SRETO MALINOVIĆ: Helikopter nije trebalo da poleti

02 Jul 2016

"Posada helikoptera koji se marta 2015. godine srušio na surčinskom aerodromu, kada je stradalo sedmoro ljudi, nije bila osposobljena za letanje u datim uslovima"

Posada helikoptera koji se marta 2015. godine srušio na sur?inskom aerodromu, kada je stradalo sedmoro ljudi, nije bila osposobljena za letanje u datim uslovima – rekao je u Intervjuu nedelje RSE nekadašnji zamenik komandanta vazduhoplovstva Srbije, Sreto Malinovi?, nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je vodilo predistražni postupak o padu helikoptera, odlu?ilo da nema osnova za pokretanje krivi?nog postupka protiv onih koji su u?estvovali u pripremanju i izvršenju zadatka.

“Ne mogu, a da ne pomislim, da je Tužilaštvo, mimo postoje?ih ?injenica, našlo neke ?injenice po kojima nije postojao niti umišljaj, niti nehat ili da su postojali elementi krivi?ne odgovornosti”, nastavlja Malinovi?.

RSE: Sumnjate da je odluka Tužilaštva posledica politi?kog pritiska?

Malinovi?: Rekao sam da je postojala presija da se izvrši taj zadatak, pre svega od ljudi koji su politi?ari, koji obavljaju visoke državne funkcije, iz samo njima znanih razloga. O?igledno je da je sama posada, u situaciji u kojoj se nalazila, bila u nekoj vrsti presije. To su bili ljudi koji su mesecima unazad proglašavani herojima za spašavanje iz zavejanih podru?ja, iz poplava … Tokom mnogo godina oni su izvršili veliki broj zadataka upravo na pomo?i civilnom stanovništvu, a da ne govorimo o zadacima koji su u ratnim uslovima izvršavani koji su bili složeni i opasni.

RSE: Treba pomenuti da govorimo o situacijama na kojima su se ljudi iz politi?ke vlasti itekako reklamirali.

Malinovi?: Nema vlasti koja se ne reklamira na kapacitetima koji su im pri ruci. Ministarstvo odbrane, a posebno Avijacija, su uvek bili interesantni svim politi?arima za podizanje vlastitog rejtinga. Pogledajte koliko bivših ministara obrane se kandidovalo i do nivoa predsednika države.

RSE: I baš u tom domenu i u tom sektoru se dogodila ovakva tragedija. To pokazuje zbog ?ega je ljudima iz vlasti, moralo biti bitno na koji na?in ?e iza?i iz te tragi?ne pri?e sa jakim politi?kim odjekom.

Malinovi?: Ovde je nešto od po?etka vrlo jasno. Pogledajte ko je sve u?estvovao u tome, kako je iniciran zadatak! Ministar zdravlja traži od eskadrile Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da izvrši zadatak, na šta su momci, vrlo jasno i profesionalno, odgovorili da ne postoje uslovi za izvršenje zadatka. Onda se on obratio kolegi ministru obrane za izvršenje tog zadatka, a ovaj je to prihvatio.

RSE: Da li vas je iznenadilo što se premijer Aleksandar Vu?i?, u tom trenutku toliko založio za dvojicu ministara? Govorimo o bivšem ministru odbrane Bratislavu Gaši?u i aktualnom ministru zdravlja u tehni?koj Vladi Zlatiboru Lon?aru.

Malinovi?: Sa aspekta menadžera u ?ijem su timu ministri, mogu da razumem zašto se on založio na takav na?in za njih. To su mu najbliži saradnici, rekao bih i partijski. Ipak, ne mogu da razumem kako nisu u stanju da odvoje državnu funkciju od partijskih odnosa!? Govorim o bilo kojem državniku na visokom položaju. Ovde je simptomati?no i ponašanje predsednika Republike, koji je ujedno i nominalni vrhovni komandant Vojske. Dužan je bio da zaštiti jedincu i pokrene postupke za utvr?ivanje odgovornosti, onih, koji su upravo grubo kršili na?ela komandovanja Vojskom. Zloupotrebili su predsedni?ka ovlaš?enja.

Ovde ima elemenata da se pokrene nešto što se zove impi?ment, kao posledica nepreduzimanja mera od strane glavno-komanduju?eg snagama, mera u cilju zaštite svoje jedinice. Nije funkcija vrhovnog komandant samo u tome da se mresti po koktelima, dodeljuje priznanja i ordenje. To nosi veliku odgovornost, i za ?injenje, i za živote, ali i za ne?injenje.

