Strahinja Sekulić: Četnicima neće biti vraćena imovina

07 Jun 2017

“Zakon o restituciji zabranjuje povraćaj imovine kvislinzima i pripadnicima okupacionih snaga”

“Naslednicima Nikole Kalabi?a i Milana Nedi?a ne?e biti vra?ena imovina. Nijedan od rehabilitovanih ?lanova ?etni?kog pokreta nije dobio povra?aj imovine, niti ?e. Zakon o restituciji je tu jasan”, izjavio je direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekuli?.

“Zakon zabranjuje povra?aj imovine kvislinzima i pripadnicima okupacionih snaga”, rekao je za Danas Sekuli?, dodaju?i da se ve?ina zahteva za rehabilitaciju podnosi upravo kako bi naslednici povratili imovinu.

Na konstataciju da je onda Zakon o restituciji u suprotnosti sa zakonom kojim se izjedna?avaju prava pripadnika ?etni?kog i partizanskog pokreta, te da rehabilitacija zna?i i amnestiju od po?injenih zlo?ina, naš sagovornik kaže da u praksi nije tako.

“Jasno je ko je bio zlo?inac i ko je šta radio za vreme Drugog svetskog rata. Postoji dokumentacija, i o tome nema spora. Kod rehabilitacije je druga stvar. Tu se odlu?uje o pravi?nosti su?enja, što je, opet, svojevrstan presedan. Ne mogu se današnji standardi pravosu?a upore?ivati sa onima od pre pola veka i više. To niko u svetu ne radi”, naglašava Sekuli?. On dodaje da se u javnosti stvara pogrešna slika, da se zlo?inci amnestiraju odgovornosti i izjedna?avaju sa žrtvama.

“Kao da su nakon sudske odluke, koje se odnose na su?enja ?etni?kim komandantima, oni odjednom oslobo?eni svih grehova. U slu?aju Srbije, to je dvostruko ponižavaju?e. Rehabilitujemo ljude koji su ubijali sopstveni narod. Šta je sa potomcima njihovih žrtava? Kako oni treba da se ose?aju nakon rehabilitacije Nikole Kalabi?a? Kakvu poruku šaljemo svetu?”, kaže Sekuli?.

Na pitanje kome onda ide u prilog sve ?eš?a rehabilitacija ?etni?kih komandanata i da li su sudovi možda bili pod pritiskom da bi doneli takve odluke, naš sagovornik smatra da sudije sigurno nisu bile pod pritiskom, ali da je u društvu stvorena takva klima “da bi dobro bilo presuditi u odre?enom smeru”.

“Sudijama niko nije davao naloge, ali su o?igledno procenili da su okolnosti takve da bi bilo bolje da se priklone struji koja je za rehabilitaciju ?etnika. Takva atmosfera vlada ve? ?itavu deceniju. Slika Milana Nedi?a je do skoro bila u Vladi Srbije. A kome takva politika ide u prilog, zaista ne znam. Našim ‘neprijateljima’, ukoliko ih imamo, najviše. Izjedna?avanjem ?etni?kog i partizanskog pokreta vrši se revizija istorije i baca sena na antifašisti?ku tradiciju Srbije”, isti?e Sekuli?. Pokušaj rehabilitacije ?etnika je, dodaje, pokušaj rehabilitacije jedne politike.

“Nikog nije briga za te ljude pojedina?no. Sem njihovih potomaka, koji žele amnestiju za prošlost, i, ?esto, povra?aj imovine. Ovde je na sceni pokušaj rehabilitacije ekstremno nacionalisti?ke, kvislinške i kolaboracionisti?ke politike. Prekrajanje istorije, preko sudskih presuda”, naglašava Sekuli?. On dodaje da je više od 1.000 odluka o rehabilitaciji bilo opravdano, ali da se ovde radi o “estradizaciji” istorije.

“Oko 95 odsto ?lanova ?etni?kog pokreta su bili ljudi koji su mobilisani, primorani da pristupe razli?itim grupacijama. Ali ovde ne pri?amo o njima, ve? o onih pet odsto koji su ?inili najstrašnije zlo?ine. Uklju?uju?i i Nikolu Kalabi?a. Treba naglasiti da je odluka suda o njegovoj rehabilitaciji prvostepena, a ne kona?na. Verujem da ?e ona biti druga?ija i raduje me što su javnost i gotovo sve politi?ke stranke osudili ovako sramnu odluku suda”, isti?e Sekuli?. On dodaje da naslednicima Nikole Kalabi?a ne?e biti vra?ena imovina, kao ni naslednicima Milana Nedi?a, ?ija rehabilitacija je u toku.

“Nedi?evi potomci su tražili povra?aj imovine, ali im je zahtev odbijen. Ta odluka ?e biti nepromenjena, ma kakvu presudu sud doneo po pitanju Nedi?eve rehabilitacije”, zaklju?uje Sekuli?.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!