Stara lica u novoj pokrajinskoj skupštini

31 Mar 2008

Za

Ko ?e nositi vojvo?ansku zastavu?Za u?eš?e u predstoje?im pokrajinskim izborima, koji ?e se održati 11. maja, prihva?eno je pet izbornih lista, a, sude?i po imenima koja se na njima nalaze, stranke i koalicije i ovoga puta su se odlu?ile za proveren kadar. Tako ?e se na listama na?i veliki broj onih koji su poslanici u aktuelnom sazivu ili su još uvek ?lanovi Izvršnog ve?a Vojvodine (IVV), ali i onih koji su to bili u nekim ranijim sazivima. Pošto se na izborima za pokrajinski parlament koristi mešoviti izborni sistem, liste sadrže 60 imena, dok ?e ostalih 60 poslanika biti izabrano putem ve?inskog, dvokružnog izbornog sistema. Prvi na listi broj 1 Za evropsku Vojvodinu, Demokratska stranka/G17 plus – Boris Tadi? jeste predsednik IVV Bojan Pajti?, zatim sledi pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrovi? i pokrajinski sekretar za privredu Siniša Lazi?. Na toj listi su i predsednica Pokrajinskog odbora (PO) G17 plus i potpredsednica te stranke Ivana Duli?-Markovi?, potpredsednik PO G17 plus Aleksandar Radonji?, kao i Jadranka Beljan-Balaban, koja je još uvek poslanica u aktuelnom sazivu Skupštine Vojvodine. Na listi se našao i predsednik Politi?kog saveta vojvo?anskog odbora SPO-a Milan ?uki?. Tu su i Jelena Jefti?, dr Svetlana Luki?-Petrovi? i Goran Vasi?. Na listi broj 2 Zajedno za Vojvodinu – Nenad ?anak, pored ?anka, koji ?e gotovo sigurno oti?i u republi?ki parlament, nalaze se aktuelni poslanici Maja Sedlarevi?, Bojan Kostreš, Nada Bregun, Dejan ?apo i Tibor Vaš. Tako?e, tu su i ?or?e Suboti? i Miroslav Ili?, predsednici Vojvo?anskog kluba i Socijaldemokratske partije Vojvodine. Prvi na listi broj 3 Liberalno-demokratska partija – ?edomir Jovanovi? jeste predsednik opštine Novi Be?ej Milivoj Vrebalov, a tu je i novinar “Kikindskih novina” Željko Bodroži?. Na listi su potpredsednica LDP-a Jelena Prvanov, zatim bivši predsednik IVV ?or?e ?uki?, kao i sadašnja pomo?nica pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu Katica Bengin. Najupadljivija razlika u pore?enju s još uvek aktuelnim sazivom parlamenta kad je u pitanju lista Srpska radikalna stranka – Tomislav Nikoli? jeste nedostatak Maje Gojkovi?. Razlika u odnosu na prošli saziv jeste i to što su na listi Milorad Mir?i?, Lazar Marjanski i Goran Tajdi?, koji su prošli put u?estvovali u ve?inskim izborima. Na listi nije Igor Mirovi?, ali jesu Ljiljana ?ur?evac i Saša Santovac, sadašnji poslanici. Socijalisti?ka partija Srbije (SPS)/Partija ujedinjenih penzionera (PUPS) tako?e je predložila neke od onih koji se i sada nalaze u parlamentu, pa su tu ŽeljkoVu?eti?, dr Branislava Beli?, Dušan Kuzman, ali i Dušan Bajatovi?, koji je pokrajinski mandat vratio prošle godine, kad je postao republi?ki poslanik. Za pokrajinske izbore o?ekuju se još najmanje dve liste: DSS/NS i Ma?arska koalicija.

(Gra?anski list)

Podelite ovu stranicu!