Svečana akademija povodom Dana Novog Sada

01 Feb 2014

Sećanje na dan kada je Novi Sad dobio ime i postao Slobodni kraljevski grad

Profesoru Fakulteta tehni?kih nauka Draganu Popovi?u uru?ena je ve?eras Februarska nagrada, najviše gradsko priznanje, koje se dodeljuje povodom 1. februara, Dana grada Novog Sada.

Popovi?u je najviše gradsko priznanje dodeljeno na sve?anoj akademiji povodom Dana grada, za zna?ajne rezultate u oblasti elektroenergetskog inženjeringa koji su ostvareni primenom nau?nog znanja i angažovanjem visokoobrazovanih mladih stru?njaka. Profesor Popovi? je na taj na?in doprineo afirmaciji ugleda i prepoznatljivosti Novog Sada i Fakulteta tehni?kih nauka na svetskom nivou, navedeno je u obrazloženju.

Nagra?eni profesor je zahvalio na priznanju i obe?ao da ?e nastaviti da radi na razvoju informacionih tehnologija (IT), kako bi Novi Sad postao svetski prepoznatljiv IT centar.

Gradona?elnik Miloš Vu?evi? rekao je da specifi?ni “novosadski duh” po?iva na skupu razli?itih kultura, vera i nacija, kao i na opštem uvažavanju i me?usobnoj solidarnosti.

Na sve?anoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu prikazan je i kratki film u?enika tre?eg razreda Osnovne škole “?or?e Natoševi?” o Novom Sadu. Nastupao je bend “Frajle”, zatim glumci iz humoristi?ke serije “Državni posao”, de?ji hor “Do re mi” i Kulturno-umetnicko društvo 14. oktobar, kao poklon grada Kruševca.

Novi Sad slavi 1. februar kao Dan grada jer je toga dana, 1748. godine od carice Marije Terezije dobio status Slobodnog kraljevskog grada u okviru Habsburške Monarhije. Grad je tada dobio i ?etiri imena: srpsko Novi Sad, ma?arsko Ujvidek, nema?ko Neusatz i latinsko Neoplanta.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!