SVM ne želi ulogu u Vladi Srbije

09 Jun 2012

Ištvan Pastor izjavio da SVM ne želi ulogu u vladi, ali želi da zadrži mesta u parlamentarnim odborima koje je i do sada imala

Lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je da ta stranka ne želi da dobije ulogu u budu?oj Vladi Srbije, ali želi da zadrži mesta u parlamentarnim odborima koje je i do sada imala.

„Postoji sporazum da o?uvamo ona mesta u parlamentarnim odborima u kojima smo i do sada imali mesta, uklju?uju?i i funkciju predsednika Odbora za evropske integracije, kao i ?lanstvo u delegaciji Parlamentarne skupštine Saveta Evrope“, rekao je Pastor za današnji Ma?ar so (Mayar Szo).

Potvr?uju?i dogovor sa liderom Demokratske stranke Borisom Tadi?em o uzajamnom partnerstvu, Pastor je potvrdio da to savezništvo zna?i da ?e SVM biti deo parlamentarne ve?ine koju ?e ?initi stranke i savezi okupljeni oko DS-a, ali da SVM ne želi da preuzme ulogu u vladi.

Pastor je rekao da SVM na pokrajinskom nivou, pored u?eš?a u skupštinskoj ve?ini, želi da se prihvati i u?eš?a u Vladi Vojvodine, jer je re? o velikoj koaliciji, u kojoj su stranke i sa ve?im brojem mandata nego što ih ima SVM.

„Verujem da mi imamo realne šanse da zadržimo Sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, odnosno da u svim ostalim svoje ljude postavimo na mesta zamenika sekretara i koji mogu da zastupaju naše interese. Verujem da ?e do kraja juna ve? biti formirana vlada“, rekao je Pastor.

Govore?i o partnerstvo SVM i DS na lokalnom nivou, Pastor je ocenio da je re? o „izuzetno složenim procesima, jer SVM u pojedinim mestima demokrate doživljava kao protivnike i obrnuto.

„U takvoj situaciji je prili?no teško lokalne politi?are postaviti za isti sto. Me?utim, to je za obe strane važno. Ako mi želimo da sprovedemo izbornu volju, onda nemamo mogu?nost izbora i treba da sara?ujemo sa onima sa kojima može da se uspostavi ve?ina“, rekao je Pastor.

Dodao je da su pregovori zapo?eli i da je princip da stranka koja ima više mandata daje gradona?elnika, a ona sa mnjim brojem predsednika skupštine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!