SREMSKA MITROVICA: Grupa građana menja koalicione partnere

19 Dec 2012

Aktuelni predsednik opštine Sremska Mitrovica Branislav Nedimović, dobio je nove četiri godine da pokuša da ostvari neka od obećanja iz predizborne kampanje, pa i prethodne kampanje iz 2008. godine, budući da mu nije pošlo za rukom osnovno obećanje dato pre četiri leta, da će u Mitrovici biti otvoreno 4.000 novih radnih mesta.

Sremska Mitrovica je od majskih izbora do danas, dobila novu vlast, koja je, za razliku od onih u drugim “upodobljenim” lokalnim samoupravama, menjana u hodu. Dok su u drugim gradovima i opštinama, poput Zrenjanina, Novog Sada, Rume, Šida, Pe?inaca…, pre formiranja Vlade Srbije, dogovorene koalicije na osnovu prethodno najavljene podrške Ivice Da?i?a Borisu Tadi?u rezultovale formiranjem lokalnih vlasti, koja je na kraju smenjena, u Sremskoj Mitrovici je to rešeno malo druga?ije.

Na teritoriji sremskomitrova?ke opštine najve?i broj odborni?kih mesta u lokalnom parlamentu osvojila je Demokratska stranka, za koju je glasalo 23,6 procenata izašlih glasa?a, što je 18 odborni?kih mesta. Na drugom mestu našla se Grupa gra?ana ”Vredna Mitrovica-Branislav Nedimovi?” sa osvojenih 15 odborni?kih mesta, odnosno 19 procenata glasova. Zatim slede SNS sa 12 mandata, odnosno 15,4 odsto osvojenih glasova, DSS za koje je glasalo 12,5 procenata glasa?a, odnosno devet osvojenih mesta i SPS sa sedam osvojenih odborni?kih mesta, odnosno 9 procenata glasova. Dotadašnji gradona?elnik Mitrovice Branislav Nedimovi?, koji je izašao na izbore u okviru Grupe gra?ana “Vredna Mitrovica”, najavio je koaliciju sa DS i SPS i javno podržao lidera Demokratske stranke Borisa Tadi?a u drugom krugu predsedni?kih izbora. Me?utim, posle izbora Tomislava Nikoli?a za predsednika države u Sremskoj Mitrovici su se stvari promenile.

Nedimovi?eva “Vredna Mitrovica” okrenula se novim partnerima, koje je našla u SNS-u i DSS-u, a naknadno im se pridružio i SPS, pa su tako došli do cifre od 43 odbornika, što im je omogu?ilo željenu skupštinsku ve?inu. Novi-stari gradona?elnik je izabran sredinom jula, a za novog predsednika Skupštine grada izabran je Milan Kova?evi? iz SNS. Nedimovi?a je, zbog ove odluke, oštro u više navrata kritikovao prvi ?ovek mitrova?kih demokrata Aleksandar Prodanovi?, ali je onda u DS-u usledila “se?a knezova”.

Naime, Izvršni odbor demokrata je raspustio Gradski odbor u Sremskoj Mitrovici i iz stranke isklju?io pedesetak ?lanova, koji su smenjeni jer su, kako je istaknuto, na majskim izborima bili na listama drugih stranaka. Me?utim, prema informacijama do kojih smo došli, izba?eni su svrstani u one koji su za poraz na izborima okrivili Borisa Tadi?a. Tako?e, po nepotvr?enim informacijama, Gradski odbor u Sremskoj Mitrovici raspušten je na insistiranje pokrajinskog lidera DS Bojana Pajti?a, a dodatni razlog je što je mitrova?kim odborom navodno upravljao potpredsednik DS Dušan Petrovi?. Za poverenika, koji je dobio rok da u narednih šest meseci organizuje izbore za novi sastav Gradskog odbora, imenovan je Goran Ivi?.

