Statut Autonomne pokrajine Vojvodine (predlog)

15 Feb 2009

Na

Na osnovu Ustava Republike Srbije
i na osnovu istorijskog prava gra?anki i gra?ana Vojvodine na ostvarivanje, negovanje i zaštitu autonomije u okviru Republike Srbije, na o?uvanje visokog stepena demokratije i osnovnih ljudskih prava, postizanje održivog ekonomskog i socijalnog napretka
i želje da žive zajedno u slobodi, pravdi i miru, istrajavaju?i na zajedni?kim interesima i poštuju?i razli?itost kultura nacionalnih zajednica koje žive na prostoru Vojvodine,
Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine donosi

STATUT
AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

I. OSNOVNE ODREDBE

Autonomna Pokrajina Vojvodina

?lan 1.

Vojvodina je autonomna pokrajina gra?anki i gra?ana (u daljem tekstu: gra?ani) koji u njoj žive, u sastavu Republike Srbije, nastala na osnovu posebnih nacionalnih, istorijskih, kulturnih i drugih svojstava podru?ja, kao višenacionalna, višekulturalna i višekonfesionalna demokratska evropska regija.

Vojvodina predstavlja sastavni deo jedinstvenog kulturnog, civilizacijskog, ekonomskog i geografskog prostora Srednje Evrope.
Autonomna Pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu:AP Vojvodina) je autonomna teritorijalna zajednica u Republici Srbiji.

Status AP Vojvodine

?lan 2.

AP Vojvodina ima status pravnog lica.

Skupština AP Vojvodine pokrajinskom skupštinskom odlukom odre?uje organ AP Vojvodine koji zastupa AP Vojvodinu kao pravno lice i pri tome vrši prava i obaveze koje AP Vojvodina ima kao osniva? javnih preduze?a i ustanova i drugih organizacija u skladu sa zakonom.

Teritorija AP Vojvodine

?lan 3.

Teritorija AP Vojvodine sastoji se od geografskih oblasti: Ba?ke, Banata i Srema.
Teritoriju AP Vojvodine ?ine teritorije jedinica lokalnih samouprava u njenim geografskim oblastima, utvr?ene zakonom u vreme stupanja na snagu ovog statuta.

Teritorija AP Vojvodine ne može se menjati bez saglasnosti njenih gra?ana, izražene na referendumu.

Referendum je punovažan ako je na njemu glasala ve?ina od ukupnog broja bira?a upisanih na teritoriji AP Vojvodine.

Odluka o promeni teritorije je doneta ako je za promenu glasala ve?ina od ukupnog broja bira?a upisanih na teritoriji AP Vojvodine.
Nosioci prava na pokrajinsku autonomiju

?lan 4.

Nosioci prava na pokrajinsku autonomiju jesu gra?ani AP Vojvodine.
Pravo iz stava 1. ovog ?lana podleže samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti.
Pokrajinski organi, politi?ke organizacije, grupa ili pojedinac ne mogu prisvojiti pravo gra?ana na pokrajinsku autonomiju, niti uspostaviti vlast u organima AP Vojvodine mimo slobodno izražene volje gra?ana AP Vojvodine.

Ostvarivanje prava na pokrajinsku autonomiju

?lan 5.

Gra?ani AP Vojvodine samostalno ostvaruju svoja prava i izvršavaju svoje dužnosti utvr?ene Ustavom Republike Srbije (u daljem tekstu: Ustav), zakonom, Statutom Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Statut) i opštim aktima organa AP Vojvodine.
Gra?ani AP Vojvodine svoje pravo na pokrajinsku autonomiju ostvaruju neposredno, narodnom inicijativom ili referendumom i putem svojih slo6odno izabranih predstavnika.


Nacionalna ravnopravnost

?lan 6.

U AP Vojvodini, Srbi, Ma?ari, Slovaci, Hrvati, Crnogorci, Rumuni, Romi, Bunjevci, Rusini i Makedonci, kao i druge broj?ano manje nacionalne zajednice koje u njoj žive, ravnopravni su u ostvarivanju svojih prava.

Multikulturalizam i interkulturalizam

?lan 7.

Višejezi?nost, multikulturalizam i multikonfesionalizam predstavljaju opštu vrednost od posebnog zna?aja za AP Vojvodinu.
Dužnost je svih pokrajinskih organa i organizacija da, u okviru svojih prava i dužnosti, podsti?u i pomažu o?uvanje i razvijanje višejezi?nosti i kulturne 6aštine nacionalnih zajednica koje tradicionalno žive u AP Vojvodini, kao i da posebnim merama i aktivnostima pomažu me?usobno uvažavanje i upoznavanje razli?itih jezika, kultura i veroispovesti u AP Vojvodini.

Ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca

?lan 8.

AP Vojvodina utvr?uje politiku jednakih mogu?nosti i donosi posebne mere za podsticanje ravnopravnosti polova.
AP Vojvodina utvrdi?e uslove i na?in obezbe?ivanja ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca u organima AP Vojvodine.

Simboli AP Vojvodine

?lan 9.

AP Vojvodina ima simbole.

Simboli autonomne pokrajine su zastava i grb.

Skupština AP Vojvodine ure?uje izgled i upotrebu simbola pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Glavni grad AP Vojvodine

?lan 10.

Glavni grad AP Vojvodine je Novi Sad.

Sedište organa AP Vojvodine je u Novom Sadu.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom može se predvideti da sedište odre?enih pokrajinskih organa bude u nekom drugom mestu u AP Vojvodini.

Položaj Novog Sada, kao glavnog grada autonomne pokrajine, ure?uje se  pokrajinskom skupštinskom odlukom, u skladu sa zakonom.

Imovina AP Vojvodine

?lan 11.

U javnoj svojini AP Vojvodine su pokretne i nepokretne stvari utvr?ene zakonom i Statutom, a pre svega stvari u javnoj svojini koje u trenutku donošenje ovog statuta na osnovu zakona koriste organi AP Vojvodine i javna preduze?a i ustanove ?iji je ona osniva?.
Skupština AP Vojvodine pokrajinskom skupštinskom odlukom odre?uje organe nadležne za upravljanje i raspolaganje imovinom AP Vojvodine na na?in utvr?en zakonom.
Poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa AP Vojvodine obavlja Pokrajinsko javno pravobranilaštvo.

Poljoprivredno zemljište

?lan 12.

Obradivo poljoprivredno zemljište, prirodne retkosti, nau?no, kulturno i istorijsko nasle?e uživaju posebnu zaštitu pod uslovima odre?enim zakonom i aktima AP Vojvodine.
Poljoprivredno, šumsko i vodno zemljište služe opštem do6ru.

Poljoprivredno zemljište ne može menjati svoju namenu, osim u izuzetnim, zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom utvr?enim slu?ajevima, kada je to neophodno radi zadovoljavanja neophodnih potreba društva, koje ce na drugi na?in nisu mogle zadovoljiti.
Zaštita životne sredine

?lan 13.

AP Vojvodina, u skladu sa zakonom, obezbe?uje uslove za zaštitu i unapre?ivanje životne sredine i preduzima mere za spre?avanje i otklanjanje štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu i dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.
Saradnja s jedinicama lokalne samouprave

?lan 14.

