SREMSKI KARLOVCI: Status grada kao prioritet

17 Dec 2012

Cilj lokalne samouprave je da Sremski Karlovci, zahvaljujući svojoj bogatoj istoriji, dobiju status grada, i oko toga se slažu i vlast i opozicija. Na taj način, Sremski Karlovci bi imali veću odgovornost, ali i veće prihode

U Sremskim Karlovcima na vlasti je ve? devet godina predsednik opštine Milenko Filipovi?, ?ija je Demokratska stranka na ovogodišnjim izborima dobila osam mandata. Filipovi? je prvi put postao predsednik opštine 2004. godine, i tada se u?lanio u stranku G17 plus, a pre tri godine prešao je u DS.

Skupština opštine Sremski Karlovci ima 25 odbornika, od toga najviše ima Demokratska stranka sa 8 mandata, 5 ima Srpska napredna stranka, 3 Ujedinjeni regioni Srbije, Socijalisti?ka partija Srbije, Srpska radikalna stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Dveri imaju po 2 mandata, dok Demokratska stranka Srbije ima jedan mandat. U vladaju?oj koaliciji su DS, LSV i SPS, dok su u opoziciji SNS, URS, SRS, Dveri i DSS. Ako bi se pogledalo po mandatima, vladaju?a koalicija nema ve?inu, me?utim radikali na sednicama skupštine uvek daju glas vladaju?oj koalciji, tako da zajedno sa njima oni imaju ve?inu.

Zasad bez prekomponovanja lokalne vlasti

Ve? devet godina predsednik opštine: Milenko Filipovi?

Radovan Miši? iz SNS, nosilac liste na ovogodišnjim izborima, smatra da opštinska uprava treba da bude podeljena po jasnim nadležnostima. „Jedan ?ovek ne može samostalno odlu?ivati o svim pitanjima rada opštinske uprave i strukture opštine, jer naše vi?enje rada opštinske uprave je takvo da bude podeljena po odre?enim resorima. Dakle, potreban je jedan kolektivni vid rada i odlu?ivanja. A predsednik opštine treba da bude ?ovek koji ?e koordinisati rad svih tih tela i na taj na?in donositi odluke”, isti?e Miši?.

On izražava protest zbog toga što opozicije nema ni u radnim telima lokalne samouprave. „U junu je bila konstitutivna skupština radnih tela i tada je bila i prilika i vreme da mi kao najve?a opoziciona stranka budemo u funkciji aktivnog rada kompletne opštinske uprave. Nije nam pružena prilika da sara?ujemo i sada kad smo pozvani da u?emo u radna tela, mi to nismo prihvatili. Stav naše stranke je da ne idemo u saradnju sa vladaju?om partijom pošto je politika od samog vrha zasnovana na drugoj strukturi vlasti. I mi to apsolutno poštujemo i držimo se toga. I da u?emo pojedina?no u neka radna tela, sve naše ideje i projekti bi bili preglasani vladaju?om ve?inom“, navodi Radovan Miši? i ocenjuje da bi i u Karlovcima trebalo da se “prekomponuje” lokalna vlast po uzoru na republi?ku.

Novinar i urednik lokalnih novina „Karlova?ki list“ Branislav San?anin smatra da su male šanse da se vlast u ovom mestu promeni. “Da biste nekog smenili, treba da postoji ve?ina, odnosno bar njih 13 treba da glasa za ‘naprednjake’. Na izborima je u?estvovalo 11 izbornih lista za ukupno 25 mandata. Osam mandata uzeo je DS, pet SNS, a svi ostali po jedan ili dva. To je generalno loše za neku politi?ku stabilnost“, istakao je San?anin.

Budžet odlazi na zaposlene u upravi?

Ovogodišnji budžet u Sremskim Karlovcima iznosi oko 280 miliona dinara, a od toga oko 70 procenata odlazi na oko 50 zaposlenih u opštini. Tako?e, opozicija postavlja i pitanje opravdanosti trošenja budžeta na službena putovanja. Kako navode odgovorni u lokalnih upravi, izveštaji o troškovima službenih putovanja redovno se objavljuju, za periode januar-jun, januar-septembar, kao i kroz završni ra?un.

Radovan Miši? iz SNS-a smatra da ovi izveštaju nisu potpuni. „Na službena putovanja potrošeno je sedam miliona dinara, a povratne informacije, odnosno šta je konkretno ura?eno na tim putovanjima – nema. Možemo se voditi mišlju i da su ta putovanja bila i tek turisti?ka, a ne u svrhu poboljšanja života i rada stanovnika Sremskih Karlovaca“, kaže Miši?.

