Subotica: Imigrantima nema ko da pomogne

12 Dec 2014

U Subotici je, povodom Dana ljudskih prava, ustanovljeno da ljudska prava ne postoje

U Subotici je Me?unarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, obeležen vestima o ilegalnim migrantima koji borave na prostoru stare ciglane, u neposrednoj blizini deponije, u nehumanim uslovima, bez hrane i vode.

Me?u migrantima se nalazi i jedna trogodišnja devoj?ica i odre?eni broj dece uzrasta od 13 do 15 godina.

Zbog nehigijenskih uslova u kojima žive, me?u njima ima i obolelih od šuge, a zbog predugog peša?enja, pojedini imaju i otvorene rane na nogama, me?u kojima ima i kriti?nih slu?ajeva. Mnogi od njih imaju problema i sa disajnim putevima.

O?ekuje se da ?e se njihov broj, zbog dolaska zime i hladno?e, iz dana u dan pove?avati.

Tibor Varga iz humanitarne organizacije Isto?noevropska misija ve? tri godine pomaže ilegalnim imigrantima koji se zateknu u okolini Subotice. Dostavlja im hranu, toplu ode?u, ukoliko je neophodno, obezbedi i lekarsku pomo? ili ih smesti u bolnicu.

Tibor Varga, koji je u opasnosti jer bi i sam mogao da bude priveden od strane policije zbog nesebi?ne pomo?i koju pruža imigrantima, rekao je za Autonomiju da migranti trenutno žive ispod improvizovane nadstrešnice i pokušavaju da se zagreju iznad založene vatre gde suše i svoju mokru ode?u.

Prema re?ima Tibora Varge, niko se, osim pojedinih novinara, nije raspitivao o uslovima u kojima borave ovi ljudi.

On je naveo da, ukoliko migranti zatraže azil, maloletna lica se, preko suboti?kog Centra za socijalni rad privremeno smeštaju u Kolevku, dok se punoletna lica šalju u imigracione centre u Srbiji. Ve?ina njih nema dokumenta i ne traži azil jer se plaše policije i ne žele da ostanu ovde, ve? Srbiju koriste samo za proputovanje do Nema?ke, Ma?arske, Belgije ili drugih država Evropske unije. Me?utim, ukoliko ne zatraže azil u Srbiji, ne postoji jasan zakonski okvir koji bi omogu?io da im se pomogne, a ukoliko i postoji, država svoj posao radi sporo i neefikasno.

Gradska vlast nezainteresovana da pomogne

Tibor Varga je razo?aran ?injenicom da se do sada niko iz institucija, iz Centra za socijalni rad, Crvenog krsta ili lokalne samouprave nije interesovao za migrante, kao ni za neljudske i nehumane uslove u kojima oni borave nadomak deponije.

Zbog nehigijenskih uslova i konzumiranja ne?iste bunarske vode, postoji opasnost i od širenja zaraza, upozorio je Varga.

Mi bismo dodali da je o?ito da ne postoji humana volja, naših multinacionalisti?kih gradskih O?eva i Majki, da pomognu unesre?enim imigrantima zarobljenim u sopstvenim teškim, a neretko i bezizlaznim situacijama, jer isklju?ivo brinu o svojim foteljama i pozicijama koje su uzurpirali, bez da su za tako nešto dobili i podršku od gra?ana.

Grad može da donese odluku o pružanju pomo?i u vidu privremenog smeštaja imigrantima, ali o?ito da temperatura vazduha još uvek nije dosegla -10 stepeni, pa za sebi?ne, nacionalisti?ke okupatore i ne predstavlja prevelik problem ?injenica da se u nehumanim uslovima, na deponiji, izloženo zarazama, smrzava jedno trogodišnje dete. Jedno k’o nijedno…

Dok država ili lokalna samouprava ne izna?u rešenje da možda putem pojedinih organizacija pomognu ilegalnim migrantima tako što ?e im obezbediti elementarne uslove za preživljavanje ili krov nad glavom, da bar prežive dok se nalaze u Subotici, možemo samo da vam prenesemo da ono što im je najviše potrebno su: voda, gotova hrana, topla ode?a i obu?a, ?ebad, antibiotici protiv šuge i sli?no.

Natalija Jakovljevi?

Podelite ovu stranicu!