AP Vojvodina, u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, ostvaruje saradnju i koordinaciju s jedinicama lokalne samouoprave na svojoj teritoriji.

Razvoj AP Vojvodine

?lan 15.

AP Vojvodina je odgovorna za sopstveni održivi ekonomski, nau?ni, obrazovni, kulturni i turisti?ki razvoj, kao celine, te uravnoteženi razvoj svojih geografskih oblasti.

Me?uregionalna saradnja

?lan 16.

AP Vojvodina sara?uje s teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije i uz obavezu poštovanja njenog teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka.

AP Vojvodina zaklju?uje me?unarodne ugovore u oblastima iz svoje nadležnosti.

AP Vojvodina može biti ?lan evropskih i svetskih udruženja regiona.

AP Vojvodina može osnovati predstavništva u regionima Evrope i Briselu, radi promocije i unapre?ivanja svojih privrednih, nau?nih, obrazovnih, kulturnih i turisti?kih kapaciteta.

Vojvo?anska akademija nauka i umetnosti

?lan 17.

Vojvo?anska akademija nauka i umetnosti je nau?na i umetni?ka ustanova od posebnog zna?aja u AP Vojvodini.

Vojvo?ansku akademiju nauka i umetnosti osniva Skupština AP Vojvodine pokrajinskom skupštinskom odlukom, kojom utvr?uje njenu ulogu, ure?uje njenu delatnost i na?in ostvarivanja.

Organi AP Vojvodine obezbe?uju uslove za rad Vojvo?anske akademije nauka i umetnosti.

Zaštita pokrajinske autonomije

?lan 18.

Skupština AP Vojvodine ili Vlada AP Vojvodine, u okviru svojih prava i dužnosti definisanih Ustavom i Statutom, imaju pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedina?nim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogu?ava vršenje nadležnosti AP Vojvodine.

Skupština AP Vojvodine ili Vlada AP Vojvodine mogu pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojim se povre?uje pravo na pokrajinsku autonomiju.

U slu?aju da je postupak iz st. 1. i 2. ovog ?lana pokrenula Vlada AP Vojvodine, dužna je da o tome obavesti Skupštinu AP Vojvodine, na prvoj narednoj sednici nakon pokretanja postupka.

Pravni akti AP Vojvodine

?lan 19.

AP Vojvodina putem svojih organa donosi slede?e pravne akte:
– Statut kao najviši pravni akt AP Vojvodine;
– pokrajinske skupštinske odluke koje imaju zna?aj zakona na teritoriji AP Vojvodine u pitanjima koja su neposredno, na osnovu Ustava, nadležnost AP Vojvodine ili koja su zakonom odre?ena kao pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– pokrajinske uredbe;
– odluke;
– deklaracije;
– rezolucije;
– poslovnike;
– pravilnike;
– uputstva;
– naredbe;
– rešenja;
– preporuke;
– zaklju?ke i druge pravne akte.

II. OSTVARIVANjE LjUDSKIH I MANjINSKIH PRAVA

Zabrana diskriminacije

?lan 20.

Pri vršenju poslova iz nadležnosti AP Vojvodine, svi gra?ani su jednaki u pravima i dužnostima, bez obzira na rasu, pol, mesto ro?enja, jezik, nacionalnu pripadnost, veroispovest, politi?ko ili drugo uverenje, obrazovanje, socijalno poreklo, imovno stanje ili koje drugo li?no svojstvo.

Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, na bilo kom osnovu, a naro?ito na osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, socijalnog porekla, mesta ro?enja, veroispovesti, politi?kog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihi?kog ili fizi?kog invaliditeta.

Ne smatraju se diskriminacijom mere koje AP Vojvodina može uvesti u ekonomskom, socijalnom, kulturnom i politi?kom životu radi postizanja pune ravnopravnosti izme?u pripadnika zajednica i grupa koji su zbog svoje razli?itosti u nepovoljnijem položaju od gra?ana koji pripadaju ve?inskoj zajednici.

Posebna prava majke i deteta

?lan 21.

Radi stabilnog demografskog razvoja, AP Vojvodina obezbe?uje dodatna i dopunska prava i zaštitu, odnosno viši stepen zaštite porodice, prava dece, trudnica, majki tokom porodiljskog odsustva i samohranih roditelja sa decom.

AP Vojvodina posebnim merama podsti?e ra?anje dece, zapošljavanje i rad majki s maloletnom decom i samohranih roditelja.

Prava nacionalnih zajednica

?lan 22.

Pripadnici nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, uživaju posebnu zaštitu i sva prava koja su aktima Republike Srbije garantovana nacionalnim manjinama i pripadnicima nacionalnih manjina.

Zaštita ste?enih prava

?lan 23.

Dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava, kao i individualnih i kolektivnih, ne može se smanjivati.

AP Vojvodina može obezbediti dodatna ili dopunska prava, odnosno postaviti viši stepen zaštite prava pripadnika nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine.

AP Vojvodina prati ostvarivanja ljudskih prava iz stava 1. ovog ?lana i obezbe?uje njihovo ostvarivanje i zaštitu u slu?aju kada ta zaštita nije obezbe?ena na republi?kom ili lokalnom nivou.


Srazmerna zastupljenost

?lan 24.

U pokrajinskim organima i organizacijama, pripadnici nacionalnih zajednica u AP Vojvodini treba da budu zastupljeni srazmerno njihovoj zastupljenosti u stanovništvu na podru?ju rada pokrajinskih organa odnosno organizacija.

Na osnovu  pokrajinske skupštinske odluke Skupštine AP Vojvodine, Vlada AP Vojvodine dužna je da preduzme posebne mere i aktivnosti s ciljem postizanja srazmerne zastupljenosti u slu?aju postojanja nesrazmerne zastupljenosti pripadnika razli?itih nacionalnih zajednica u odre?enim pokrajinskim organima odnosno organizacijama.

Posebne mere i aktivnosti iz stava 2. ovog ?lana traju dok postoji zna?ajnija nesrazmerna zastupljenost, ali te mere i aktivnosti ne mogu da ugroze rad u pokrajinskom organu odnosno organizaciji, ni opšte uslove zapošljavanja u njima.

Autonomija nacionalnih zajednica

?lan 25.

Pripadnici nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, putem izabranih nacionalnih saveta ostvaruju oblik autonomije, osnivaju ustanove, samostalno odlu?uju ili u?estvuju u odlu?ivanju u pitanjima iz oblasti obrazovanja, kulture, upotrebe jezika i informisanja.

AP Vojvodina u okviru svojih prava i dužnosti poverava vršenje pojedinih poslova nacionalnim savetima ili ih uklju?uje u odlu?ivanje o pitanjima iz stava 1. ovog ?lana i obezbe?uje sredstva za vršenje tih poslova.

Službeni jezici i pisma

?lan 26.

U organima i organizacijama AP Vojvodine u službenoj upotrebi su srpski jezik i ?irili?ko pismo, ma?arski, slova?ki, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma, u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Primena latini?kog pisma srpskog jezika u organima i organizacijama AP Vojvodine uredi?e se pokrajinskom skupštinskom odlukom u skladu sa zakonom.

