SRĐA POPOVIĆ: „Kanvas“ spreman da pomogne u BiH

11 Feb 2014

Za uspeh protesta u BiH neophodna je dobra organizacija, jedinstvo demonstranata kao i jasni ciljevi. Posebno je važno da se uspostavi nenasilna disciplina

„Neophodno je jedinstvo demonstranata, planiranje i organizacija, a tre?e važno pitanje jeste uspostavljanje nenasilne discipline. Ako te tri stvari budemo videli u bosanskim protestima, može se o?ekivati da im se priklju?i veliki broj ljudi, a onda su ve?e šanse da državni organi poslušaju ono što demonstranti traže“, ocenjuje Sr?a Popovi?, jedan od osniva?a pokreta „Otpor“ u Srbiji, a danas direktor Centra za primenjene nenasilne akcije i strategije (Canvas.)

Mada kaže da je jasno da u BiH vlada „ogromno nezadovoljstvo“, Popovi? naglašava da protesti tamo nisu prešli u pokret i da je to ono što ih može osuditi na neuspeh. On objašnjava da pokreti uvek imaju neku ideju i jasno definisane i ostvarljive ciljeve, odnosno neku vrstu „vizije sutrašnjice“. „Za sada u BiH vidimo seriju skupova koji su geografski prili?no razu?eni, u njima u?estvuje nekoliko društvenih grupa. Dakle, postoji prostor za društveni protest, nezadovoljstvo je ogromno, ali se još uvek ne može govoriti o pokretu“.

Popovi? dodaje da nenasilni pokreti imaju daleko ve?u šansu da budu uspešno okon?ani, a kao primer navodi „Otpor“ ?ija je „ideologija“ bila da je nenasilan pokret.

Mogu?nost za incidente na velikim protestima smanjuje se, izme?u ostalog, obukom u?esnika kako da se ponašaju u tzv .visokorizi?nim situacijama i jasnim opredeljenjem pokreta da se distancira od grupa koje su potencijalno nasilne: „U Srbiji su to bili fudbalski navija?i. Oni jesu delili naše nezadovoljstvo Miloševi?em i pevali mu: ‘Spasi Srbiju i ubij se’, ali mi smo znali da ?e navija?i na demonstracijama napasti policiju, ?ime dobijamo reputaciju nasilni?kog pokreta. Zato smo ciljano branili policiju od huligana“.

Šanse za incidente se smanjuju i ako se biraju taktike koje su manje rizi?ne. „Kada marširate na policijsku stanicu, mnogo je ve?a mogu?nost za izbijanje incidenta. Ne idete po svaku cenu da zauzmete državnu zgradu koja ima naoružano obezbe?enje“.

Odazva?emo se pozivu pokreta u BiH

Organizacija Centar za nenasilne akcije i strategije održala je predavanja u 40 zemalja, ali ne i u Bosni i Hercegovini. „Mi radimo po pozivu, a za sada nas niko u BiH nije zvao. Ukoliko je neka grupa u BiH zainteresovana kako ta nauka o politi?kim pokretima funkcioniše, mi smo uvek spremni da se odazovemo“, kaže Popovi?.

Komentarišu?i izjavu visokog predstavnika me?unarodne zajednice Valentina Incka, koja je u me?uvremenu demantovana, da ?e, u slu?aju da stanje u BiH „eskalira“ biti razmotrena mogu?nost slanja trupa Evropske unije, Sr?a Popovi? kaže da se nada da do to toga ne?e do?i i da pretnja stranim trupama „nije naro?ito produktivna“.

„Dovoljno je bilo stranih trupa na Balkanu. Nauka o nenasilnoj borbi kaže da nije mogu?e demokratiju implementirati sa strane. Dokaz za to su Avganistan i Irak. Gra?ani BiH su ti koji treba da odlu?e da je to njihova zemlja, da su to njihove zgrade i da ne treba da ih ruše“.

Govore?i o mogu?nosti da nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini spre?i širenje pokreta, Popovi? ponovo naglašava da je klju?no da pokreti imaju konkretan cilj i kao dobar primer navodi prošlogodišnje proteste u BiH zbog nerešenog pitanja jedinstvenih mati?nih brojeva.

„U BiH je, zbog nefunkcionalne države koja je korumpirana i spora, došlo do smrti jedne bebe, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo i gra?anske proteste. To su bili mirni i nenasilni protesti i uklju?ili su razli?ite etni?ke grupe. Opet se pokazuje da, kada protesti imaju jasne zahteve i ciljeve, onda to briše etni?ke granice“, kaže Popovi? i dodaje da je za uspeh socijalnog bunta važno da ga politi?ari „ne izmanipulišu“.

„Neophodno je da u BiH postoje zahtevi, kakvi god oni bili, ali ne nešto što ?e da potpiri etni?ke sukobe u državi koja ima tužnu istoriju etni?kih konflikata“, kaže Popovi?.

On ne veruje da ?e se protesti iz BiH proširiti na Srbiju, uprkos predvi?anjima da bi njima mogao da bude zahva?en ceo region: „Novija istorija nas u?i da ti protesti imaju veze sa politi?kom, ekonomskom i socijalnom situacijom u jednoj državi. U Srbiji ima mnogo nezadovoljnih ljudi, postoje lokalni buntovi zbog privatizacija i relativno je visoka stopa nezaposlenosti, ali nemam utisak da postoji ta vrsta gneva koja bi dovela do eskalacije situacije kao u BiH“, zaklju?uje Srdja Popovi?.

(Una Sabljakovi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!