Kontinuitet vlasti i obe?anja

nedimovic

Branislav Nedimovi?: Neispunjeno obe?anje o 4.000 noviha radnih mesta “preba?eno” za aktuelni mandat

U prošlom sazivu, Nedimovi? je “izgurao” svoj prvi mandat na ?elu opštine, a koji je osvojio kao predstavnik DSS-a. U tom periodu je vlast u Mitrovici uz DSS, ?inila i Nova Srbija (koalicioni partner), kao i DS, sa kojim je DSS vladao i u periodu od 2004. do 2008. godine, kada je na ?elu grada bio sadašnji zamenik gradona?elnika Zoran Miš?evi?. U ovom osmogodišnjem periodu, koaliciji stranaka na vlasti su se pridruživali i LSV, G17 plus i SPO. Nakon prvih demokratskih izbora, na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine 11. oktobra 2000. godine, za prvog ?oveka sremskomitrova?ke opštine izabran je tada veoma mladi Zoran Boškovi? (27), predsednik Opštinskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine. Tada je, kao i u ve?ini opština u Srbiji, vlast ?inio DOS.

Aktuelni predsednik opštine Sremska Mitrovica Branislav Nedimovi?, dobio je, dakle, nove ?etiri godine da pokuša da ostvari neka od obe?anja iz predizborne kampanje, pa i prethodne kampanje iz 2008. godine, budu?i da mu nije pošlo za rukom osnovno obe?anje dato pre ?etiri leta, da ?e u Mitrovici biti otvoreno 4.000 novih radnih mesta.

Izme?u ostalog, Nedimovi? je najavio oporavak preduze?a “Ma?va”, u Ma?vanskoj Mitrovici podelom u?eš?a vlasnika, slovena?kog preduze?a “Jadran”, sa neimenovanim srpskim partnerom. Zatim, za prole?e naredne godine, najavljena je izgradnja heliodroma u selu Veliki Radinci, kao i dolazak svetskog dobavlja?a delova za automobile “Kuper Standard” u Sremsku Mitrovicu. Na listi predizbornih obe?anja je i oporavak fabrike “Mitros”, nekadašnjeg giganta, koji je ve? duže vreme u ste?aju.

Jedino od obe?anja koje je došlo i do faze realizacije je dolazak “Kuper standarda”, koji je u septembru obelodanio da ?e u fabriku zaptivnih sistema za automobile uložiti 20 miliona evra, te da ?e posao u toj firmi dobiti oko 500 radnika. Dvadesetak mladih školovanih Mitrov?ana do kraja godine ?e oti?i na obuku u sli?ne fabrike u Poljskoj i Francuskoj.

Što se ti?e fabrike “Mitros”, ona se, zasad, svrstava me?u najve?e privredne promašaje i neispunjeno obe?anje. Mitrova?ka mesna industrija jedva je “preživela” tranziciju. Prvo je 2005. godine prodata koncernu “Svislajon” Rodoljuba Draškovi?a, posle ?ega je ve?ina zaposlenih dobila otkaze, a delovi preduze?a su preprodati firmama koncerna “Svislajon”, da bi kona?no i radnici bili prevedeni u novoformirano preduze?e “Takovo agrar”. Polovinom 2010. godine “Mitros” a sa njim i “Takovo agrar”, otišli su u ste?aj. Tako se vlasnik rešio i dugova i radnika. Po?etkom ove godine završena je procena vrednosti kapitala “Mitrosa” i odre?ena je cena od 274,4 miliona dinara. Iako je prema nezvani?nim najavama bilo zainteresovanih kupaca iz Danske, Italije, Slovenije i Srbije, ni na prvoj licitaciji, održanoj u maju, ni da drugoj, s po?etka oktobra, nisu se pojavili željeni kupci. Jedina preostala mogu?nost je da Mitros sada bude prodat po slobodnoj pogodbi.

mitros

Industrija mesa “Mitros”: Zasad bez dobrog kupca

Što se ti?e “Ma?ve”, nejasna je i sudbina tog preduze?a, budu?i da u Agenciji za privredne registre nije navedena firma koja je postala novi vlasnik, posle slovena?ke kompanije “Jadran”, koja nije uspela da obnovi ovo, nekada uspešno preduze?e. Nema ni heliodroma na sportskom aerodromu u Velikim Radincima, pa ?e ove dve investicije ostati u domenu novih zadataka nove vlasti.