Pravo na službenu upotrebu jezika nacionalnih zajednica, koji nisu navedeni u stavu 1. ovog ?lana, ostvaruje se u skladu s ratifikovanim me?unarodnim ugovorima, zakonom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom.

III. NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE
?lan 27.

AP Vojvodina putem svojih organa:
–    donosi Statut i odlu?uje o promeni Statuta;
–    donosi  pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta, kojima u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom ure?uje oblasti iz svoje nadležnosti, kao i pitanja od pokrajinskog zna?aja;
–    izvršava  pokrajinske skupštinske odluke i donosi propise za njihovo sprovo?enje;
–    izvršava zakone i donosi propise za njihovo sprovo?enje, kada je to zakonom predvi?eno;
–    ure?uje izbor, organizaciju i rad organa i organizacija ?iji je ona osniva?, kao i službenu upotrebu jezika i pisama u njima;
–    ure?uje položaj, prava i dužnosti izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima AP Vojvodine;
–    prati i vrednuje politiku regionalnog razvoja AP Vojvodine, prikuplja i obra?uje statisti?ke podatke od interesa za AP Vojvodinu;
–    propisuje prekršaje i prekršajne kazne za povrede propisa koje donose u okviru svoje nadležnosti;
–    raspisuje pokrajinski referendum;
–    donosi strateške planove privrednog i društvenog razvoja AP Vojvodine;
–    odlu?uje o koriš?enju svojih izvornih prihoda i sredstava za obavljanje poverenih poslova;
–    odlu?uje o zaduživanju AP Vojvodine;
–    donosi svoj budžet i završni ra?un;
–    osniva organizacije, agencije, javna preduze?a i ustanove, fondove, privredna društva radi obavljanja poslova AP Vojvodine i vrši nadzor nad njihovim radom;
–    ustanovljava pokrajinska odlikovanja, priznanja i nagrade fizi?kim i pravnim licima;
–    ure?uje druge oblasti i pitanja propisana Ustavom, zakonom i Statutom.

Me?usobni odnos republi?kih i pokrajinskih organa

?lan 28.

Me?usobni odnosi republi?kih i pokrajinskih organa pri izvršavanju zakona i drugih republi?kih propisa zasnivaju se na Ustavom, zakonom i Statutom predvi?enim pravima i obavezama republi?kih i pokrajinskih organa i na njihovoj saradnji.

Radi zakonitog, uspešnog i nesmetanog obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, AP Vojvodina može predložiti osnivanje Stalne mešovite komisije sastavljene od predstavnika organa Republike Srbije i organa AP Vojvodine.

?lan 29.

AP Vojvodina je nadležna za vršenje slede?ih poslova:

1.    Prostorno planiranje

– donosi regionalni prostorni plan, prostorni plan posebne namene i prostorni plan mreže infrastrukture i mreže podru?ja ili objekata s posebnim funkcijama za podru?ja na teritoriji AP Vojvodine i ure?uje urbanisti?ko, prostorno i razvojno planiranje u okviru mera ekonomske politike Republike Srbije.

2.    Regionalni razvoj

– ure?uje i obezbe?uje ravnomerni regionalni razvoj i kapitalne rashode iz sredstava AP Vojvodine u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim

ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– donosi strateške i druge dokumente u vezi s regionalnim razvojem, a u skladu sa strategijom regionalnog razvoja Republike Srbije;
– u skladu sa Ustavom i zakonom sara?uje u utvr?ivanju regionalne politike Republike Srbije, kao i u donošenju i realizaciji dokumenata koji tu politiku definišu;
– osniva Razvojnu banku AP Vojvodine;
– osniva organizacije koje se bave uspostavljanjem ravnomernog regionalnog razvoja;
– razvija administrativne kapacitete pokrajinske uprave i lokalne samouprave s ciljem uspešnog koriš?enja strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije.

3.    Poljoprivreda, ruralni razvoj, vodoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– ure?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja u oblasti poljoprivrede u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– donosi, sprovodi i nadzire mere agrarne politike i mere ruralnog razvoja u skladu sa strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije;
– obrazuje poseban budžet, fondove ili druge oblike organizovanja iz oblasti poljoprivrede;
– obrazuje robne rezerve AP Vojvodine;
– donosi vodoprivrednu osnovu za AP Vojvodinu u skladu s vodoprivrednom osnovom Republike Srbije;
– donosi, sprovodi i nadzire redovne i vanredne mere odbrane od spoljnih i unutrašnjih voda u skladu sa usvojenim planovima AP Vojvodine i Republike Srbije;
– ure?uje lovstvo u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja i obezbe?uje javni interes u oblasti lovstva;
– ure?uje ribolov u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja i obezbe?uje javni interes u oblasti ribolova;
– upravlja poljoprivrednim zemljištem, šumskim zemljištem, šumama i šumskim proizvodima u svojoj imovini, kao i vodnim resursima i vešta?kim i prirodnim vodotocima na teritoriji AP Vojvodine;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

4.    Turizam, ugostiteljstvo, banje i le?ilišta

– ure?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja u oblasti turizma u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– ure?uje koriš?enje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja i obezbe?uje javni interes u tim oblastima;
– osniva organizacije za unapre?ivanje i razvoj turizma;
– osniva ustanove u oblasti banja i le?ilišta;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

5.    Zaštita životne sredine

–    ure?uje, unapre?uje i obezbe?uje zaštitu životne sredine u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorom i zakonom;
–    donosi plan i program upravljanja prirodnim resursima i dobrima u skladu sa strateškim dokumentima;
–    donosi program zaštite životne sredine u skladu s nacionalnim programom;
–    vrši kontrolu koriš?enja i zaštitu prirodnih resursa i dobara;
–    proglašava odre?enu teritoriju za zašti?eno prirodno dobro i propisuje mere zaštite u skladu sa zakonom;
–    vrši sistematski monitoring ?inilaca životne sredine s pra?enjem i procenom razvoja zaga?enja životne sredine;
–    vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

6.    Industrija i zanatstvo

– ure?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja u oblasti industrije u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– donosi plan i program ravnomernog privrednog razvoja AP Vojvodine, u skladu s planom razvoja Republike Srbije;
– u?estvuje u odlu?ivanju o koriš?enju prirodnih bogatstava i mineralnih sirovina na svom podru?ju i stara se o njihovom unapre?ivanju i koriš?enju;
– ure?uje osnivanje i na?in rada zanatskih radnji, kao oblika privatnog preduzetništva, u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

7.    Drumski, re?ni i železni?ki saobra?aj i ure?ivanje puteva

– ure?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja u drumskom, re?nom i železni?kom saobra?aju u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– upravlja javnim putevima na teritoriji AP Vojvodine, osim državnih puteva koji su deo mreže evropskih puteva i opštinskih puteva, te osniva javno preduze?e za upravljanje javnim putevima na teritoriji AP Vojvodine;
– upravlja plovnim putevima, osniva javno preduze?e za upravljanje plovnim putevima, donosi godišnji program obeležavanja i održavanja plovnih puteva na teritoriji AP Vojvodine;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

