Srednjovekovno jedinstvo vlasti, vojske, tajne policije i crkve

10 Nov 2012

Ćosić, najbolji pisac s prelaza iz 20. u 19. vek

Sociolog Mirko ?or?evi? ocenio je da su nove vlasti u Srbiji uspele obezbediti “srednjovekovno” jedinstvo vlasti, vojske, crkve i tajne policije.

?or?evi? je na tribini u Zrenjaninu rekao da je to još jedno svedo?anstvo da Srbija ima izgra?en nacionalni obrazac, ali nema izgra?en kulturni obrazac, uz pomo? kojeg bi se valorizovale i revalorizovale kulturne vrednosti.

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu?i? ju?e je u Novom Sadu povodom “Dana oslobo?enja” (iz Prvog svetskog rata) rekao da je “izuzetno važno što se nakon više godina na istom mestu zajedno nalaze predstavnici države, grada, crkve i vojske”. “Uveren sam da ?e to biti tradicija i obi?aj i da nikakvi politi?ki doga?aji ovo naše jedinstvo u budu?nosti nikada ne?e mo?i da pokvare”, poru?io je Vu?i?, ne mare?i za ?injenicu da je Novi Sad multietni?ki grad, u kojem zastrašuju?i Irinej Mirko Bulovi? ne predstavlja sve vernike u ovom gradu, niti su u glavnom gradu Vojvodine svi gra?ani vernici.

Novinar Miloš Vasi? na istoj tribini u Zrenjaninu rekao je da je od dolaska Vojislava Koštnice na vlast, u Srbiji neprestano na delu “novokomponovani fašizam”.

Filozof Ivan Milenkovi? rekao je da se protiv fašizma moramo boriti svakoga dana, jer kada neki Hitler do?e na vlast, onda je ve? kasno.

Mirko ?or?evi? je rekao da je današnje stanje duha, kulture, crkve i svega u Srbiji inkarnacija palanke. “To podse?a na stanje duha iz vremena kada zamalo nisu ubili progresivnog arhimandrita Ilariona Ruvarca”, upzoorio je ?or?evi?. Prema njegovim re?ima, umesto da srpska kultura ceni prave vrednosti, poput Radomira Konstantinovi?a, u nas se slave “umetgnici” poput Dobrice ?osi?a, za koga je rekao da je “najbolji srpski pisac s prelaska iz 20. u 19. vek”.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!