Informacije nedostupne i spore

Informacije o radu lokalne samouprave u Sremskoj Mitrovici mogu se na?i na sajtu www.sremskamitrovica.org.rs, ali je gradski portal izuzetno spor i nefunkcionalan. Odluka o Budžetu grada stoji na sajtu, ali ne i Odluka o realizaciji planiranog budžeta. Komunikacija sa gra?anima omogu?ena je “online”, kroz postavljanje pitanja u kontakt-formama, putem tzv. Centra za komunikaciju. Na sajtu je i usluga “Virtuelni mati?ar”, kao i pretraga bira?kog spiska. Me?u dokumentima koji se mogu prona?i na sajtu grada su i primerci Službenog lista od 2005. godine do danas, kao i “Informatora o radu lokalne samouprave”, što je zakonska obaveza, ali se u pojedinim opštinama ne poštuje. Na sajtu Sremske Mitrovice i dalje ne postoji informator o radu za aktuelnu, 2012. godinu.

Što se ti?e odnosa sa medijima, lokalni listovi, radio-stanice i Sremska televizija, uglavnom daju izveštaje o dešavanjima u opštini, a analiza tekstova pokazuje da je naj?eš?e re? o afirmativnim pri?ama, bez istaknutog kriti?kog rada prema predstavnicima vlasti. U budžetu grada za 2012. godinu za medije je izdvojen novac na poziciji “Usluge emitovanja i štampanja”, u iznosu od 19,5 miliona dinara.

Problem se javlja u komunikaciji sa gradskom upravom, budu?i da, neuobi?ajeno u odnosu na mnoge druge opštine, u Sremskoj Mitrovici insistiraju da se pitanja adresirana na upravu ili gradona?elnika šalju putem pošte, a ve? pri prvoj komunikaciji naglašava se da je neophodno poslati odštampan zahtev za pristup informacijama od javnog zna?aja, uz pe?at i potpis novinske ku?e. Dolazak do bitnih informacija na taj na?in je otežan i vrlo usporen pa transparentnost u radu prema medijima ne zaslužuje prolaznu ocenu.

Strana?ko kadrovanje

Budu?i da pojedini predstavnici lokalne vlasti u Sremskoj Mitrovici nisu u?estvovali u prethodnom mandatu, javila se uobi?ajena potreba za podmirivanjem strana?kih partnera, pa se Gradsko ve?e, ?ije je smanjivanje najavljeno pred izbore, ipak pove?alo za dva ?lana. Umesto prethodnih devet, nova gradska vlada je dobila 11 ?lanova, a veliku polemiku izazvali su novi ljudi, Gospa Divljak i Radoslav Pani?. Osim toga, pove?an je i broj gradskih uprava sa sedam na osam, a iznena?enje za odbornike mitrova?ke opozicije bio je predlog za uvo?enje nove funkcije – zamenika predsednika Skupštine grada, koja dosad nije postojala. Branislav Nedimovi? je, na prozivke opozicije tim povodom, odgovorio kratko: “Zakonski je sve pokriveno. Želimo da grad bolje funkcioniše i zato ima promena. Pustimo vremenu da pokaže ispravnost odluka”, re?i su prvog ?oveka Sremske Mitrovice.

Jedan od uverljivih primera strana?kog zapošljavanja koje je obeležilo izborni proces u centru Srema je Dom zdravlja, gde je, po informacijama koje smo dobili, ?ak 42 radnika zaposleno za vreme predizborne kampanje, mimo sistematizacije. Deo prekobrojnih ljudi u stomatološkoj službi je primljen u seoskim ambulantama, a oni ?e u budžetu za 2013. godinu biti dodatni trošak, jer bi otpuštanje zna?ilo zatvaranje pomenutih ambulanti.