8.    Prire?ivanje sajmova i drugih privrednih manifestacija

– ure?uje sajmove i druge privredne manifestacije od pokrajinskog zna?aja u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

9.    Prosveta, sport i kultura

– ure?uje srednje obrazovanje u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja i obezbe?uje javni interes u oblasti srednjeg obrazovanja;
– ure?uje obrazovanje odraslih u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja i obezbe?uje javni interes u oblasti obrazovanja odraslih;
– ure?uje u?eni?ki i studentski standard u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja i obezbe?uje javni interes u oblasti u?eni?kog i studentskog standarda;
– ure?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja u predškolskom, osnovnom i visokom obrazovanju u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– obezbe?uje ostvarivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku pripadnicima nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine na svim nivoima obrazovanja;
– osniva ustanove obrazovanja s ciljem obezbe?ivanja javnog interesa u oblasti obrazovanja, osim u predškolskom i osnovnom obrazovanju;
– ure?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja u oblastima koje su u vezi sa interesom mladih;
– ure?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja u sportu i fizi?koj kulturi u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– osniva organizacije za obavljanje sportskih delatnosti od interesa za AP Vojvodinu;
– ure?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja u oblasti kulture u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– ure?uje i obezbe?uje opšti interes u oblasti kulture nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– ure?uje samostalno obavljanje umetnosti i drugih delatnosti u oblasti kulture u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– osniva arhive, muzeje, biblioteke, pozorišta, zavode i druge ustanove od pokrajinskog zna?aja koje obezbe?uju javni interes u oblasti kulture;
– vrši upravne poslove u pogledu registracije i vo?enja evidencije o zadužbinama, fondovima i fondacijama sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

10.    Nauka, inovacije i tehnološki razvoj

– bliže ure?uje pojedina pitanja u nauci, inovacijama i tehnološkom razvoju u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom;
– osniva ili u?estvuje u osnivanju istraživa?ko-razvojnih centara, inovacionih centara, poslovno-tehnoloških inkubatora, nau?no-tehnoloških parkova i instituta i na druge na?ine, putem odgovaraju?ih fondova, podsti?e inovacione delatnosti i razvoj i popularizaciju nau?nog i tehnološkog stvaralaštva na teritoriji AP Vojvodine;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

11.    Zdravstvena i socijalna zaštita

– ure?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju i unapre?uje zaštitu zdravlja, zdravstvenu i farmaceutsku službu na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– ure?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja i unapre?uje stanje u penzijskom osiguranju, zapošljavanju, bora?koj i invalidskoj zaštiti, socijalnoj zaštiti porodice, dece, omladine i starih;
– osniva ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite koje obezbe?uju javni interes u zdravstvenoj zaštiti u AP Vojvodine;
– osniva ustanove socijalne zaštite koje obezbe?uju javni interes u socijalnoj zaštiti u AP Vojvodini, osim ustanova koje osniva lokalna samouprava;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

12.     Javno informisanje na pokrajinskom nivou

– ure?ije pitanja od pokrajinskog zna?aja u javnom informisanju u skladu sa Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima i zakonom koji odre?uje pitanja od pokrajinskog zna?aja;
– utvr?uje javni interes gra?ana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja i radiodifuzije i bliže ure?uje uslove i na?in obavljanja delatnosti pokrajinskog javnog radiodifuznog servisa;
– obezbe?uje rad javnih glasila od pokrajinskog zna?aja na jezicima nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

13.     Razvoj infrastrukture i kapitalna ulaganja

– putem kapitalnih ulaganja u?estvuje u izgradnji, opremanju i razvoju infrastrukture koja ?ini imovinu lokalne samouprave i AP Vojvodine na teritoriji AP Vojvodine;
– putem kapitalnih ulaganja u?estvuje u izgradnji i opremanju zna?ajnih gra?evinskih objekata koji služe ostvarivanju javnog interesa;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

14. Nadležnosti u drugim oblastima

–    stara se o ostvarivanju ljudskih prava i prava nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, te utvr?uje dodatna prava u skladu sa zakonom;
–    bliže ure?uje službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, u skladu sa zakonom,
–    ostvaruje saradnju s crkvama i verskim zajednicama na teritoriji AP Vojvodine i pomaže njihove delatnosti koje vrše u javnom interesu;
–    stara se o ostvarivanju i unapre?ivanju politike u oblasti ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;
–    stara se o ostvarivanju politike u oblasti rada i zapošljavanja na teritoriji AP Vojvodine;
–    predlaže mrežu sudova na teritoriji AP Vojvodine;
– vrši druge poslove propisane zakonom koji ?ine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

Privremeno ure?ivanje

?lan 30.

AP Vojvodina može da ure?uje pitanja koja nisu obuhva?ena zakonom, kada je to od posebnog interesa za gra?ane AP Vojvodine i kada se ta pitanja mogu uspešnije i svrsishodnije ure?ivati i rešavati unutar AP Vojvodine i na osnovu njenih propisa.

O pitanjima od republi?kog zna?aja o kojima nije donet zakon, Skupština AP Vojvodine može doneti pokrajinsku skupštinsku odluku kojom se ta pitanja privremeno ure?uju za teritoriju AP Vojvodine u skladu sa Ustavom i Statutom.

Pokrajinska skupštinska odluka o privremenom ure?ivanju prestaje da važi danom stupanja na snagu odgovaraju?eg zakona.
Poveravanje nadležnosti

?lan 31.

AP Vojvodina može pokrajinskom skupštinskom odlukom poveriti jedinicama lokalne samouprave i nacionalnim savetima nacionalnih manjina obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti.

Pokrajinski upravni okruzi

?lan 32.

S ciljem vršenja odre?enih poslova pokrajinske uprave, van mesta sedišta pokrajinskih organa uprave, osnivaju se pokrajinski upravni okruzi u skladu sa Statutom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Na teritoriji AP Vojvodine,  pokrajinskom skupštinskom odlukom osnova?e se sedam pokrajinskih upravnih okruga.

Pokrajinski upravni okruzi osnova?e se u slede?im sedištima:
–    na teritoriji Ba?ke – u Subotici i Somboru;
–    na teritoriji Banata – u Kikindi, Vršcu, Pan?evu i Zrenjaninu;
–    na teritoriji Srema – u Sremskoj Mitrovici.

IV. ORGANI AP VOJVODINE

1.    SKUPŠTINA AP VOJVODINE

Položaj

?lan 33.

Skupština AP Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ i nosilac normativne vlasti u AP Vojvodini.

Nadležnost

?lan 34.

