih ?lanica i iz Sjedinjenih Država.

Pa, kako onda vlada, njena ministarstva i lokalni organi vlasti nisu izdajnici i zapadni pla?enici, a nevladine organizacije jesu?

(Branka Trivi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!