OPSTINA (1)

Do informacija putem pisma, a ne putem e-maila ili telefona

Rebalans budžeta u Sremskoj Mitrovici koji je usvojila nova gradska uprava, za razliku od onih u ve?ini drugih opština koje su zabeležile deficit, doneo je više para u gradskoj kasi – 90 miliona dinara, odnosno 3,79 odsto novca više nego što je to prvobitno projektovano. Gradska vlast je isplanirala da taj višak obezbedi, kako je navedeno, prodajom odnosno zakupom gradskog zemljišta i komunalnim opremanjem. A kada se dotakne tema “komunalija”, za razliku od plusa u gradskoj kasi, nailazi se na “debeli minus” u Javnom-komunalnom preduze?u “Komunalije”. Naime, državni revizori su posle pregleda ra?una te firme za prošlu godinu potvrdili da je poslovanje “frizirano”. Ukratko, ?elnici “Komunalija” su pred Skupštinom grada predstavili rezultate rada za 2011. godinu kao uspešno, sa suficitom od tri miliona, a naknadno je revizijom utvr?eno da je minus na ra?unu zapravo nekoliko desetina miliona dinara. Kupovana je najskuplja komunalna mehanizacija, a eklatantan primer za nerentabilnost mašina je kamion sme?ar, koji je kupljen na kredit za 16 miliona dinara, u trenutku kada je ra?un preduze?a bio ispražnjen. Najve?i broj novozaposlenih u proteklom periodu, pre dolaska nove vlasti, u “Komunalijama” je, kako smo nezvani?no ?uli, zaposlen iz redova Demokratske stranke.

Komunalno preduze?e Sremske Mitrovice, sa 260 zaposlenih, ?inio je kolektiv sa najve?im brojem radnika u gradu. Minus u budžetu, prema procenama nove gradske vlasti, samo po osnovu zapošljavanja radnika u ovoj firmi na takozvane privremene ili povremene poslove, odnosio je godišnje po 20 miliona dinara. A nare?eno zapošljavanje ima i vrlo indikativan primer – nekoliko desetina radnika koji su neposredno posle izbora zaposleni na odre?eno vreme, po razli?itim osnovima u “Komunalijama”, iz redova Demokratske, ali i Srpske radikalne stranke, koja je u tom momentu (prvi dogovor “Vredne Mitrovice” i DS o formiranju zajedni?ke vlasti), vi?ena kao “džoker”, koji je trebalo da donese sigurnu ve?inu u gradskom parlamentu. Me?utim, posle utemeljavanja novog establišmenta,usledila je, o?ekivano, smena rukovodstva, pa je na ?elo “Komunalija” umesto Josipa Novotnija (DS) došao Radoslav Jevremovi? (SNS), koji je 2008. godine, dolaskom Demokratske stranke i DSS na vlast, razrešen funkcije predsednika Skupštine grada, tada još uvek kao predstavnik Srpske radikalne stranke. Najavljene su “oštre mere” za izlazak preduze?a iz dubioze, a iz trenutne opozicije stigle su kritike da je “Komunalije” uništila prethodna vlast (u kojoj je dobar deo sadašnje opozicije u?estvovao, ali ne kadrovski, imaju?i u vidu ranije pomenuti “cunami” u Gradskom odboru DS), time što nisu ispunjavali finansijske obaveze koje Grad kao osniva? ima prema ovom javnom preduze?u.

Sremska Mitrovica ?eka budžet za 2013. godinu koji ?e, kako obe?avaju, zasigurno doneti pove?anje na stavki za ulaganje u poljoprivredu, budu?i da plan koji postoji ve? nekoliko godina da se formira svojevrsni agrarni fond iz kojeg ?e se subvencionisati osiguranje poljoprivredne proizvodnje. Akcenat ?e, kako se najavljuje, biti stavljen i na dalje infrastrukturno opremanje Mitrovice u cilju privla?enja novih investicija, u cilju ispunjavanja datih obe?anja koja se, kontinuitetom vlasti, transformišu u nove zadatke za “sli?nu” politi?ku strukturu.

Aleksandar Vukovac (Autonomija)

Želite više informacija?

(Tekst je napisan u okviru projekta „Mediji i lokalne samouprave“, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine realizuje uz podršku Rockefeller Brothers fondacije. Više informacija o gradovima i opštinama Vojvodine možete na?i na našem sajtu www.najgradonacelnik.org. Cilj nam je da gra?ani na jednom mestu dobiju informacije i analize rada vojvo?anskih lokalnih samouprava.)

Podelite ovu stranicu!