Skupština:
–    donosi Statut i odlu?uje o promeni Statuta;
–    donosi pokrajinske skupštinske odluke, odluke, rezolucije, deklaracije, preporuke, zaklju?ke i druga akta;
–    utvr?uje osnove politike na nivou AP Vojvodine;
–    vrši kontrolu nad radom Vlade AP Vojvodine;
–    donosi regionalni prostorni plan, prostorni plan posebne namene i prostorni plan mreže podru?ja i objekata s posebnim funkcijama za podru?ja na teritoriji AP Vojvodine;
–    donosi strategiju razvoja, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, privrede i drugih oblasti iz nadležnosti AP Vojvodine;
–    donosi budžet i završni ra?un;
–    odlu?uje o zaduživanju AP Vojvodine;
–    raspisuje pokrajinski referendum;
–    donosi akt o potvr?ivanju me?unarodnih ugovora koje sklapa Vlada AP Vojvodine;
–    donosi  pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru i prestanku mandata i položaju poslanika i  pokrajinsku skupštinsku odluku o izbornim jedinicama;
–    pokrajinskom skupštinskom odlukom ure?uje prava, dužnosti i položaj izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima, i organizacijama AP Vojvodine;
–    propisuje prekršaje za povrede pokrajinskih propisa;
–    bira i razrešava predsednika i potpredsednike Skupštine, predsednika, potpredsednike i ?lanove Vlade AP Vojvodine, predsednike i ?lanove radnih tela Skupštine, sekretara Skupštine i druge funkcionere organa i organizacija koje ona osniva;
–    bira pokrajinskog ombudsmana i ure?uje njegova ovlaš?enja i na?in njihovog ostvarivanja pokrajinskom skupštinskom odlukom;
–    donosi akt o osnivanju Razvojne banke Vojvodine radi podsticanja privrednog i društvenog razvoja AP Vojvodine;
–    donosi akt o osnivanju, nadležnostima i ure?enju organizacija, agencija i javnih preduze?a i ustanova, osim onih organizacija, preduze?a i ustanova ?ije je osnivanje povereno Vladi AP Vojvodine,  pokrajinskom skupštinskom odlukom;
–    predlaže zakone, druge propise i opšte akte koje donosi Narodna skupština Republike Srbije;
–    daje mišljenje na promene Ustava koje se odnose na položaj, prava i dužnosti AP Vojvodine;
–    predlaže mrežu sudova na teritoriji AP Vojvodine;
–    donosi poslovnik o svom radu;
–    vrši druge poslove odre?ene Ustavom, zakonom i Statutom.

Sastav Skupštine

?lan 35.

Skupština ima 120 poslanika, koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.

Izbor i prestanak mandata poslanika, na?in omogu?avanja srazmerne zastupljenosti nacionalnih zajednica i obrazovanje izbornih jedinica ure?uje Skupština, pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Izbor poslanika i konstituisanje Skupštine

?lan 36.

Izbore za poslanike raspisuje predsednik Skupštine, 90 dana pre isteka mandata Skupštine, tako da se izbori okon?aju u narednih 60 dana.

Prvu sednicu Skupštine zakazuje predsednik Skupštine iz prethodnog saziva, tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja kona?nih rezultata izbora.

Skupština na prvoj sednici potvr?uje poslani?ke mandate.

Skupština  je konstituisana potvr?ivanjem mandata dve tre?ine poslanika.

Na odluku donetu u vezi s potvr?ivanjem mandata, dopuštena je žalba Ustavnom sudu koji po njoj odlu?uje u roku od 72 sata.

Potvr?ivanjem mandata dve tre?ine poslanika prestaje mandat prethodnog saziva Skupštine.

Položaj poslanika

?lan 37.

Mandat poslanika u Skupštini traje ?etiri godine.

Mandat poslanika po?inje da te?e danom potvr?ivanja mandata u Skupštini i traje ?etiri godine odnosno do prestanka mandata poslanika tog saziva Skupštine.

Poslanik je slobodan, pod uslovima odre?enim pokrajinskom skupštinskom odlukom, da neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje politi?koj stranci na ?iji je predlog izabran za poslanika.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom, u skladu sa Ustavom i zakonom, odre?uje se koje funkcije i dužnosti predstavljaju sukob interesa.

Skupština može, u slu?aju proglašenja vanrednog stanja ili ratnog stanja, odlu?iti da se mandat poslanika produži dok takvo stanje traje odnosno dok ne budu stvoreni uslovi za izbor novih poslanika.

Zaštita poslanika

?lan 38.

Poslanik ne može biti pozvan na krivi?nu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednici skupštine i radnih tela.

Predsednik i potpredsednici Skupštine

?lan 39.

Skupština ima predsednika i jednog ili više potpredsednika, koje bira iz reda poslanika.
Mandat predsednika i potpredsednika traje ?etiri godine.

Predsednik Skupštine predstavlja Skupštinu u zemlji i inostranstvu, predsedava i rukovodi sednicama Skupštine, raspisuje izbore za poslanike, potpisuje akte koje je donela Skupština i vrši druge poslove predvi?ene Statutom i poslovnikom Skupštine.

Potpredsednik pomaže predsedniku Skupštine u vršenju njegove funkcije, zamenjuje predsednika u slu?aju njegove spre?enosti i obavlja druge poslove utvr?ene poslovnikom Skupštine.

Na?in i postupak predlaganja i izbor predsednika i potpredsednika i odre?ivanje broja potpredsednika ure?uje se poslovnikom Skupštine.
Predsednik i potpredsednik izabrani su kada za njih glasa ve?ina od ukupnog broja poslanika.

 

Savet nacionalnih zajednica

?lan 40.

U Skupštini se ustanovljava Savet nacionalnih zajednica.

Savet nacionalnih zajednica predstavlja posebno telo Skupštine koje ima 30 ?lanova.

Polovina ?lanova saveta bira se iz reda poslanika koji se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalne zajednice koja ?ini broj?anu ve?inu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine.

Polovina ?lanova saveta bira se iz reda poslanika koji se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine.

Broj ?lanova saveta iz reda poslanika koji se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, utvr?uje se srazmerno ukupnom broju poslanika u sastavu Skupštine, koji se izjašnjavaju kao pripadnici te nacionalne zajednice.

Ukoliko u sastavu Skupštine AP Vojvodine nema pripadnika neke nacionalne zajednice, pri donošenju odluke obavezno se pribavlja mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine, ukoliko on ima sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Pri rešavanju pitanja iz nadležnosti Skupštine, koja su posredno ili neposredno u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih zajednica koje ?ine broj?anu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, a naro?ito u oblasti kulture, obrazovanja, javnog informisanja i službene upotrebe jezika i pisama, obavezno se pribavlja mišljenje Saveta nacionalnih zajednica

Savet nacionalnih zajednica odluke donosi ve?inom od ukupnog broja ?lanova.

Na?in rada i izbora Saveta nacionalnih zajednica ure?uje se pokrajinskom skupštinskom odlukom i poslovnikom Skupštine.

Na?in odlu?ivanja

?lan 41.

Skupština odlu?uje ve?inom glasova na sednici kojoj prisustvuje ve?ina od ukupnog broja poslanika, ukoliko Statutom nije predvi?ena posebna ve?ina.

Skupština odlu?uje dvotre?inskom ve?inom glasova ukupnog broja poslanika:
–    o promeni Statuta;
–    o donošenju pokrajinske skupštinske odluke za sprovo?enje Statuta;
–    o izboru i razrešenju pokrajinskog ombudsmana.

Skupština odlu?uje ve?inom glasova od ukupnog broja poslanika:

–    o donošenju budžeta AP Vojvodine i usvajanju završnog ra?una;
–    o izboru i razrešenju predsednika i potpredsednika Skupštine;
–    o izboru i razrešenju predsednika, potpredsednika i ?lanova Vlade AP Vojvodine;
–    o donošenju pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine;
–    o donošenju poslovnika o svom radu;
–    o raspisivanju referenduma na svojoj teritoriji;
–    o drugim pitanjima predvi?enim ovim statutom.

