Sveopšti Sabor u Novom Pazaru usvojio ‘Sandžačku deklaraciju’

07 Nov 2016

Deklaracija sadrži 12 tačaka

U Novom Pazaru je održan Sveopšti sabor koji je usvojio “Sandža?ku deklaraciju” povodom kako je navedeno „permanentne opstrukcije jedinstva Islamske zajednice i nedavnog ataka na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru“.

Deklaracija sadrži 12 ta?aka i njome se oštro osu?uje i odbacuje “tendenciozna i negativna“ odluku Nacionalnog saveta Srbije za visoko obrazovanje o odbijanju akreditacije gotovo svih studijskih programa ovog univerziteta.

„Ta odluka ima za cilj opstrukciju daljeg razvoja ove visokoobrazovne ustanove i ometanje školovanja mladih u Sandžaku. Atak na ovaj univerzitet zna?i udar na jedan od najvažnijih stubova mira i stabilnosti u ovom delu zemlje i regije. Tražimo od premijera i drugih nadležnih organa da se sa ove ustanove hitno skinu sve nezakonite stege, kako bi se nastavila razvijati u duhu svoje uloge i potreba studenata i šire društvene zajednice“, navodi se u tekstu „Sandža?ke deklaracije“ koji je dostavljen medijima.

Od Turske se traži da prestane sa miješanjem u unutrašnje stvari Islamske zajednice, jer nanose ogromnu štetu Bošnjacima i tursko-bošnja?kim odnosima.

„Neprihvatljivo je da 10 godina od donošenja Zakona o vra?anju oduzete imovine verskim zajednicama, Islamskoj zajednici nije vra?en nijedan vakufski objekat, što ukazuje na dvojne standarde u primeni ovog zakona od strane nadležne Direkcije.Pozdravljamo po?etak rešavanja pitanja islamske veronauke, o?ekuju?i da se u narednu školsku godinu u?e sa potpuno legitimnim i kompetentnim verou?iteljima”, piše dalje u Deklaraciji.

Dalje se od državnog vrha i nadležnih organa Srbije o?ekuje da prestanu sa ignorisanjem zahteva porodica žrtava otmice u Sjeverinu, otmice u Štrpcima i ubijenih u Kukurovi?ima i Priboju 1992. i 1993. godine.

„Time bi se prihvatila neophodna odgovornost prema žrtvama ovih zlo?ina, što je uslov vra?anju poljuljanog poverenja. Od Vlade tražimo da hitno donese kona?nu odluku o pešterskoj trasi Koridora 11, ?ime bi se kona?no stavila ta?ka na višedecenijsku politiku ekonomske i infrastrukturne izolacije Sandžaka i zaustavilo dalje propadanje privrede i iseljavanje stanovništva”, navodi se u ovom dokumentu.

Osim toga, Sveopšti Sabor od Vlade Srbije o?ekuje da ubrza po?etak razgovora o ustavno-pravnom položaju Bošnjaka u Srbiji, jer bi to unapredilo njihov puni domovinski ose?aj.

Kako je navedeno na Sveopštem Saboru u?estvovali brojni ?lanovi Sabora i Mešihata, glavni imami, verou?itelji, narodni poslanici, ?lanovi Bošnja?kog nacionalnog ve?a, odbornici i predstavnici Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!