RSE: Da li Vas iritira takav odnos najviših ljudi u vlasti?

Malinovi?: Mene više iritira odnos ljudi koji nose uniformu prema ljudima iz vlasti, prema centrima mo?i.

RSE: Kako bi ste opisali taj odnos?

Malinovi?: Ljudi iz politike daju na zna?aju uglavnom nekim stvarima koje ne prili?e ni uniformi, ni li?nostima. Istovremeno, neki od onih koji nose uniforme poltronstvom daju uloge ljudima koji su nosioci odre?enih funkcija, uloge kakve oni nemaju, mimo zakona.

RSE: Da li je to odnos sluganstva?

Malinovi?: Postoji u Vojsci jedna stvar koju nazivam teorijom kaplarskog zazora, koja kaže da prema pretpostavljenim treba biti blag, a prema pot?injenima strog i nepravedan. To je, pored koruptivnih metoda, jedan od najboljih na?ina za urušavanje vlastite Vojske, dakle izborom na visoke dužnosti ljudi sa takvim profilima.

RSE: Da li smo takav odnos videli i u slu?aju “helikopter”?

Malinovi?: Videli ste kako je u jednom trenutku na?elnik Generalštaba želeo da kaže da nije smeo biti presko?en u hijerarhiji, što je defakto ta?no. On je jedini koji je imao pravo da na ne?iji zahtev naredi tako nešto.

RSE: S obzirom da je jasno da je on presko?en u lancu komande, zašto nije podneo ostavku, nije se povukao sa tog mesta?

Malinovi?: Vojnik ne može da podnese ostavku. Može da traži da bude razrešen.

RSE: Zašto to nije uradio?

Malinovi?: On nema 58 godina da bi, po sili zakona, mogao biti penzionisan.

RSE: Pretpostavljam da razumete apsurdnu situaciju na koju pokušavam da ukažem? Na?elnik Generlaštaba Ljubiša Dikovi? javno kaže da je bio izuzet iz sistema komandovanja za ono što je u njegovoj nadležnosti, a da ništa tim povodom ne uradi.

Malinovi?: Odmah nakon nekoliko konferencija za štampu, on je dodao jedno “ali, situacija je bila urgentna”. Ja kažem, ne toliko urgentna da se presko?i onaj jedini koji ima pravo nare?ivanja za angažovanje ovih snaga.

RSE: Možda je na?elnik Generalštaba slušao šta je tih dana i u mesecima koji su usledili govorio premijer Aleksandar Vu?i?. Jako je bitno da podsetimo na te njegove izjave:

“Ovih šestoro ljudi izgubili su svoje živote u pokušaju da spasu jedan, vredan, najvredniji i najvažniji život. To su imena koja su nestala, na koja su svi zaboravili tokom ove višenedeljne jurnjave za uzrocima, krivcima, protagonistima, naredbodavcima, u kojoj su, osim za to zvani?no zaduženih istražnih organa, u?estvovali bukvalno svi u Srbiji, svaki novinar, svaki nazovi analiti?ar, svaki politi?ar. I zaboravili smo, zaboravili ste i opet zaboravili smo te ljude, dok smo jurili krivce. Jurili smo ih na isti na?in na koji drugi narodi jure za blagom. Li?no, tu potrebu i tu vrstu zadovoljstva, što ?e neko na kraju biti za nešto kriv, ne mogu da razumem.”

RSE: Osim ove izjave premijera Vu?i?a navodim još jednu:

“Što se kršenja procedure ti?e, mogao je da ih prekrši general Bandi?, niko više, da bi se valjda nešto napakostilo Gaši?u i Lon?aru, a nije Gaši?u i Lon?aru, ali hajde da nešto tek izmislimo protiv Vu?i?a.”

RSE: Kako shvatate potrebu da se sve prebaci na nivo udara na premijera a ne na bilo kog potencijalno odgovornog u lancu komande, što u Ministarstvu obrane, što u samoj Vojsci Srbije?

Malinovi?: To je tipi?na politi?ka komunikacija, refleks politi?ara u odnosima prema javnosti. Ni jednog trenutka, ni sebe, ni neke ljude, koji su zajedno sa mnom bili gosti po medijima ili razli?itim emisijama ili davali intervjue o ovom pitanju, ne vidim kao nekoga ko bilo kakvu harangu radi ili nešto što je potrebno njemu radi li?ne promocije. Imam svoje ime i prezime i o meni moja karijera govori najbolje. Nema potrebe da me bilo ko kvalifikuje na ovaj na?in. To je ujedno i na?in za skretanje pažnje sa ?injenica, što je ina?e politi?ka veština.

