Statut APV nije seme razdora, već seme razvoja

21 Sep 2008

Ivana

Ivana Duli?-Markovi?, predsednica PO G17 plus

Predsednica vojvo?anskog ogranka G17 plus i potpredsednica ove stranke Ivana Duli?-Markovi? odbacila je tezu bivšeg premijera Vojislava Koštunice da je novi pokrajinski statut „seme razdora”, ocenjuju?i da je najviši pravni akt APV, naprotiv, seme razvoja Srbije.

– Novi statut je objedinio one koji su dobronamerni prema Vojvodini i koji su voljni da naprave dovoljan manevarski prostor za sopstvenu ulogu u razvoju Srbije. Uostalom, sve više gra?ana i iz drugih regiona po?inje da brine o svojoj ku?i, da ?isti i ure?uje svoje dvorište. Nije sporno da žitelji Srbije žele u Evropsku uniju, ali, s druge strane, oni žele i da jasno vide kako ?emo mi do?i do te EU. A jedna od osnovnih evropskih vrednosti upravo je decentralizacija – kaže Ivana Duli?-Markovi?.

l Zna?i li to da ?e novi statut APV poslužiti i kao zamajac da kona?no po?ne proces regionalizacije Srbije?
– Uverena sam u to. Na osnovu svih kontakata koje sam imala u poslednje vreme zaista sti?em utisak da se najzad ukazuje šansa za otvaranje dijaloga o potrebi regionalizacije Srbije. I meni je ?ak iskreno žao što je i prilikom izrade novog statuta nekako propuštena prilika za naše aktivno u?eš?e u procesu definisanja unutrašnje organizacije i Vojvodine i Srbije. Jer, mi smo sada imali izuzetnu priliku da, umesto što pravimo paralelnu strukturu – a ja tako vidim pokrajinske okruge – uskladimo unutrašnju organizaciju APV sa evropskim (NUTS) standardima, kao i istorijskom podelom na Srem, Ba?ku i Banat. No, možda ?e to biti nadokna?eno tokom javne rasprave o novom statutu.

l Da li ?e novi statut zaista omogu?iti pokrajinskoj administraciji da ubrza tempo razvoja Vojvodine?
– Nadležnosti jesu važne, ali je još važnija naša sposobnost da one ne ostanu pusto slovo na papiru. Nesporno je da statut pruža veliki prostor, ali je pitanje da li ?emo znati da ga iskoristimo. U tom kontekstu G17 plus je i predložio neke dopune radne verzije teksta, od kojih je polovina prihva?ena i uvrštena u Nacrt. Mi smo, naime, insistirali na tome da se u statut ugrade institucije koje ?e podi?i kapacitete Vojvodine za sprovo?enje evropskih programa i projekata. Deo toga je ugra?en u ?lan 29 koji definiše nadležnosti APV u oblasti regionalnog razvoja, ali nije postignuta saglasnost o potrebi definisanja Agencija za razvoj Vojvodine. No, smislenost te ideje, od koje nismo odustali, pokuša?emo da kroz javnu raspravu objasnimo i gra?anima i koalicionim partnerima.

l Iako se u na?elu složila sa predloženim tekstom, Liga socijaldemokrata Vojvodine i dalje insistira na promeni Ustava?
– Politi?ka energija je ograni?en resurs i svaka partija ima pravo da troši taj reurs kako misli da je najcelishodnije. Promena Ustava ?e se sigurno dogoditi u budu?nosti, jer se pokazalo da ima prostora za velike promene, što smo, uostalom, znali i kada je on donošen. Nažalost, trenutno o tim promenama ne postoji dovoljan politi?ki konsenzus, i zato je, po meni, uzaludno trošiti energiju u tom pravcu. Bolje je usmeriti snagu ka aktivnom u?eš?u u onome što može da se promeni i ?emu može da se doprinese.

l S druge strane, DSS optužuje vladaju?u vojvo?ansku koaliciju da je statut pisala u potaji?
– Opozicija u nedostatku argumenata napada ono što misli da najbolje može politi?ki da proda. Stoga nema smisla ni da komentarišem sve te napade iz DSS-a. Jedino što moram da primetim to je da ?e, za razliku od Ustava, gde je izostala javna rasprava, i stru?na javnost i gra?ani ipak imati priliku da se izjasne o tekstu novog statuta Vojvodine. Dakle, javna rasprava je u toku i svi koji misle da imaju nešto da kažu treba sada da se uklju?e a ne da posle kukaju.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!