Svetska ekonomija u novoj opasnosti

29 Aug 2011

Investitori su izgubili poverenje u ekonomsku politiku nekih ključnih zemalja, poručuje Svetska banka koja očekuje da svetski lideri ozbiljno shvate problem.

Svetska ekonomija je ušla u “novu opasnu fazu” upozorila je izvršni direktor Me?unarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristin Lagard u svom izlaganju na konferenciji u ameri?kom gradu Džekson Holu.

“Realan progres u rebalansiranju globalne ekonomije je u najboljem slu?aju bio skroman, uz rastu?e rizike po svetsku privredu. Rizici su sve ja?i zbog pada poverenja, sve rasprostranjenijeg ube?enja da moneterne vlasti nemaju ?vrstu nameru niti želju da donesu potrebna rešenja. Razvoj doga?aja ovog leta potvr?uje da smo u novoj opasnoj fazi. Jasno je šta nas o?ekuje na kraju, rizikujemo sudar sa krahom slabašnog oživljavanja ekonomije”, rekla je Lagard.

U istom tonu o nastalim ekonomskim prilikama govorio je nedavno i predsednik Svetske banke (SB) Robert Zelik, isti?u?i da je svetsko tržište ušlo “u novu opasnu zonu”. On je tako?e naglasio da su investitori izgubili poverenje u ekonomsku politiku nekih klju?nih zemalja.

“Mnogi berzanski akteri su izgubili poverenje u ekonomske odluke klju?nih zemalja”, rekao je Zelik naglašavaju?i da uz punu odgovornost tvrdi da su nas upravo ti doga?aji uz nestabilan ekonomski oporavak uveli u novu opasnu zonu.

Predsednik SB je istakao da od svetskih lidera o?ekuje da ozbiljno shvate ovo njegovo upozorenje, na šta je apelovala i Kristin Lagard. Ona, naime, smatra da vlade vode?ih zemalja moraju da preduzmu nove korake na podsticanju ekonomije i zadrže monetarne stimulanse s obzirom da su inflatorni rizici za sada manji od opasnosti od nove recesije.

Usporavanje ?e pogoditi prakti?no sve zemlje

Lagar preporu?uje SAD da preduzmu mere podrške tržištu stanogradnje i rada, i konsoliduju budžet, a Evropskoj uniji da obezbedi hitnu i prinudnu, zna?ajnu rekapitalizaciju banaka.

“Ako izostanu takve odluke bi?emo svedoci daljeg širenja ekonomske nemo?i na klju?ne zemlje”, istakala je Lagard uz napomenu da je rekapitalizacija osnovni uslov za stopiranje lan?ane reakcije krize. Jedna od mogu?nosti za rekapitalizaciju je angažovanje sredstava Evropskog fonda za finansijsku stabilnost.

Usporavanje svetske ekonomije o?ekuje i rusko ministarstvo za ekonomski razvoj. Zamenik ruskog ministra ekonomije Andrej Klepa? smatra da ?e usporavanje pogoditi prakti?no sve zemlje, SAD, u manjoj meri Evropu, a dota?i ?e i zemlje u usponu, pre svega Kinu.

On predvi?a da ?e tempo rasta svetske ekonomije usporiti, ne samo u 2012. ve? i 2013. godine, dok se u 2014. može o?ekivati izvesno ubrzanje.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!