RSE: Možda ste ?uli vojnog analiti?ara Aleksandra Radi?a koji je dosta govorio o slu?aju “helikopter”, izme?u ostalog i kada je objavljena odluka Tužilaštva. On je tajming u kom je odluka Tužilaštva objavljena doveo u vezu i sa ?injenicom da smo pre dva dana, na svim medijima, gledali snimke dva vojna helikoptera, koje je Srbija kupila od Rusije. Da li mislite da i taj trenutak korespondira sa odlukom da se baš sada, petnaest meseci posle tragedije, objavi nalaz Tužilaštva?

Malinovi?: Nabavka takvih sredstava, posebno ovih što su interesantni u sistemu odbrane i MUP-a, je odli?an prostor za marketinško predstavljanje, za koriš?enje takvih doga?aja u marketinške svrhe. To nije strano i ne treba u tome videti ništa posebno ili zakulisno. Objava nalaza Tužilaštva o predistražnim radnjama i nabavka helikoptera, baš u ovom momentu, ne mislim da bi otupila oštricu onih koje i dalje ova teška tragedija boli. ?injenica je da se dobar deo vazduhoplovne javnosti u?utao. A to ve? traje mesecima kroz razvodnjavanje cele pri?e.

?injenica je da su intelektualne elite ove zemlje u stanju hibernacije. I ?injenica je da je potpuno razumljivo što je to tako jer bilo ko da progovori nešto, što se ne dopada nekome ko poluge mo?i drži u svojim rukama, biva etiketiran na razli?ite na?ine. Mislim da to nije put da postanemo evropsko društvo ili civilizovano društvo. Vreme je da po?nemo da poštujemo i zakone i život. Ako ve? niko nije iznad zakona, još manje je iznad života.

RSE: To bi možda zna?ilo da je emocija ose?anja straha preovladalo i me?u onima koji su u ime Tužilaštva istraživali slu?aj? U prvom komentaru ste ocenili da su takvom odlukom dokazali da su “nezavisni od onih od kojih bi trebali da budu nezavisni”.

Malinovi?: Mogli ste da dovedete u emisiju nekoga ko ima pravno obrazovanje. Nije Tužilaštvo sveta krava, pa ga ne?emo komentarisati. Izvinite molim vas. To je kao kada bismo rekli, ja sam vam izbio oko, ali to je bilo iz najbolje namere i to je u vašem interesu jer sada možete da nišanite bez da zatvarate drugo oko.

To su ozbiljni sistemi i ozbiljni zadaci. Ne možemo re?i da je to neko uradio iz nehata. Moramo da budemo ozbiljna država i ozbiljni sistemi. Ljudi koji dolaze na funkcije moraju da shvate da na funkciji imaju i odgovornost i da nisu božanstva, koliko god im okolina oko njih podizala ego.

RSE: Tužilaštvo o tom kona?nom nalazu kaže “na osnovu obavljenih kompleksnih vešta?enja, nalaza i mišljenja Komisije za ispitivanje vanrednog doga?aja, nema mesta pokretanju krivi?nog postupka”. Oni su obavili niz razgovora i tvrde da prosto nema dokaza. Zbog ?ega bi to moglo biti upitno?

Malinovi?: Da je Tužilaštvo samo pogledalo zakone o Vojsci i videli nadležnosti, da je malo bolje proanaliziralo odnose u Vojsci, hijerarhijski, koordinaciju, da je samo pogledalo jednu knjigu, koja je sveta knjiga, Biblija vazduhoplovstva, koja se zove Pravilo letenja u oružanim snagama, vrlo lako bi videlo, ne samo pravne propuste, koje su nadležni da utvrde, nego i profesionalne.

Da li je ta?no da je ministar zloupotrebio predsedni?ka ovlaš?enja u komandovanju Vojske? Da li je ta?no da je on komandovao i izdao nare?enje za nešto za šta nije nadležan? Ako Tužilaštvo kaže da nije ta?no, ja mogu, na osnovu poznavanja ?lanova, da kažem da jeste.

