Srbija: LGBT i Albanci nepoželjni

28 Jul 2012

Čak 80 odsto srednjoškolaca u Srbiji odobrava neku vrstu diskriminacije LGBT osoba, dok većina ima izraženu etničku distancu prema Romima, Albancima, Bošnjacima i Hrvatima, pokazalo je istraživanje YUKOM-a

?ak 80 odsto srednjoškolaca u Srbiji odobrava neku vrstu diskriminacije LGBT osoba, dok ve?ina ima izraženu etni?ku distancu prema Romima, Albancima, Bošnjacima i Hrvatima, pokazalo je istraživanje YUKOM-a – Komiteta pravnika za ljudska prava.

Od 800 u?enika gimnazija i srednjih škola koji su u?estvovali u anketi samo 16 odsto njih smatra da LGBT populacija treba da ima prava kao i ostali gra?ani.

Milan Antonijevi?, iz YUKOM-a, rekao je za RSE da je ispitiva?e iznenadio i podatak da skoro 20 odsto ispitanika ne prepoznaje diskriminaciju.

Zabrinjava podatak da je ogromna ve?ina dece prisustvovala nekom obliku diskriminacije a da to nigde u sistemu ne može da se detektuje. To o?igledno zna?i da oni koji su bili dužni da reaguju to nisu u?inili. Dakle, vidi se da su deca u velikoj meri netolerantna i da se na tom problemu ne radi mnogo. Deca za to naravno nisu kriva jer rastu u okruženju u kom mediji i politi?ari svakodnevno šalju poruke koje nisu tolerantne”, smatra Antonijevi?.

?ak 70 odsto srednjoškolaca izri?ito ne želi da se druži sa bar jednom manjinskom grupom, i za njih su kao prijatelji najmanje poželjni pripadnici LGBT populacije, Albanci i Bošnjaci.

Novinar Fahri Musliu, dopisnik Radio televizije Kosova koji 40 godina živi u Beogradu, kaže za RSE da nema teško?e u svakodnevnom životu, ali da je primetno da postoji distanca prema Albancima.

Po onome kako se ja ose?am i koliko ovde imam prijatelja i drugara uopšte se ne može re?i da se ljudi ne druže sa mnom jer sam Albanac. Ja nikada nisam imao probleme da se družim sa drugim ljudima ili oni sa mnom. Ali u srpskom društvu postoje predrasude zato što se politika i dalje bavi time. Zato što su za politi?are, medije i deo društva u Srbiji i dalje Albanci divlji ljudi, teroristi i sve najgore što se može pripisati nekoj naciji. Ali, sa druge strane, imate puno Albanaca i Srba koji se lepo druže koliko ja znam. I to bi se moglo nazvati paradoksom. Ali sve to je zbog pogrešne politike koja ne pokušava da miri ljude, da jedni drugima pruže ruku, nego stalno izaziva mržnju, podele, i jaz me?u ljudima, pre svega me?u Srbima i Albancima“, isti?e Musliu.

Tradicionalni obrasci

Istraživanje je pokazalo da ?aci smatraju da homoseksualnost treba zadržati izme?u “?etiri zida”, i da je kao pojavu treba sakriti od dece, kao i da se skoro deset odsto srednjoškolaca ne bi družilo sa Hrvatima i Romima.

Muzi?ar Olah Vince, predsednik romskog udruženja “Roma muzika”, kaže da mu popularnost pruža privilegiju da ne bude na meti diskriminacije.

Meni u o?i niko ništa ne govori loše, a možda mi iza le?a nešto i kažu. Suzdržavaju se da nešto nabace na tu temu. Ali je u školama diskriminacija na žalost prisutna. Moje dete je u srednjoj školi bilo izloženo diskriminaciji i imalo je probleme po nacionalnoj osnovi. Na kraju je moralo da se ispiše iz škole. Kada smo se žalili školskom direktoru on nam je rekao da mi imamo naše romske organizacije pa da preko njih rešimo to. Mislim da je u obrazovanju koren problema. U školi se deca moraju nau?iti da postoji neki život koji žive i drugi ljudi”, isti?e on.

Socijalni psiholog Bora Kuzmanovi? smatra da je odnos mladih prema manjinskim grupama posledica niza problema sa kojima se proteklih decenija suo?avalo srpsko društvo i rastu?eg siromaštva, što je dovelo do raspada sistema vrednosti.

Deo mladih, me?u kojima mnogi nisu ni zapamtili rat i ne znaju kakve su sve posledice, misli da se na neki na?in odužuje svojoj etni?koj zajednici tako što okrivljuje druge. Mnogo uti?e i nepovoljan položaj mladih koji frustriranost, nezadovoljstvo i prikupljenu agresiju ispoljavaju prema nekima za koje se ?ini da je to lako mogu?e ili da je ?ak i poželjno im to raditi. A kada je u pitanju odnos prema gej populaciji tu je verovatno prisutan i još jedan faktor koji se može nazvati tradicijom, nekim mišljenjem da to nije sasvim u skladu sa tradicionalnim obrascima“, navodi Kuzmanovi?.

Prema vi?enju ispitanika, Romi su ubedljivo najviše izloženi diskriminaciji, dok posle njih najviše problema te vrste imaju pripadnici LGBT populacije i osobe s invaliditetom.

Milan Antonijevi?, iz YUKOM-a, zaklju?uje da se ?itavo društvo ozbiljno mora pozabaviti ovim problemom.

Ako im se ponavljaju poznati stereotipi mladi se spre?avaju da se razviju u tolerantne osobe. I ako se u školi i porodici ne bude radilo na tome oni ?e imati stavove mržnje i netrpeljivosti koji na kraju lako dovode do nasilja”, rekao je Antonijevi?.

Anketirani ?aci su kao diskriminisane prepoznali i socijalno ugrožene, siromašne, ljude sa sela, zaražene HIV virusom, povu?ene osobe, profesore, stare i druga?ije odevene.

(Zoran Glavonji?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!