SRBOBRAN: Posrnuli preduzetnički duh

24 Jun 2015

Izgleda da srbobransku vlast novac iz evropskih fondova do sada nije interesovao, iako je u pitanju siromašna opština – Mogućnosti za potencijalne projekte ima napretek, ali pre toga neko treba da ih napiše, a onda i sprovede – Donirana sredstva morali da vrate

Serijom tekstova pod zajedni?kim nazivom Evropa u Vojvodini, Nezavisno društvo novinara Vojvodine predstavlja vam rezultate istraživanja iskustava i kapaciteta vojvo?anskih lokalnih samouprava u privla?enju sredstava iz evropskih fondova. Cilj NDNV-a je da se ukaže na zna?aj evropskih projekata za gra?ane Vojvodine, ali i da se nazna?e problemi koje naše lokalne samouprave imaju u izuzetno bitnom, ali i kompleksnom procesu kreiranja, pripreme, apliciranja i realizacije evropskih projekata.


U maniru svog slavnog sugra?anina, nekadašnjeg velmože i industrijalca Laze Dun?erskog, Srbobranci kao da ne mare za tu?e novce. Opština nije pridobila niti jednu donaciju iz fondova EU. Istini na volju, niko je nije ni tražio. Za razliku od vojvo?anskog Rokfelera, sadašnje „gazde“ ove vojvo?anske varoši loše stoje sa svojim novcima, pa bi za obnovu oronule varoši sa starim sjajem pomo? iz EU bila više nego dobrodošla. U poslednjih osam godina, nau?ili su da je pre nego zaplivaju morem evro-donacija potrebno naoružati se strpljenjem i disciplinom.

Srbobranci su od 2007. godine do danas revnosno u?estvovali na bezbroj seminara, edukacija i radionica na temu pisanja projekata i koriš?enja EU fondova, ali ste?eno znanje još uvek nisu uspešno primenili. Time su prognoze predstavnika Vladine kancelarije za evropske poslove od pre punih osam godina da Srbobran sa svojim turisti?kim potencijalima nema samo šansu ve? i obavezu da ne propušta pozive za projekte prekograni?ne saradnje – do danas ostale promašene.

Još 2012. godine, Srbobran je bio doma?in predstavnicima pokrajinskog fonda „Evropski poslovi“ i susednih opština gde su na svom terenu dobili informacije o programu EU finansiranja za period 2014-2020. godine. Dok su komšije hvalile ili kudile dosadašnja evropska iskustva, Srbobranci su ?utali. Dosada su, kažu opštinari, u nekoliko navrata odbijeni, a u „jednom projektu“ – valjda u onom gde su bili samo partneri – primorani su da donirana sredstva vrate zbog neispoštovane procedure.

?ekaju?i pravi trenutak

Valjda ?ekaju?i pravi trenutak kada ?e se uklju?iti, sa zakašnjenjem i više kondicije, uklju?iti u trku – ?elnici Srbobrana su 2014. najpre oka?ili „medalju“ Evropskog pokreta u Srbiji koji je ovoj opštini dodelio priznanje za zna?ajan doprinos evropskim integracijama na lokalnom nivou. Šta god se pod tim podrazumevalo, Srbobranci se mogu pohvaliti ili požaliti da taj doprinos sami finansirali. – Opština Srbobran se posebno izdvojila u okviru aktivnosti na lokalnom nivou koje doprinose evropskim integracijama. Tako?e, postoji kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, a usvojena je i Strategija lokalnog ekonomskog razvoja sa akcionim planovima za period do 2020.godine. Pored toga, opštinska finansijska služba obu?ena je za sprovo?enje ugovornih procedura Evropske unije i postoje administrativni kapaciteti za pripremu i implemetaciju projekata koje finansira EU – glasilo je obrazloženje Evropskog pokreta za nagradu Srbobrancima, a ovo je ?uo i Majkl Devenport, šef delegacije Evropske Unije u Srbiji, koji je prisustvovao dodeli priznanja. Na ovaj na?in Srbobranci su najavili svoj skori ulazak u trku za EU fondove, do sada bez pozitivnih rezultata.

Od prošle godine, u oštriju pripremu za korak ka EU fondovima uklju?ili su se i predstavnici srbobranskih vrti?a i škola u okviru obuke za zaposlene u obrazovno-vaspitnih ustanova Južnoba?kog okruga za pripremu IPA projekata prekograni?ne saradnje, a prošle godine u Srbobranu je predstavljen projekat „Evropske integracije i ja?anje konkurentnosti sektora MSPP – Pripremi se za evropsko tržište“. Projekat koji u opštini Srbobran sprovode Regionalna razvojna agencija Ba?ka i Evropski pokret – finansira nema?ka Fondacija Konrad Adenauer.

Najpre neko projekte mora napisati

Prilikom prezentacije, predsednik opštine Zoran Mladenovi? opravdao je dosadašnje napore bez uspeha time da je Srbobran izabrao strategiju prikupljanja znanja koje ?e kad-tad kapitalizovati. Opština je, pre nego je zaplivala morem evro-donacija, prošle godine usvojila Strategiju razvoja opštine Srbobran za period 2014–2020. godine. U prvim konkretnijim koracima, opredelila se za ulogu korisnika projekta „Pripremi se za evropsko tržište“ Regionalne razvojne agencije Ba?ka, koji ?e lokalne privrednike podsta?i da nau?e kako unaprediti sopstveni biznis primenom evropske prakse. Opština ponajviše ra?una na drugu fazu projekta u kojoj ?e tokom ove godine najuspešniji biznis-?aci dobiti i finansijsku podršku da nau?eno primene. Aleksandar Simurdi? iz Evropskog pokreta koji u?estvuje u realizaciji ovog projekta kaže kako o?ekuje da „ovaj projekat oživi posrnuli preduzetni?ki duh u ovoj varoši, ali i podstakne mlade ljude da pokrenu poslovnu inicijativu.

Srbobran Epokret

Lokalna samouprava kao korisnik projekta: „Evropske integracije i ja?anje konkurentnosti sektora MSPP – Pripremi se za evropsko tržište“

U lokalnoj samoupravi kažu da dobro znaju da ?e Srbobranci korist od EU najbolje spoznati kroz nešto „opipljivo“, a takvih potencijalnih projekata koji ?ekaju „vetar u le?a“ u njihovoj opštini ima na pretek. Najpre ih neko mora napisati.

Ranka Ivanoska

(Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013“, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sadržaj priloga je isklju?ivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji na?in ne odražava stavove i mišljenje Sekretarijata.)

Podelite ovu stranicu!