Postoje stvari koje u saopštenju Tužilaštva ne piju vodu. Da li je ta?no da je ministar, mimo svojih ovlaš?enja, koristio ovlaš?enja predsednika, koja mu nisu bila prenesena. Predsednik može neka ovlaš?enja preneti na ministra, izuzev ovlaš?enja za komandovanje Vojskom. Može da mu prenese ovlaš?enja da angažuje snage za potrebe civilnih struktura, drugih organa vlasti i Vlade. On mora da mu napismeno napiše da se ovlaš?uje, imenom i prezimenom, ministar taj i taj, da može to i to. Onda je on vlastan da, na osnovu toga ovlaš?enja, piše odluke nare?enja, zahteve i tako dalje prema Generalštabu koji dalje realizuje u liniji komandovanja sve ono što je zahtev ministra odbrane.

Koliko god da to izgleda rešeno sistemski, to je upravo problem koji dovodi Vojsku u bezvazdušni prostor, ukoliko nema nekog razumevanja i ako do?e do razmimoilaženja na politi?kom nivou odlu?ivanja. Ako nisu u dobrom odnosima ministar i predsednik, jedan drugog mogu, upravo koriste?i Zakon, ko?iti u delovanju, a posledice toga ose?a?e najbolje Vojska.

RSE: Mislite li da je anketni odbor, koji u Skupštini Srbije nije formiran, ta inicijativa nije prihva?ena, mogao da utvrdi nešto više?

Malinovi?: Zna se ko ?ini ve?inu u Skupštinu, ali bi to bar bio dobar znak da Skupština želi da ispita ima li odgovornosti ljudi koje su oni delegirali da njih predstavljaju u izvršnoj vlasti.

RSE: Da li bi smo znali, da je stvar rešavana druga?ije, zašto taj nesre?ni helikopter nije sleteo na aerodrom u Batajnici, na kome su možda bili bolji uslovi?

Malinovi?: ?injenica je da je posada zadatak za sletanje dobila u najnepovoljnijem trenutku po nju. Iz korespondencije pilota Mehi?a sa kontrolom letenja može se jasno, u njegovom glasu, prepoznati vapaj da ide na sletanje na Batajnicu.

RSE: Postoje snimci koji su objavljeni u javnosti nakon tragedije.

Malinovi?: Problem po?inje od starta. Posada je dobila zadatak za letenje u uslovima za koje nije bila uopšte osposobljena. Ne pamtim, a godinama sam vodio struku, da su ikada naši helikopteri leteli u složenim meteorološkim uslovima no?u na ovakav na?in i da je iko bio osposobljen, osim ako nisu administrativno dali neka osposobljenja pro forme radi. Ali onaj, ko vodi ra?una o planiranju letenja, mora da zna da su neke stvari samo pro forme radi.

RSE: Zašto je tako teško prihvatiti argument da su oni bili spremni na veliku žrtvu zbog bolesnog deteta?

Malinovi?: Treba pomalo razumeti profil li?nosti u avijaciji, posebno pilota, ?oveka koji je spreman na neverovatne napore do nivoa li?nog žrtvovanja za odre?ene stvari, za otadžbinu, za borbu u ratu.

RSE: Ako su uslovi bili nemogu?i za letenje, da li je mogu?e da su oni odlu?ili da lete po cenu života da bi spasili to dete?

Malinovi?: Nikako ne mogu da shvatim i prihvatim to zašto se Omer odlu?io da ide na let. ?injenica je da njemu niko nije mogao da narediti da po svaku cenu mora da izvrši zadatak. To ne bi zna?ilo da je odbio zadatak, ali da je procenio da ne postoje uslovi za izvršenje tog zadatka na osnovu, i njegove osposobljenosti i stanja meteorološke situacije.

RSE: Mislite da je mogao da kaže da je to neizvodljivo?

Malinovi?: Pilot kalibra Omera, bez obzira na srce i na herojske odrednice, je morao da postupi isklju?ivo profesionalno. Njegov nadre?eni je morao da sa?uva tu svoju posadu, kako od njih samih, tako i od sebe, ali i od onih koji pritiskaju njega da se neke stvari realizuju.

RSE: Tadašnji ministra Bratislav Gaši? je svojevremeno medijima izjavio da su “uslovi bili apsolutno povoljni”. Mi danas ne znamo ni ko je mogao ministru Gaši?u da takvu informaciju da. Kako je ministar mogao da do?e do tog zaklju?ka?

