Srbija bez zaštitnika građana

23 Jul 2012

Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih sloboda i prava

Petogodišnji mandat zaštitnika gra?ana Saše Jankovi?a isti?e danas, a do izbora novog tu dužnost obavlja?e njegov zamenik, i to najduže šest meseci.

Skupština Srbije, koja bira zaštitnika gra?ana, dužna je da najkasnije šest meseci pre isteka mandata, pokrene izbor ombudsmana.

Vršilac dužnosti ombudsmana do izbora novog bi?e dosadašnji zamenik zaštitnika gra?ana Miloš Jankovi?.

Saša Jankovi? je ranije rekao da nije dobro da institucija koja kontroliše rad drugih državnih organa u zaštiti prava gra?ana ne radi u punom kapacitetu i da se nada da ?e novi ombudsman biti brzo izabran.

Zaštitnik gra?ana se stara o zaštiti i unapre?enju ljudskih i manjinskih sloboda i prava, kao nezavisan i samostalan organ i niko nema pravo da uti?e na njegov rad i postupanje.

U martu su medijska udruženja i asocijacije, brojne nevladine organizacije, predstavnici nezavisnih regulatornih tela i Liberalno-demokratska partija zatražili od parlamenta da ombudsman bude izabran što pre.

Zaštitnika gra?ana bira Skupština Srbije glasovima najmanje 126 poslanika, dok kandidata predlaže Odbor za ustavna pitanja ve?inom glasova svojih ?lanova.

Pravo da predloži kandidata za zaštitnika gra?ana Odboru za ustavna pitanja ima svaka poslani?ka grupa.

Kandidat za zaštitnika gra?ana treba da bude diplomirani pravnik, da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od zna?aja za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika gra?ana, da poseduje visoke moralne i stru?ne kvalitete i da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava gra?ana.

Skupština Srbije je krajem juna 2007. izabrala Sašu Jankovi?a za zaštitnika gra?ana, a zakletvu je položio 23. jula 2007. godine.

Mandat zaštitnika gra?ana je pet godina i može najviše dva puta da bude biran na tu funkciju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!