On smatra da bi opštinska sredstva morala biti pametnije upotrebljena, pre svega za male privrednike, kako bi mogli da se razvijaju, a pre svega oni koji proizvode vino, po ?emu je ovaj gradi? na obroncima Fruške gore nadaleko ?uven. Iz opštine odbacuju takve navode i kažu da su kroz saradnju sa velikim brojem institucija – poput USAID-a, GIZ-a, Fonda “Evropski poslovi”, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Regionalne razvojne agencije Ba?ka ove godine – organizovali više od 20 savetovanja iz oblasti privrednog poslovanja. Tako?e, iz opštine kažu da su se bavili stvaranjem uslova za razvoj privrede kroz razvoj planskih dokumenata, kako bi se omogu?ilo da mali privrednici što lakše sprovedu svoje investicije kroz zakonom propisane procedure.

Branislav San?anin: Još daleko od statusa grada

U Sremskim Karlovcima je u prethodnoj i u ovoj godini realizovana jedna velika investicija u izgradnju pogona za naftne derivate u radnoj zoni Prosjanici. Re? je o ulaganju od približno 15 miliona evra, a prilikom završetka izgradnje pogona njemu ?e raditi 65 osoba. Pogon je izgra?en, me?utim prikupljaju se sve potrebne dozvole kako bi po?eo sa radom. Pored realizovane investicije, u toku je izrada plansko-projektno-promotivne dokumentacije za pet investicionih projekata (zona), a to su: hotel i prostor na Stražilovu; zona Kišova bara, zona Žagerova bara, zona sporta i rekreacije, kao i zona Kalište (sportsko-nauti?ki sadržaji).

Sportski prostori neophodni su za Sremske Karlovce, s obzirom da ih ima veoma malo. S tim se slaže i Radovan Miši? iz SNS. „Nešto malo terena ima u Dvorskoj bašti, ali drugi deo tog prostora je potpuno zapušten. Nije ogra?en, nema nadzora. Tu je bila postavljena trim staza i neke sprave, ali je sve to uništeno. A sredstva koja su možda mogla da se iskoriste za ove sportske prostore, potrošena su na izgradnju vidikovca. Ja nisam protiv vidikovca, jer on ima svoju funkciju, ali ta sredstva od 50 miliona dinara taman bi bila dovoljna da se izgradi sportska dvorana“, navodi Miši?.

S druge strane, novinar Branislav San?anin kaže da taj novac nije ni mogao druga?ije da se utroši, jer to nije opštinski novac ve? novac iz Fonda za kapitalna ulaganja, koji je namenjen baš u te svrhe. On podse?a da su se u strategiji razvojaturizma Sremski Karlovci ugledali na ma?arsku Sent Andreju, odnosno na ?a?ki turizam. “Vidikovac je jedna pri?a kako bi se osvežio turizam, lepo se vide Karlovci, i odatle ima i jednu lepu panoramu”, smatra San?anin.

Zastarela vodovodna i kanalizaciona mreža, kao i zastarela putna infrastruktura, tako?e predstavljaju velike probleme za Karlovce. U opštini navode da su rekonstruisane pojedine ulice, a u planu su i ostale, kako bi se ovaj problem rešio.

Još ve?i problem, koji ve? duže vreme ne može da se reši, predstavlja lokalni dom zdravlja. Naime, iako je ovaj objekat u vlasništvu opštine Sremski Karlovci, ovaj ustanova pripada Domu zdravlja Novi Sad. Prema re?ima Branislava San?anina, zdravstvena zaštita je najslabija karika opštine Sremskih Karlovaca, iako se Dom zdravlja trenutno renovira. „U Novom Sadu kažu da se on ne može obnoviti o njihovom trošku, jer to u njihovom budžetu nije predvi?eno, pošto taj objekat pripada našoj opštini. Ali, sa svojim budžetom, Karlovci ne mogu obnoviti taj objekat. Tako da su Karlovci jedina opština u Vojvodini koja nema osniva?ka prava nad svojim Domom zdravlja. Imaju samo lekare opšte prakse, što je veliki problem“, navodi San?anin.

Ovaj problem isti?e i Radovan Miši?. “Mi smo izgubili kardiologiju, ginekologiju, i još neke ambulante gde ljudi i doktori više ne dolaze. Sve je to upu?eno prema domovima zdravlja u Novom Sadu. To je velika manjkavost i veliki problem. U Karlovcima je još starije stanovništvo u ve?ini. I kada govorimo o socijalnoj zaštiti, ti ljudi su upu?eni na Novi Sad. Ovde postoje dve ambulante opšteg smera i pedijatrija, što nije dovoljno. Zgrada Doma zdravlja je velika i ima prostora za otvaranje novih ambulanti, ali nema dovoljno sredstava za to”, isti?e Miši?. On dodaje da bi za stara i nemo?na lica neophodno izgraditi ili adaptirati jedan manji objekat kako tu bili smešteni i imali pravu pomo?. Prema njegovim re?ima, veliki problem u Karlovcima je i socijalna zaštita nezaposlenog stanovništva, a posebno onih koji su dobili otkaz u svom zrelom dobu.