Malinovi?: To su po?etne izjave ministra, to je pokušavanje spinovanja oko samog doga?aja, u kome se on jako nespretno pokazao. Tu je dobro što se, sa te strane gledano, premijer upetljao i isklju?io ga iz bilo kakvih izjava jer je više štete nanosio sistemu odbrane nego koristi.

RSE: Dosta se premijer trudio u kasnijem skandalu u ?ijem je centru ponovo bio ministar Gaši? a zbog kog je podneo ostavku, da zaštiti njegovu politi?ku li?nost. Baš kao i u slu?aju “helikopter”. Kako ste shvatili to što Bratislav Gaši?, u tom trenutku nije bio spreman da se povu?e nego je, uprkos broju od sedam žrtava, istrajavao na mestu ministra odbrane?

Malinovi?: Jedna jedina stvar u tom trenutku da je ura?ena spre?ila bi revolt javnosti, i stru?ne i javnosti uopšte, samo da je izašao ministar, obratio se javnosti i rekao `teška tragedija koja se desila zbog odre?enih uslova, razlog je zbog kod podnosim ostavku premijeru, a on neka proceni, jer ja, kao ?ovek, ose?am odgovornost`. Umesto toga smo imali uporno odbijanje bilo kakve, ?ak i povezanosti, sa izvršenjem zadatka. Ono što je mene toliko povredilo, kao ?oveka, što je obesmislilo moj život, život mojih kolega, je momenat kada je rekao da ne ose?a nikakvu odgovornost za posledice. Da su kerovi poginuli, zaplakali bismo.

RSE: Pomenuti predsednik Tomislav Nikoli? je pokušao da reaguje upravo povodom tog nezamislivog bola. Pokušao je da uteši porodice. Dodelio je supruzi Omera Mehi?a, Slavici, zlatnu medalju za hrabrost “Miloš Obili?”. Kako ste doživeli taj gest?

Malinovi?: Strašno. Nepuna dva dana, ili koliko pre toga, on je proglasio posadu pijanom. A onda, umesto da im, morbidno je re?i, izrekne mere zbog nediscipline, mada se to ljudima koji su poginuli ne može raditi, predsednik, na ne znam ?iji nagovor, odlikuje “pijanu” posadu za herojstvo, koje, gledano sa profesionalnog aspekta, u uslovima u kojima se zadatak izvršavao, ne stoji.

RSE: To je jedna od stvari koja posebno zbunjuje. Reklo bi se, a zahvaljuju?i pre svega izjavama na?elnika Dikovi?a, da su napravljeni propusti u lancu komande. To ništa nije sankcionisano. Me?utim, umesto toga, do javnosti je došla informacija da su pilot Mehi? i kapetan Milovan ?ukari?, imali izvestan nivo alkohola u krvi. Kako to da objasnimo? Ono što je utvr?eno, kao hijerarhijski propust, nije sankcionisano, a ovi ljudi su stavljeni u jednu ponižavaju?u poziciju?

Malinovi?: Meni je zanimljivije na koji na?in je upotrebljena ili zloupotrebljena ta informacija da su oni imali odre?eni nivo alkohola u krvi. Prema procentu, koji je objavljen, trebalo bi da su bili mortus pijani. ?uli ste kako je zvu?ao Omer u komunikaciji. Pa i ako je nešto pio, to se u njegovom glasu i njegovom ponašanju nije moglo osetiti.

Ne mogu to sa sigurnoš?u da tvrdim, je li ili nije, ali je ?injenica da tako nešto pustiti u javnost, a iza toga odlikovati istu osobu, je zaista neljudski gest, ko god da se odlu?io na takvu stvar. To je onaj deo kada ljudi na funkcijama moraju da znaju kako se odnose i kako se štiti vlastita organizacija.

RSE: Mora se pomenuti i ?injenica da je oktobra 2015. godine, Vojni disciplinski sud doneo odluku i kaznio dvojicu generala, Predraga Bandi?a i Ranka Živaka, tako što im je zabranio napredovanje u službi na jednu odnosno dve godine. To ?emo o?igledno imati kao jedinu kaznu u ovom slu?aju?

Malinovi?: Nije ni ona više aktuelna jer je Vojni disciplinski sudija poništio tu odluku. Kada malo pogledate izjave ljudi, koje su davane komisijama, nema tu prili?nog razmimoilaženja u nekim stvarima. Ne bih sada o tome govorio, a da ne odemo mnogo dalje nego što je potrebno u ovom trenutku kada je ve? odre?eno da ne postoji umišljaj ili neke druge stvari.