Zasedanje

?lan 42.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje ?etiri puta godišnje.

Raspuštanje Skupštine

?lan 43.

Predsednik Skupštine, na obrazloženi predlog Vlade AP Vojvodine, može da raspusti Skupštinu.

U slu?aju da ne raspusti Skupštinu na obrazloženi predlog Vlade AP Vojvodine, predsednik Skupštine je dužan da pribavi mišljenje Vlade Republike Srbije o neophodnosti odlaganja raspuštanja Skupštine, u roku od 10 dana od dana podnošenja predloga.

Vlada AP Vojvodine ne može predložiti raspuštanje Skupštine ako je podnet predlog da joj se izglasa nepoverenje ili ako je postavila pitanje svoga poverenja.

Skupština se raspušta ako u roku od 90 dana od dana konstituisanja ne izabere Vladu AP Vojvodine.

Skupština ne može biti raspuštena za vreme ratnog ili vanrednog stanja.

Skupština koja je raspuštena vrši samo teku?e ili neodložne poslove, odre?ene zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

U slu?aju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja, ponovo se uspostavlja njena puna nadležnost koja traje do okon?anja ratnog, odnosno vanrednog stanja.

Pravo predlaganja

?lan 44.

Pravo predlaganja pokrajinskih odluka i opštih akata koje donosi Skupština imaju Vlada AP Vojvodine, poslanici, skupštine jedinica lokalne samouprave ili najmanje 15 000 bira?a.

Predlog za donošenje  pokrajinske skupštinske odluke mogu podneti Vlada AP Vojvodine, najmanje pet poslanika, skupštine jedinica lokalne samouprave ili najmanje 30 000 bira?a.

Pokrajinski ombudsman ima pravo predlaganja pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti svoje nadležnosti.
Referendum

?lan 45.

Skupština može odlu?iti da o pojedinim pitanjima u njenoj nadležnosti odluku donose gra?ani – referendumom.
Skupština je dužna da raspiše pokrajinski referendum ako zahtev za njegovo raspisivanje podnese najmanje 30 000 bira?a.
Odluku donetu na referendumu proglašava Skupština.

Pokrajinska skupštinska odluka i poslovnik Skupštine

?lan 46.

O Skupštini se donosi pokrajinska skupštinska odluka.
Na?in rada Skupštine ure?uje se poslovnikom Skupštine.

2. VLADA AP VOJVODINE

Položaj i odgovornost

?lan 47.

Vlada AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pokrajinska vlada) je organ AP Vojvodine i u okviru nadležnosti AP Vojvodine nosilac izvršne vlasti na njenoj teritoriji.
Pokrajinska vlada je odgovorna Skupštini za svoj rad.

Nadležnost

?lan 48.

Pokrajinska vlada:

–    utvr?uje i vodi politiku u okviru prava i dužnosti AP Vojvodine u oblastima njene izvorne nadležnosti, u okviru osnova koje utvr?uje Skupština;
–    izvršava zakone ako je za to ovlaš?ena;
–    izvršava pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta Skupštine;
–    ukoliko je ovlaš?ena zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom, donosi pokrajinske uredbe, odluke i druga opšta akta radi izvršavanja zakona i pokrajinskih skupštinskih odluka;
–    zastupa AP Vojvodinu kao pravno lice, osniva i vrši prava i obaveze koje AP Vojvodina ima kao osniva? javnih preduze?a i ustanova i drugih organizacija ako je za to ovlaš?ena pokrajinskom skupštinskom odlukom;
–    obrazuje stru?ne i druge službe za obavljanje poslova u svom delokrugu, u skladu sa Statutom, zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom;
–    predlaže programe razvoja, budžet i završni ra?un AP Vojvodine i preduzima mere za njihovo sprovo?enje;
–    predlaže Skupštini pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta;
–    postavlja i razrešava funkcionere organizacija ?iji je osniva? AP Vojvodina, osim onih koje bira Skupština;
–    usmerava i uskla?uje rad pokrajinskih organa uprave i organizacija ?iji je osniva? AP Vojvodina, te vrši nadzor nad njihovim radom;
–    nadzire rad privrednih društava i ustanova koje vrše javna ovlaš?enja ili druge poslove od pokrajinskog zna?aja;
–    upravlja i raspolaže imovinom AP Vojvodine, u skladu sa zakonom;
–    daje mišljenje Skupštini na predlog pokrajinskih skupštinskih odluka ili opšteg akta koji je Skupštini podneo drugi predlaga?;
–    donosi akte i preduzima radnje i mere iz nadležnosti Skupštine u slu?aju elementarnih nepogoda i drugim vanrednim okolnostima, ako Skupština ne može blagovremeno da se sastane;
–    zaklju?uje me?unarodne ugovore iz oblasti koje su u nadležnosti AP Vojvodine;
–    donosi poslovnik o svom radu;
–    vrši druge poslove utvr?ene zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Sastav Pokrajinske vlade

?lan 49.

Pokrajinsku vladu ?ine predsednik, jedan ili više potpredsednika i ?lanovi vlade.

Predsednik Pokrajinske vlade vodi, uskla?uje i usmerava rad Pokrajinske vlade i predstavlja Pokrajinsku vladu, potpisuje akta koje ona donosi, stara se o primeni njenog poslovnika i vrši druge poslove utvr?ene Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i poslovnikom Pokrajinske vlade.

?lanovi pokrajinske vlade, za svoj rad i za stanje u oblasti iz delokruga za koji su zaduženi, odgovorni su predsedniku Pokrajinske vlade, Pokrajinskoj vladi i Skupštini.

Nespojivost funkcija

?lan 50.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom, u skladu sa Ustavom i zakonom, odre?uje se koje su funkcije, poslovi ili privatni interesi u sukobu s položajem predsednika, potpredsednika i ?lana pokrajinske vlade.

Izbor Pokrajinske vlade

?lan 51.

Kandidata za predsednika Pokrajinske vlade Skupštini predlaže predsednik Skupštine, pošto sasluša mišljenje predstavnika poslani?kih grupa.

Kandidat za predsednika Pokrajinske vlade Skupštini iznosi program Pokrajinske vlade i predlaže njen sastav.

Skupština bira i razrešava predsednika, potpredsednika i ?lanove Pokrajinske vlade, ve?inom glasova od ukupnog broja poslanika.

Po?etak i prestanak mandata Pokrajinske vlade i njenih ?lanova

?lan 52.

Mandat Pokrajinske vlade traje do isteka mandata Skupštine koja ju je izabrala.

Mandat Pokrajinske vlade po?inje da te?e danom polaganja zakletve pred Skupštinom.

Mandat Pokrajinske vlade prestaje pre isteka vremena na koje je izabrana: izglasavanjem nepoverenja, raspuštanjem Skupštine ili ostavkom predsednika Pokrajinske vlade.
Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat može da vrši samo poslove odre?ene  pokrajinskom skupštinskom odlukom, do izbora nove Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat ne može da predloži raspuštanje Skupštine.

