Srem, Banat, Bačka i disktrikt Novi Sad

29 Sep 2008

Pokrajinski

Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i me?unarodnu saradnju predlaže da se u Vojvodini formiraju statisti?ki regioni
Zamenik pokrajinskog sekretara za regionalnu i me?unarodnu saradnju Vladimir Pandurov, ina?e funkcioner G17 plus, izjavio je da novi statut APV treba da obezbedi rešenja na osnovu kojih ?e Pokrajina mo?i da donese strategiju regionalnog razvoja i formira institucije koje bi se time bavile, jer je to preduslov za apliciranje za novac kod evropskih fondova.

On je za „Dnevnik“ naveo da bi bilo dobro da se u tom kontekstu formiraju statisti?ki regioni unutar Vojvodine: Srem, Banat i Ba?ka, te distrikt Novi Sad.
– Takav model regionalnog razvoja Vojvodine sledi evropsku statisti?ku klasifikacij regiona koji su svrstani u pet nivoa: NUTS 1 je država, NUTS 2 je, na primer, nivo Vojvodine i Beograda, jer zadovoljavaju kriterijume da imaju oko dva miliona stanovnika, da imaju izbore, budžet, odnosno da mogu da kofinansiraju projekte. Ina?e, nivo NUTS 2 je važan jer samo ti regioni mogu da konkurišu za strukturne fondovi EU. Zato je naš interes da statut APV, ali i republi?ki zakon o regionalnom razvoju, Vojvodinu prepoznaju kao NUTS 2 region – kazao je Pandurov.

On je dodao da u NUTS 3 nivou spadaju regioni s 200.000 do 800.000 stanovnika, gde, po njemu, mogu da se vide Srem, Banat i Ba?ka kao istorijski regioni Pokrajine; NUTS 4 nivo kod nas ne postoji, a NUTS 5 nivo predstavljaju opštine.
– Najvažniji su nivoi NUTS 2 i NUTS 3. U Ba?koj i Banatu ve? postoje razvojne agencije, dok se u Sremu takva agencija formira. Tako da ve? imamo osnovnu infrastrukturu da neko i na tom nivou može aplicirati za novac kad krajem 2009. godine po?nu da nam se otvaraju konkursi EU. A re? je o nekoliko desetina do nekoliko stotina miliona evra koji bi mogli biti usmereni u razvoj Vojvodine – istakao je Pandurov.

On kaže da NUTS regioni mogu da budu funkcionalni, administrativni ili statisti?ki, te da se u našem slu?aju može govoriti samo o statisti?kim regionima, jer Srbija nije regionalizovana.
– Srem, Banat i Ba?ka, te distrikt Novi Sad, organizovali bi se kao statisti?ki NUTS 3 regioni, što bi kasnije omogu?ilo da se i po tim nivoima aplicira za novac iz IPA, a kasnije iz strukturnih i kohezionih fondova EU – obrazložio je naš sagovornik.

Po njegovim re?ima, utvr?ivanje strategije reginalnog razvoja veoma je bitno kako bi Srbija, odnosno Vojvodina, iskoristile stotine miliona evra kad zemlja dobije status kandidata.
– Vojvodina zato mora da se bori na dva fronta. Jedan je statut, u okviru kojeg bi trebalo da se ugradi rešenje da APV može da formira, ne organizacije kako sad stoji u nacrtu, ve? institucije koje bi se bavile regionalnim razvojem. Jer, jedino formiranjem agencije za razvoj APV – uz pravo da Pokrajina definiše regionalnu politiku na svojoj teritoriji i da utvr?uje kriterijume o nerazvijenosti opština u Pokrajni i mere za ravnomeran razvoj – Vojvodina može najbolje da iskoristi novac iz evropskih fondova. A drugi front je zakon o regionalnom razvoju Republike Srbije, koji se priprema, a u kojem moramo dobiti istu sliku koju definišemo statutom, jer ?emo, u protivnom, imati sukob izme?u Pokrajine i Republike – upozorio je Pandurov.

On je ukazao i na to da paralelno treba da te?e proces ja?anja administrativnih kapaciteta organa pokrajinske uprave i lokalnih samouprava u Vojvodini koji bi se bavili regionalnim razvojem. Pandurov je najavio da ?e se u Sekretarijatu za me?unarodnu i regionalnu saradnju formirati poseban sektor za upravljanje projektima, preko kojeg ?e se koordinisati me?unarodnom i regionalnom saradnjom svih pokrajinskih sekretarijata i svih lokalnih samouprava u APV.
– Ako, na primer, neke nerazvijenije opštine imaju zanimljiv projekat kojem treba podrška da bi aplicirali kod nekog od fondova EU, mi ?emo dati prethodnu procenu projekta, te obezbediiti kofinansiranje u iznosu od 10 do 15 odsto – naveo je sagovornik „Dnevnika”, dodaju?i da trenutno ne postoji nikakva baza podataka o tome ko na nivou Pokrajine, kao i na nivou lokalnih samouprava, vodi koje projekte, te naveo je neophodno da se napravi zajedni?ka strategija razvoja APV, jer postojanje takvog dokumenta prilikom apliciranja podiže bodove projekata kojima se konkuriše.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!