U opštini kažu da se iz lokalne samouprave finansira smeštaj u prihvatilište, u ustanovu socijalne zaštite i u drugu porodicu, zatim usluga pomo? u ku?i, usluga dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Tako?e, tu su i jednokratne nov?ane pomo?i, pomo? u hrani, ogrevu, lekovima za socijalno najugroženija doma?instva, navode u Opštini.

I najmla?i imaju problema, jer kapacitet vrti?a je mali i ne zadovoljava potrebe. Zbog toga se gradi novi vrti?. Novinar Branislav San?anin kaže da je jedan od dobrih poteza lokalnih vlasti. “Izgradnja vrti?a delom se finansira iz Fonda za kapitalna ulaganja od 100 miliona dinara, a opština je dala 40 miliona dinara. Veliki deo gra?evinskih radova je ura?en, ostao je krov i još po neki radovi, vodovod, struja, kanalizacija”, kaže San?anin.

Kada je u pitanju unapre?ivanje obrazovanja, Sremski Karlovci u saradnji sa školom „Dr Milan Petrovi?“ obrazuje odrasle, uglavnom romske populacije i osobe ometene u razvoju, kako bi završili osnovno obrazovanje.

Sremski Karlovci treba da budu grad

Opština Sremski Karlovci broji oko 9.000 stanovnika, a do pre dve godine, Karlovci su koristili komunalna preduze?a iz Novog Sada, pa je ?esto bio problem sa pojedinim uslugama, poput ?iš?enja snega i odnošenja sme?a. Sada imaju svoje komunalno preduze?e „Belilo“ koje obavlja više poslova. Direktor ovog preduze?a je ?or?e Horvat, koji je ranije radio u opštini.

Kada je zaštita životne sredine u pitanju, lokalna samouprava Sremski Karlovci kao najve?i uspeh u prethodnom periodu isti?e uklanjanje deponija i redovno saniranje, kao i ?ipovanje pasa i ma?aka, a iz budžeta se za sve te potrebe izdvaja jedan procenat.

U lokalnoj samoupravi postoji kancelarija za pisanje predloga projekata. Shodno veli?ini uprave i ograni?enjima iz zakona o lokalnoj samoupravi, samo jedna osoba je zaposlena na ovim poslovima. Za 2011. godinu odobreno je oko 19 miliona dinara, a za 2012. godinu oko 12 miliona dinara, zahvaljuju?i radu ove kancelarije. Tu su i projekti nabavke kamiona-sme?ara, kontejnera i kanti za doma?instva, kao i projekat turisti?ke signalizacije. Sremski Karlovci su deo petogodišnjeg me?uopštinskog partnerstva pod pokroviteljstvom USAID-a, a oni su i pilot-opština u finansiranju pretfakultetskog obrazovanja po u?eniku, kao i u izradi regionalnih “info-totema”.

Opština Sremski Karlovci ima svoju prezentaciju na internetu, a postoji i mogu?nost obavljanja elektronskih usluga uprave kao što je poru?ivanje izvoda iz mati?nih knjiga. Izme?u ostalog, na sajtu Opštine postoji i opcija Gra?ani reporteri i Prijava problema, gde gra?ani mogu da opišu problem ukoliko ga imaju i da napišu neku kratku vest ili da pošalju sliku, a da je u vezi sa Sremskim Karlovcima. Internetska prezentacija nudi i uvid u odluku o budžetu za teku?u godinu. Me?utim, ono što nedostaje na sajtu jesu aktuelne vesti, iako ova opcija teoretski postoji. Informacije o razli?itim manifestacijama, udruženjima gra?ana, privredi i sli?ne uopšte ne postoje ili su zastarele.

Pored „Karlova?kog lista“, ne postoji više ni jedan medij, ali zato postoji emisija o Karlovcima na Novosadskoj televiziji, koja traje oko 30 minuta, a emituje se jedanput nedeljno.

Cilj lokalne samouprave je da Sremski Karlovci, zahvaljuju?i svojoj bogatoj istoriji, dobiju status grada, i oko toga se slažu i vlast i opozicija. Na taj na?in, Sremski Karlovci bi imali ve?u odgovornost, ali i ve?e prihode. Branislav San?anin, me?utim, kaže da je to za sada na nivou inicijative, a daleko od realizacije.

Dunja Popov (Autonomija)

Želite više informacija?

(Tekst je napisan u okviru projekta „Mediji i lokalne samouprave“, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine realizuje uz podršku Rockefeller Brothers fondacije. Više informacija o gradovima i opštinama Vojvodine možete na?i na našem sajtu www.najgradonacelnik.org. Cilj nam je da gra?ani na jednom mestu dobiju informacije i analize rada vojvo?anskih lokalnih samouprava.)

Podelite ovu stranicu!