?lanu Pokrajinske vlade mandat prestaje pre isteka vremena na koje je izabran: konstatovanjem ostavke, ostavkom predsednika Pokrajinske vlade, izglasavanjem nepoverenja u Skupštini i ako ga Skupština razreši na predlog predsednika Pokrajinske vlade.

Interpelacija

?lan 53.

Interpelaciju u vezi s radom Pokrajinske vlade ili pojedinog njenog ?lana može podneti najmanje 30 poslanika.

Odgovor na podnetu interpelaciju Pokrajinska vlada dužna je da podnese u roku od 30 dana.
O odgovoru koji su podneli Pokrajinska vlada ili njen ?lan, raspravlja i glasa Skupština.
Izglasavanjem prihvatanja odgovora, Skupština nastavlja da radi po usvojenom dnevnom redu.

Ako Skupština glasanjem ne prihvati odgovor Pokrajinske vlade ili njenog ?lana, pristupi?e se glasanju o nepoverenju Pokrajinskoj vladi ili njenom ?lanu, ukoliko prethodno, po neprihvatanju odgovora na interpelaciju, predsednik Pokrajinske vlade, odnosno njen ?lan ne podnese ostavku.

O pitanju koje je bilo predmet interpelacije ne može se ponovo raspravljati pre isteka roka od 90 dana.

Glasanje o nepoverenju Pokrajinskoj vladi ili njenom ?lanu

?lan 54.

Glasanje o nepoverenju Pokrajinskoj vladi ili pojedinom njenom ?lanu može zatražiti najmanje 30 poslanika.

Predlog za glasanje o nepoverenju Pokrajinskoj vladi ili pojedinom njenom ?lanu Skupština razmatra na prvoj narednoj sednici, a najranije pet dana po podnošenju predloga.
Nakon okon?anja rasprave, pristupa se glasanju o predlogu.

Skupština je prihvatila predlog za izglasavanje nepoverenja Pokrajinskoj vladi ili njenom ?lanu ako je za njega glasalo više od polovine od ukupnog broja poslanika.

Ako Skupština izglasa nepoverenje Pokrajinskoj vladi, predsednik Skupštine dužan je da pokrene postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Ako Skupština ne izabere novu Pokrajinsku vladu u roku od 30 dana od izglasavanja nepoverenja, predsednik Skupštine dužan je da raspusti Skupštinu i raspiše izbore.

Ako Skupština izglasa nepoverenje ?lanu Pokrajinske vlade, predsednik Pokrajinske vlade dužan je da pokrene postupak za izbor novog ?lana Pokrajinske vlade, u skladu sa Statutom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Ako Pokrajinskoj vladi ili ?lanu Pokrajinske vlade ne bude izglasano nepoverenje, potpisnici predloga ne mogu podneti novi predlog za glasanje o nepoverenju pre isteka roka od 180 dana.


Glasanje o poverenju Pokrajinskoj vladi


?lan 55.

Pokrajinska vlada može zatražiti glasanje o svom poverenju.

Predlog za glasanje o poverenju Pokrajinskoj vladi, na zahtev Pokrajinske vlade, može se razmatrati i na sednici Skupštine koja je u toku, a ako Pokrajinska vlada nije podnela takav zahtev, predlog se razmatra na prvoj narednoj sednici, najranije pet dana od njegovog podnošenja.

Nakon okon?anja rasprave pristupa se glasanju o predlogu.

Skupština je prihvatila predlog za izglasavanje poverenja Pokrajinskoj vladi ako je za njega glasalo više od polovine od svih poslanika.

Ako Skupština ne izglasa poverenje Pokrajinskoj vladi, Pokrajinskoj vladi prestaje mandat, a predsednik Skupštine dužan je da pokrene postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Ako Skupština ne izabere novu Pokrajinsku vladu u roku od 30 dana od dana neizglasavanja poverenja, predsednik Skupštine dužan je da raspusti Skupštinu i raspiše izbore.

Ostavka Pokrajinske vlade

?lan 56.

Predsednik Pokrajinske vlade može podneti ostavku Skupštini.

Predsednik Pokrajinske vlade ostavku podnosi predsedniku Skupštine i istovremeno o njoj obaveštava javnost.

Skupština na prvoj narednoj sednici konstatuje ostavku, bez rasprave.

Pokrajinskoj vladi prestaje mandat danom konstatacije ostavke predsednika Pokrajinske vlade.

Kada Skupština konstatuje ostavku predsednika Pokrajinske vlade, pokre?e se postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Kada Skupština konstatuje ostavku predsednika Pokrajinske vlade, predsednik Skupštine dužan je da pokrene postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Ako Skupština ne izabere novu Pokrajinsku vladu u roku od 30 dana od dana konstatacije ostavke predsednika Pokrajinske vlade, predsednik Skupštine dužan je da raspusti Skupštinu i raspiše izbore.

Ostavka i razrešenje ?lana Pokrajinske vlade

?lan 57.

?lan Pokrajinske vlade može podneti ostavku predsedniku Pokrajinske vlade.

Predsednik Pokrajinske vlade dostavlja podnetu ostavku predsedniku Skupštine koja je konstatuje na prvoj narednoj sednici.

Predsednik Pokrajinske vlade može da predloži Skupštini razrešenje pojedinog ?lana Pokrajinske vlade.

Skupština na prvoj narednoj sednici razmatra i glasa o predlogu za razrešenje ?lana Pokrajinske vlade.

Odluka o razrešenju ?lana Pokrajinske vlade doneta je ako je za nju glasala ve?ina od ukupnog broja poslanika.

?lanu Pokrajinske vlade koji je podneo ostavku mandat prestaje danom konstatacije ostavke, a ?lanu Pokrajinske vlade koji je razrešen, danom donošenja odluke o razrešenju.

Položaj i ovlaš?enja ?lana Pokrajinske vlade koji je podneo ostavku ili je podnet predlog za njegovo razrešenje, do prestanka mandata ure?uje se  pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Predsednik Pokrajinske vlade, po prestanku mandata ?lana Pokrajinske vlade zbog podnete ostavke ili razrešenja, dužan je da u skladu s posebnom pokrajinskom skupštinskom odlukom pokrene postupak za izbor novog ?lana Pokrajinske vlade.

Zaštita predsednika i ?lana Pokrajinske vlade

?lan 58.

Predsednik i ?lan Pokrajinske vlade ne odgovaraju za mišljenje izneto na sednici Pokrajinske vlade, Skupštine ili za glasanje na sednici Pokrajinske vlade.

Pokrajinska skupštinska odluka i poslovnik o Pokrajinskoj vladi

?lan 59.

O Pokrajinskoj vladi donosi se pokrajinska skupštinska odluka.
Na?in rada Pokrajinske vlade ure?uje se poslovnikom Pokrajinske vlade.

3. POKRAJINSKA UPRAVA
Položaj pokrajinske uprave

?lan 60.

Pokrajinska uprava je samostalna; poslove iz svoje nadležnosti obavlja u skladu sa zakonom, Statutom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom, a za svoj rad odgovorna je Pokrajinskoj vladi.

