Srbija ekonomski neslobodna

12 Jan 2012

Srbija je na 98. mestu u svetu po ekonomskim slobodama, kao i prošle godine, i svrstana je među uglavnom neslobodne na listi od 184 zemalja

Prose?an indeks ekonomske slobode u svetu pao je zbog globalne krize na nivo koji je samo jednom u proteklih deset godina bio niži, pokazuje danas objavljeni izveštaj Fondacije Heritidž i Vol strit džornala.

Srbija je za ekonomske slobode u Indeksu za 2012. dobila 58 poena i zadržala poziciju iz prethodne godine pošto su umerena poboljšanja na sektoru trgovine i slobode u monetarnoj sferi kompenzovali pad slobode poslovanja i slabo upravljanje vladinom potrošnjom. Me?u 43 zemlje Evrope Srbija je 37. i njena pozicija je ispod proseka na evropskoj, ali i na svetskoj listi. U delu izveštaja o Srbiji navodi se da na ukupne ekonomske slobode u zemlji negativno deluje manjak politi?ke volje za spovo?enje potrebnih reformi. Ukazuje se i da je vladina potrošnja neefikasna i visoka, kao i da se njome loše upravlja, i isti?e da su potrebne dublje institucionalne reforme radi borbe sa birokratijom, smanjenja korupcije i ja?anja sudstva koje je podložno politi?kim mešanjima.

U izveštaju se naglašava da je Srbija u poslednjih deset godina sprovela važne strukturne reforme u nekim delovima ekonomije i navodi da je reformama, uklju?uju?i privatizaciju i konsolidaciju, Srbija oživela nekada neefikasan bankarski sektor. Tako?e se u delu izveštaja o Srbiji ukazuje da konkurentnost zemlje podsti?u niske poreske stope, relativna otvorenost u globalnoj trgovini i regulatorna reforma.

Gledano prema oblastima koje se ocenjuju, Srbija je napredak u odnosu na prošlu godinu ostvarila na planu slobode trgovine, fiskalne i monetarne slobode a nazadovanje na planu slobode za biznis, slobode na tržištu rada i vladine potrošnje. U svetu je i dalje najslobodnija ekonomija Hongkonga a slede Singapur, Australija i Novi Zeland. Na za?elju je Severna Koreja, na 179. mestu, a nakon nje pet zemalja koje nisu rangirane. Od zemalja regiona najbolje je plasirana Makedonija, na 43. mestu, Albanija je 57, Crna Gora 72, Hrvatska 83, a Bosna i Hercegovina 104. je u svetu po ekonomskim slobodama.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!