Subotica: Šta sve plaćamo drugima jer ne možemo sebi

29 Dec 2012

Zato predlažem gradskim Očevima i Majkama da prestanu da štede jer samo zdrav lokalni funkcioner ima potencijala i snage da zaštiti interes nas građana

Što se ti?e obe?anog kresanja lokalnih troškova, suboti?ka vlast se, brže bolje, potrudila da od ukupno 357 ovisnika o gradskoj sisi, u poslednja tri meseca, zaposli još 22 friška budžetska ovisnika.

Najvišu platu u suboti?koj lokalnoj vlasti ima gradona?elnik sa 150.546 dinara, zatim predsednica gradske Skupštine u iznosu od 126.523 dinara. Zamenik gradona?elnika prima 110.507, a njegova ?etiri pomo?nika (koji najviše pomažu u ravnomernom raspore?ivanju budžetskih sredstava me?u sobom), kao i sekretar Skupštine primaju 101.010 dinara. Devet udomljenih ?lanova Gradskog ve?a i skupštinski funkcioneri imaju mese?na primanja iznad 100.000 dinara, a na?elnica Gradske uprave prima 112.591 dinara bez ura?unatih dnevnica i dodatnih raznoraznih stimulacija.

Na sednici Skupštine grada Subotice u ?etvrtak, zbog nepripremljenosti odbornika, skinuta je ta?ka dnevnog reda o donošenju zaklju?ka o prihvatanju izveštaja revizora o budžetu za 2011. godinu.

Zbog olakšavaju?e napredne okolnosti jer ne participiraju u lokalnoj vlasti, Srpska napredna stranka je, pozivaju?i se na izveštaj revizora, podnela amandman na novi budžet u kojem je zatraženo smanjivanje plata lokalnih funkcionera zbog tvrdnji da je bivši gradona?elnik, januara ove godine, bez pravnog osnova, pove?ao plate svim zaposlenim u lokalnoj upravi od 30 do 80 odsto što je gra?ane Subotice koštalo dodatnih 210 miliona dinara.

Velikom ve?inom glasova odbornici grada Subotice su odbili da im se umanje ionako “niske” plate.

Naši precenjeni odbornici nisu stigli detaljno da prou?e izveštaj državnog revizora o gradskom budžetu i njegovom trošenju tokom 2011. godine, a u kojem se nalazi pregršt nepravilnosti zbog kojih je gradski budžet pretrpeo višemilionsku štetu.

Tako je, suprotno Zakonu o budžetskom sistemu, Grad Subotica za stipendiranje dece zaposlenih isplatio više od 11 miliona dinara, za pla?anje troškova školovanja zaposlenih u lokalnoj upravi (onih koji su na tre?oj i ?etvrtoj godini fakulteta) potrošeno je više od dva miliona dinara.

U zdravom telu zdrav duh 

Novac gra?ana se nije štedeo ni kada je u pitanju zdravlje naših vlastodržaca, što je zahtevalo nabavku dioptrijskih nao?ara i kontaktnih so?iva za zaposlene, a za stomatološke usluge je ispla?eno gotovo tri i po miliona dinara.

Nadležni rasipnici u lokalnoj samoupravi su potrošili 21 milion dinara suprotno Zakonu o budžetu i za usluge javnog informisanja (385 hiljada), za usluge po ugovoru o delu (oko 4,5 miliona ), kao i prenos sredstava udruženjima gra?ana bez javnog konkursa koji iznosi 12 miliona dinara.

Bez sprovedenog postupka javne nabavke odgovorna lica su platila 27,5 miliona dinara za: usluge hotela i restorana više od dva miliona dinara, nabavka ozvu?enja i rasvete 788 hiljada dinara, nabavka sitnog inventara 793 hiljade dinara, održavanje higijene, za urbanu opremu i de?ija igrališta na Pali?u 23 miliona dinara, a za nastup estradnog umetnika povodom Dana grada izdvojeno je 1,8 milion dinara.

S obzirom da se ispostavilo da je zdravlje lokalnih zaposlenika naša prva obaveza, jer sve što sada ne uložimo u njih, njihovo zdravlje, kao i zdravlje njihove dece, višestruko ?e nam se osvetiti prilikom finansiranja njihovih eventualnih budu?ih zdravstvenih tegoba.

Zato predlažem gradskim O?evima i Majkama da prestanu da štede jer samo zdrav lokalni funkcioner ima potencijala i snage da zaštiti interes nas gra?ana.

Zahtevam da se do slede?e sednice gradske Skupštine u 2013. godini ovaj spisak temeljno produbi i da se obezbede dodatna sredstva za zaposlene u gradskoj vlasti za proširenje dodatnih usluga kao što su: finasiranje sportsko-rekreativnih aktivnosti, letovanje i zimovanje, relaksacija, meditacija, masaža, velnes&spa sadržaji, ku?ni ljubimci, ku?ne pomo?nice i higijeni?arke, logoped, frizer, pedikir i manikir, kozmeti?ar, solarijum, akupunktura i akupresura, estetska hirurgija, ravna stopala, nadogradnja kose, trajno uklanjanje stidnih dla?ica, i mnoge druge usluge od javnog zna?aja, a u cilju poboljšanja kvaliteta života gra?ana Subotice.

Natalija Jakovljevi? (Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!