Poslove pokrajinske uprave obavljaju pokrajinski organi uprave i druge pokrajinske organizacije odre?ene  pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Poslovi pokrajinske uprave i broj pokrajinskih organa uprave odre?uje se  pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Unutrašnje ure?enje pokrajinskih organa uprave i drugih pokrajinskih organizacija propisuje Pokrajinska vlada.

Pojedina?ni akti i radnje pokrajinskih organa uprave i organizacija kojima su poverena ovlaš?enja, moraju biti zasnovani na zakonu i pokrajinskoj skupštinskoj odluci.

U sklopu nadzora nad radom pokrajinskih organa uprave, na na?in utvr?en  pokrajinskom skupštinskom odlukom, Pokrajinska vlada može poništiti ili ukinuti svaki opšti i pojedina?ni akt pokrajinskih organa uprave koji nije u skladu sa Statutom, zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Zakonitost kona?nih pojedina?nih akata kojima se odlu?uje o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, podleže preispitivanju pred sudom u upravnom sporu, ako u odre?enom slu?aju zakonom nije predvi?ena druga?ija sudska zaštita.

4. POKRAJINSKI OMBUDSMAN

?lan 61.

Pokrajinski ombudsman je nezavisan i samostalan organ autonomne pokrajine, koji štiti ljudska prava i slobode svakog lica, zajem?ena Ustavom, potvr?enim me?unarodnim ugovorima o ljudskim pravima, opšteprihva?enim pravilima me?unarodnog prava, zakonom i propisima AP Vojvodine.

Pokrajinski ombudsman posebno štiti ljudska prava i slobode od povreda u?injenih nezakonitim, necelishodnim i neefikasnim postupanjem organa pokrajinske, gradske i opštinske uprave, organizacija i javnih preduze?a i ustanova koje vrše upravna i javna ovlaš?enja, a ?iji je osniva? pokrajina, odnosno grad ili opština na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinskog ombudsmana bira i razrešava Skupština dvotre?inskom ve?inom glasova od ukupnog broja poslanika.

Pokrajinski ombudsman ima zamenike, ?iji se broj, uslovi za izbor, na?in izbora i nadležnosti ure?uju pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskom ombudsmanu.

Pokrajinski ombudsman i njegovi zamenici za svoj rad odgovorni su Skupštini.

Pokrajinski ombudsman i njegovi zamenici uživaju zaštitu kao poslanici u Skupštini.

O pokrajinskom ombudsmanu donosi se  pokrajinska skupštinska odluka.

V. FINANSIRANjE AP VOJVODINE

Budžet autonomne pokrajine

?lan 62.

AP Vojvodina ima budžet u kome se prikazuju svi rashodi i prihodi kojima se finansiraju nadležnosti AP Vojvodine.

Budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije.

Tri sedmine budžeta AP Vojvodine koristi?e se za finansiranje kapitalnih rashoda.

Prihodi autonomne pokrajine

?lan 63.

AP Vojvodina ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti i koje samostalno utvr?uje i napla?uje u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

AP Vojvodina svoje prihode sti?e:
–    naplatom poreza, taksa i drugih naknada;
–    prihodima od imovine ?iji je titular;
–    u?eš?em u prihodima javnih preduze?a i ustanova;
–    javnim zajmovima;
–    komercijalnim zajmovima i kreditima;
–    transferom budžetskih sredstava;
–    primanjem donacija i drugih davanja bez naknade;
–    iz drugih izvora u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Vrsta i visina izvornih prihoda bliže se utvr?uje zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom u skladu sa zakonom.

Nadležnosti AP Vojvodine finansiraju se iz sredstava obezbe?enih, pre svega, iz poreza na dobit preduze?a i poreza na dohodak gra?ana, napla?enih na teritoriji AP Vojvodine, kao i drugih prihoda utvr?enih zakonom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom u skladu sa zakonom.

Prihodom AP Vojvodine smatra se i dopunski transfer iz budžeta Republike Srbije.

VI. USAGLAŠENOST POKRAJINSKIH PRAVNIH AKATA, OBJAVLjIVANjE I STUPANjE NA SNAGU

Usaglašenost pravnih akata

?lan 64.

Statut je najviši pravni akt AP Vojvodine.

Statut, pokrajinske skupštinske odluke i drugi opšti akti moraju biti saglasni sa Ustavom i zakonom.

Pokrajinske skupštinske odluke i opšti akti Skupštine moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pokrajinske uredbe, odluke i drugi opšti akti Pokrajinske vlade moraju biti saglasni sa Statutom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom i drugim opštim aktima Skupštine.

Akti pokrajinskih organa uprave i organizacija moraju biti saglasni sa Statutom, pokrajinskim skupštinskim odlukama i drugim opštim aktima Skupštine i Pokrajinske vlade.

Akti organa jedinice lokalne samouprave moraju biti saglasni sa Statutom i  pokrajinskim skupštinskim odlukama.

Objavljivanje

?lan 65.

Statut, pokrajinske skupštinske odluke i opšti akti Skupštine, kao i pokrajinske uredbe i odluke Pokrajinske vlade, objavljuju se u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

Akti Pokrajinske vlade, izuzev akata iz stava 1. ovog ?lana, akti pokrajinskih organa uprave i organizacija objavljuju se kada je to tim aktima predvi?eno.

Akti iz st. 1. i 2. ovog ?lana objavljuju se na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi u radu organa AP Vojvodine. U slu?aju neusaglašenosti, merodavan je tekst objavljen na srpskom jeziku.

Stupanje na snagu

?lan 66.

Pokrajinska skupštinska odluka i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Akti iz stava 1. ovog ?lana mogu da stupe na snagu i danom objavljivanja ako za to postoje naro?ito opravdani razlozi, utvr?eni prilikom njihovog donošenja.

VII. PROMENA STATUTA

Predlog za promenu Statuta

?lan 67.

Predlog za promenu Statuta mogu podneti: najmanje jedna tre?ina od ukupnog broja poslanika, Pokrajinska vlada i radno telo Skupštine nadležno za pitanja ustavno-pravnog položaja AP Vojvodine i najmanje 40 000 bira?a.

O predlogu za promenu Statuta odlu?uje Skupština dvotre?inskom ve?inom glasova od ukupnog broja poslanika.

Utvr?ivanje pokrajinske skupštinske odluke o promeni Statuta

?lan 68.

Ako Skupština usvoji predlog za promenu Statuta, pristupa se izradi, odnosno razmatranju  pokrajinske skupštinske odluke o promeni Statuta.

Skupština utvr?uje predlog  pokrajinske skupštinske odluke o promeni Statuta dvotre?inskom ve?inom glasova od ukupnog broja poslanika i dostavlja ga Narodnoj skupštini Republike Srbije, radi davanja saglasnosti.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

?lan 69.

Za sprovo?enje Statuta done?e se  pokrajinska skupštinska odluka.

Pokrajinsku skupštinsku odluku o sprovo?enju Statuta donosi Skupština dvotre?inskom ve?inom glasova od ukupnog broja poslanika.
Stupanje na snagu

?lan 70.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja odluke o proglašenju u Skupštini.

U NOVOM SADU, OKTOBAR 2008. GODINE

Podelite ovu stranicu!