RSE: Kada jednom vojnom licu koji sanja karijeru, zaustavite tu karijeru i kaznite ga na jednu ili dve godine, da li je to iz njegove perspektive ozbiljna kazna? Bez obzira da li je povu?ena?

Malinovi?: General Živak je, i bez te kazne, nekoliko godina kažnjen. Vidite koliko je godina Živak na ?ekanju za unapre?enje u ?in general potpukovnika, tako da mu ova kazna, koja mu je bila izre?ena, tek da se nešto izrekne, malo zna?i. Siguran sam da je on doveden pred svršen ?in u celom ovom zadatku.

RSE: Ali svi ?ute. U celoj liniji onih koji su u ovom sektoru, u lancu komande ili koji bi mogli biti zainteresovani, ako ni zbog ?ega drugog, ono zbog toga što bi se sutra mogli na?i u sli?noj situaciji, svi ?ute. Vi ste jedan od retkih koji govore, ali vi ste u penziji. Šta vam kažu kolege?

Malinovi?: Nemojte o?ekivati od ljudi, koji još uvek nose uniformu, da ?e se obra?ati. Video sam negde da je general Bandi? dao izjavu po kojoj kaže da istina izlazi na videlo. Posavetovao bih mu da ne daje više izjave, pogotovo ne takve, i da ne daje kvalifikacije o politi?kim upotrebama i zloupotrebama i li?nim promocijama jer bi mu se to moglo vratiti na vrlo nezgodan na?in. Neka ?uti, neka dostojanstveno, i svoj bol i svoju muku, zbog svega što se desilo, iznese.

Niko od vojnika ne?e da daje bilo kakve izjave jer za to im treba odobrenje Ministarstva odbrane, koje je nadležno za komunikaciju sa javnoš?u, dakle odnose sa javnoš?u. Videli ste slu?aj da, ?ak ni oni koji su u?estvovali u razli?itim akcijama tuma?enja tragi?nog doga?aja, su se svi listom izjasnili da ne žele da komentarišu nalaze Tužilaštva.

RSE: Šta je javnost Srbije nau?ila u slu?aju Helikopter? Šta je nau?ila o Vojsci, šta je nau?ila o politi?kom uticaju na Vojsku? Šta je nau?ila o nezavisnosti pravosu?a?

Malinovi?: Ono što je moja želja u svemu ovome je da moje kolege nau?e jednu stvar, a to je da se sveto vazduhoplovno trojstvo – pilot, letelica, mehani?ar – i uzusi vezani knjigama o pojedinostima iz tog svetog trojstva, moraju poštovati. Ne postoji božanstvo zbog koga ?emo i?i glavom kroz zid. Niko, koliko god mislili da jeste, nije iznad života i niko nema pravo da na takav na?in odlu?uje o životu mimo svih profesionalnih uzusa. Voleo bih da tu odlu?nost i tu ?vrstinu, u profesionalnom nastupu i postupanju, moje kolege izvuku kao najve?u pouku.

Ovo je sigurno ostavilo velike tragove na svima u vazduhoplovstvu. Ja sam pet godina van struke, ali zaista mi je jako teško palo sve to. To su ljudi sa kojima sam radio i obavljao mnogo teških zadataka ali nikada nismo išli na ovakav na?in i nikada se nije desilo da neko, ne znam odakle, po nekoj liniji zove portira da mu potpiše službeno putovanje. Mora se biti dosledan u sprovo?enju vlastitih nadležnosti.

Meni može imponovati da me je zvao predsednik, pa da idemo u kafanu, ali kada me zove u zvani?nom svojstvu, može samo da me zove informativno, ne da mi zadaje zadatke po tom pitanju. Mi smo upravo imali takvu situaciju u kojoj je nekome nešto imponovalo, pa nisam imao petlju jer sam ve? spasilac i heroj.

Da li su drugi nešto nau?ili? Nau?i?e o sebi. Nije neka hrabrost govoriti o ovim stvarima. Ne treba tražiti ni ni?iju glavu. Ali i kada date nešto što nije baš adekvatno, morate voditi ra?una na kakav na?in i zašto. Pa iza tih ljudi, koji su poginuli, su ostala deca i rodbina. Da li neko razmišlja kako se oni ose?aju?

(Miloš Teodorovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!